Update Project baanvervanging

Na de ledenraadpleging over het project baanvervanging van 29 mei jongstleden en de Nieuwsbrief van juli is het vanuit het bestuur stil geweest over de voortgang van dit voor TV Buytenwegh belangrijke project. Hoog tijd voor een update, want in de tussenliggende periode zijn er zeker de nodige vervolgstappen gezet. 

Zoals aangekondigd tijdens de eerder genoemde ledenraadpleging en aangegeven in de Nieuwsbrief, is het bestuur met alle input van de Commissie baanvervanging en de reacties tijdens de bijeenkomst aan de slag gegaan. De oproep die het bestuur heeft gedaan tot het aanvullend schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken van opvattingen over het baanvervangingsproject, hebben niet in een grote informatiestroom geresulteerd. Een teken voor het bestuur dat de in eerste instantie brede oriëntatie op de vier beschikbare baansoorten, de informatievoorziening hierover tot nu toe en de zorgvuldigheid die getracht wordt binnen het project, positief zijn ontvangen. 

Uiteraard zijn sommige signalen dat het ‘sneller zou moeten’ het bestuur niet ontgaan. Voor het bestuur staat de zorgvuldigheid en transparantie van het project voorop, terwijl de beoogde planning van de uitvoering van de daadwerkelijke vervanging in 2019 evenzogoed van het grootste belang is. 

Als vervolg op de brede oriëntatie is aangegeven dat het bestuur in eerste instantie een besluit zou nemen over het terugbrengen van de vier potentiële baansoorten naar twee voor TV Buytenwegh meest relevante baansoorten. Dit besluit is kort voor de zomervakantie door het bestuur genomen en kort na de zomervakantie met de Commissie baanvervanging gedeeld en definitief bekrachtigd. De uitgangpunten en criteria die bij deze besluitvorming zijn gehanteerd zijn tijdens de bijeenkomst op 29 mei met de aanwezigen gedeeld. 

Het bestuur heeft besloten om de volgende baansoorten nader te onderzoeken:

Roodzandkunstgras (verzamelnaam Smashcourt)

Gravelvervangers

Hiermee zijn witzandkunstgras en hardcourt definitief afgevallen.

 

Als vervolgstap is de opdracht verstrekt aan de firma KIWA ISA Sport tot de uitvoering van een kwaliteitsbeoordeling en ombouwadvies door de vervanging van de 8 mateco banen van TV Buytenwegh. Deze beoordeling en de oplevering van het gevraagde ombouwadvies zal op korte termijn plaatsvinden en als input dienen bij de vervolgstappen die gezet dienen te worden in het keuzetraject.

Vanuit de Commissie baanvervanging zijn de eerder benaderde leveranciers geïnformeerd over de verdieping van de twee voorkeursbaansoorten en worden de vervolgstappen verder uitgewerkt en uitgezet. Plannen worden gesmeed om met verenigingen in gesprek te gaan over de door hen doorlopen stappen en ervaringen met één van de twee voorkeursbaansoorten van TV Buytenwegh en ervaringen met leveranciers die deze verenigingen daarbij hebben geholpen.

Parallel hieraan heeft het bestuur zich verder verdiept in de subsidiemogelijkheden voor de financiering van de nieuwe banen. Hierin is interessante informatie ingewonnen en blijkt per 1/1/2019 een nieuwe Rijkssubsidieregeling beschikbaar die, aanvullend op de in potentie door de Gemeente Zoetermeer beschikbaar te stellen subsidie, aangevraagd kan worden. Deze nieuwe mogelijkheid is in het leven geroepen ter vervanging van een bestaande mogelijkheid waarvoor TV Buytenwegh niet in aanmerking zou komen en dient te stimulering van sport en sportfaciliteiten in Nederland. Zonder nog enige schriftelijke garantie te hebben, toch een prettige constatering.

In overleg met de Commissie baanvervanging vervult een afvaardiging van het bestuur met ingang van de nieuwe fase van het project nadrukkelijk ook een actieve rol binnen de commissie. Het bestuur was én is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Met de inzet van Rick Goedhart en Edwin Vink vanuit het bestuur binnen de Commissie baanvervanging wordt het commitment vanuit het bestuur nog nadrukkelijker en wordt verder voorkomen dat het vervangingsproject een commissieaangelegenheid lijkt. 

De beoogde planning om nog in 2018 tot besluitvorming te komen en tot uitvoering van het project in 2019 over te gaan wordt nog steeds gehanteerd. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de uitvoering daadwerkelijk in 2019 kan plaatsvinden (gedacht wordt hierbij aan de zomervakantieperiode). Het moment van besluitvorming is daarbij van minder groot belang. Wat het bestuur betreft mag een definitief besluit later genomen worden (bijvoorbeeld begin 2019) als daarmee de uitvoering van het project maar niet vertraagd wordt. Over de planningsmogelijkheden wordt uiteraard bij de potentiële leveranciers informatie ingewonnen. 

Tot zover deze korte update. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan hoort het bestuur deze uiteraard graag. In de eerstvolgende Nieuwsbrief zal opnieuw een korte update verschijnen.

Het Bestuur

 

Bestuur van TVB werkt aan vernieuwing overzicht