Welkom bij TV Buytenwegh

Diep groen verscholen in het Zoetermeerse BuytenPark(wijk 17) ligt TV Buytenwegh nabij het 'baken' van SnowWorld. Al vanaf 23 augustus 1978. TV Buytenwegh wil graag betaalbaar tennissen en padellen mogelijk maken voor iedereen: arm en rijk, jong en oud, prestatie- of recreatief-gericht. Ook kunnen mensen met een beperking meedoen.


Ben jij op zoek naar een nieuwe hartelijk betrokken en enthousiaste vereniging?
Dan ben je welkom en bij Tennis en Padelvereniging  TV Buytenwegh aan het juiste adres. Wij zijn een actieve vereniging van jong en oud waar je het HELE jaar kunt tennissen en padellen! De club heeft momenteel rond de 620 betrokken leden.
Wij hebben bv....,  8 tennis en 2 padel-banen, een flexibel lidmaatschap, iedere woensdag- ochtend rackettrekken voor nieuwe en 'oude' leden, tennisles bij Happy kids tennis voor de jongsten tot 9 jaar en.... professionele Tennis- en Padel- Lessen van tennisschool Burgersdijk!

Lees meer

Club Contacten

TV Buytenwegh Clubhuis

Adres;
Buytenparklaan 5
2717 AX Zoetermeer (wijk 17)

Telefoon;
079-351 78 02

E-mail;

info@tvbuytenwegh.nl

Lees meer

Openingsuren Park en Clubhuis

Nu de mogelijkheid van digitale baanreservering bestaat, rijst de vraag waarom leden niet de mogelijkheid zouden moeten hebben om ook een baan te reserveren en te komen spelen op dagen en tijden waarop het clubhuis en de dameskleedkamer niet open zijn. Het bestuur ziet daar geen principiële bezwaren tegen. 

Uiteraard gelden dan wel een paar basisegels: men moet wel altijd via de app of de pc een baan hebben gereserveerd. Van degenen die komen spelen, wordt verwacht dat zij zich te allen tijde jegens anderen op het park en ten opzichte van de clubeigendommen gedragen zoals dat een goed lid betaamt. En meer praktisch gesproken: degene die daarvan gebruik maakt, wel moeten accepteren dat er dan geen voorzieningen (baanverlichting, kleedkamer, toilet en AED) beschikbaar zijn. 

Lees meer

De ClubApp van TV Buytenwegh

TV Buytenwegh beschikt over een ClubApp voor alle leden en relaties van de club die daarmee altijd op de hoogte kunnen zijn van het reilen en zeilen van de Club en digitaal een Tennis- of Padel-baan kunnen reserveren.

Lees meer

TV Buytenwegh privacyproof!

Ook TV Buytenwegh voldoet nu aan de ‘nieuwe privacywet’ (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Op 27 augustus 2018 heeft het bestuur na een zorgvuldige voorbereiding en wat gepuzzel een Privacyverklaring en een Verwerkingsregister vastgesteld. Beide stukken zijn op onze website te vinden als u zoekt op ‘privacyverklaring’ of op ‘verwerkingsregister’. Helaas is het geen lekker leesbare kost!  

Het belangrijkste dat onze leden moeten weten, is dat:

* de vereniging zonder persoonsgegevens van leden te verwerken niet kan functioneren en geen activiteiten kan organiseren

* wij geen gegevens van minderjarigen kunnen verwerken zonder minimaal de handtekening van een van de ouders

* het bestuur en de vrijwilligers zo zorgvuldig mogelijk zullen omgaan met de persoonsgegevens die in verband met het lidmaatschap nou eenmaal bij de vereniging terechtkomen

* de leden het recht hebben te verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens en die te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen

* de leden zich met eventuele klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen wenden tot de AVG-Functionaris van TV Buytenwegh (bestuur@tvbuytenwegh.nl)

* de leden op grond van de AVG het recht hebben om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 

Lees meer

Verwerkingsregister

In bijgevoegd excel bestand staat het Verwerkingsregister van TV Buytenwegh

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, verplicht het bijhouden van een verwerkingsregister. Het verwerkingsregister bevat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt. Het vervangt de bestaande verplichting uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens om gegevensverwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.
Lees meer

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tennisvereniging Buytenwegh (31-08-2018)

 In de bijlage (pdf) staat onze privacypolicy beschreven

Het bestuur van Tennisvereniging Buytenwegh

31 augustus 2018

Lees meer

Voortgangsrapportage beleidsplan

Tijdens de laatste ALV (2016) heeft het bestuur het beleidsplan gepresenteerd, waarin de plannen en acties van het bestuur in de daaropvolgende periode zijn vastgelegd. Uiteraard is het niet gebleven bij die presentatie, maar zijn er ook daadwerkelijk acties uitgezet. Het bestuur geeft op dit moment graag een tussenstand op de verschillende beleidspunten. We hebben gekozen voor een uitgebreide toelichting, hetgeen dus veel tekst oplevert. Omdat de verschillende punten uiteraard veel met elkaar te maken hebben kiezen we er, in het belang van de samenhang, voor om die tekst ook als 1 verslag te presenteren. Uiteraard horen we heel graag jullie reactie op dit verslag!

Lees meer
0

Communicatieplan Basis

Communicatieplan
Het doel van dit T.V. Buytenwegh docu/plan is om voldoende betrokkenheid te creëren, waarmee intern de vereniging de leden juist ïnformeerd en extern, buiten de vereniging de niet- of aspirant-leden met de rest van de wereld de kans krijgt om kennis te maken met de tennis- en padel-sport bij T.V. Buytenwegh.

Lees meer

Gedragsregels seksuele intimidatie

TV Buytenwegh vindt het belangrijk zo goed mogelijk te waarborgen dat de leden van de vereniging hun sport kunnen beoefenen in een veilige omgeving en sfeer. Dat betekent dat de leden niet te maken mogen krijgen met ongewenst gedrag van de kant van begeleiders van activiteiten (trainers of leden van commissies). Onder ongewenst gedrag verstaan wij hier een bejegening, waaronder in elk geval begrepen seksuele intimidatie, op een wijze die iemand in zijn waardigheid aantast, of verder in het privé-leven door te dringen dan nodig is voor de georganiseerde activiteiten.

Lees meer