Uitnodiging en stukken Algemene Ledenvergadering 2023 - 27 maart - 20 uur!

Algemene Ledenvergadering van Tennis- en padelvereniging Buytenwegh 

Deze vindt plaats op 27 maart 2023 in het clubgebouw; aanvang 20.00 uur

Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze vergadering. 
Alle leden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene ledenvergadering (tenzij zij zijn geschorst).
Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. 
Zet bij aankomst svp uw naam en handtekening op de presentielijst! Anders kunt u niet aan de beraadslaging of een stemming deelnemen.

Tijdens de ALV kan géén tennis of padel worden gespeeld en zijn er geen lessen.

Agenda 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 maart 2022 (bijlage 2)

3. Inhoudelijk jaarverslag 2022, waaronder Rapportage VCP Veilig Sporten, (bijlage 3)

4. Financieel verslag 2022 (staat van baten en lasten en balans) (bijlagen 4a en 4b) en Verslag kascommissie 

5. Begroting 2023 (bijlage 5a) en vaststelling contributies 2023 en 2024 (bijlage 5b)

6. Obligatielening 2017 (bijlage 6)

7. Benoemingen (bijlage 7)

8. Overzicht van bestuur, commissies en andere vrijwilligers (bijlage 8)

9. Nieuwe pachter bar en vooruitblik naar de toekomst, ontwikkeling ledenaantal/wachtlijstbeleid, energiebesparende maatregelen, lustrum, restyling buitenzijde gebouw, waarborgen continuïteit vitale functies, Buytenwegh Tennis Foundation

10. Rondvraag en sluiting

 

Downloads:

Actuele ontwikkelingen Overzicht