Kort nieuws

Hierbij weer een paar interessante weetjes in de vorm van Kort nieuws.

Lees meer

Agenda

Hierna een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

Lees meer

Brand bij de buren, een helpende hand van TV Buytenwegh!

Recentelijk heeft er een flinke brand gewoed in de naast ons tennispark gelegen sporthal, de Noord-Westerhal. Het gebouw stond al op de nominatie om deze zomer gerenoveerd te worden, ondanks dat erg vervelend voor de sportverenigingen die in de hal gevestigd zijn. Vooral de entree, de kantine en de kleedkamers zijn door de brand getroffen. 

Gymnastiek vereniging Pro PatriaHeeft ons gevraagd of het mogelijk zou zijn om via het tennispark de gymnastiek hal te mogen binnengaan. Hierdoor wordt het mogelijk om de bestaande en afgebrande entree te omzeilen en toch gebruik te kunnen maken van de hal. Uiteraard werkt TVB hier als goede buur aan mee. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken wordt er binnenkort een tijdelijke entree aangelegd aan de zijkant van de hal (naast baan 4).

Lees meer

Vervolg Project baanvervanging

Voorbereiding, plannenmakerij en afstemming aanleg nieuwe banen in volle gang. 

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat de opdracht was getekend en de subsidieaanvragen in voorbereiding waren dan wel waren gedaan. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereiding van de planning van de uit te voeren werkzaamheden.

 

Lees meer

Vervolg Project baanvervanging

De definitieve offerte voor de baanvervanging is getekend en de subsidieaanvraag is in gang gezet.  De keuze is definitief gevallen op Top Clay als ondergrond en Ton de Rooij als leverancier. 

Lees meer

Pasjes ophalen

Voor degenen die hun nieuwe pasje nog niet hebben opgehaald: vanaf 1 april kun je alleen met je nieuwe pasje afhangen. Je kunt dat vragen aan de barmedewerkers en aan Jan Janssen of Gerard Kouwenhoven (als die er zijn).

Kijk 's hoe mooi!

We horen van heel veel leden en gasten veel positieve reacties op ons mooe clubhuis. Daarom maar 's een foto van de nieuwe bar!

Van de bestuurstafel

Op 13 maart heeft het bestuur vergaderd. Omdat we vinden dat de leden moeten kunnen weten wat er zoal speelt, noemen we kort de onderwerpen. Je kunt altijd vragen om meer informatie.

Lees meer

Rookbeleid

In de ALV van 5 maart j.l. is gesproken over het eventueel rookvrij maken van TV Buytenwegh.

Lees meer

Ondertekening contract baanvervanging

Momenteel vindt het laatste onderhandelende overleg plaats met de banenbouwer. Dinsdag 19 maart om 15.30 uur wordt in het clubhuis het contract over de opdracht tot baanvervanging getekend. 

Lees meer

Uitloting obligaties

Tijdens de ALV op 5 maart werden zeven obligaties uitgeloot. De uitgelote deelnemers zijn intussen ingelicht.

Lees meer

ALV 5 maart 2019

De jaarlijkse ALV op 5 maart j.l. - waar zo'n 45 leden aanwezig waren - kende inhoudelijk een weinig spannend verloop. Pas tegen het einde gebeurde er iets verrassends.

Lees meer

Up date baanvervanging

Van twee bouwers zijn definitieve offertes ontvangen, die nogal uiteenlopen in de mate van detaillering. Met een van de bouwers is nader overlegd (fine tuning) over mogelijkheden om besparingen te realiseren (bijv. door bepaalde werkzaamheden zelf te verrichten of te kiezen voor een andere invulling). Naar verwachting zal begin maart een besluit kunnen worden genomen en een opdracht kunnen worden gegeven. In de ALV zal het bestuur de stand van zaken bespreken. In het clubhuis ligt (nog) een voorbeeld van hoe de nieuwe banen er gaan uitzien.  

Vrijwilligersavond

Het heeft even geduurd, maar het gaat nu toch gebeuren! op 30 maart, aansluitend aan de Pasjesdag (dus vanaf 17.30 uur) wil het bestuur onze vrijwilligers graag weer op een gezellige manier in het zonnetje zetten. Het is de bedoeling eerst samen een aantal leuke spelletjes te doen (binnen en buiten); daarna zal ook aan de inwendige mens aandacht worden besteed. Alle vrijwilligers (en hun partner) krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Maar noteer alvast de datum in je agenda!

Uitnodiging en agenda ALV 5 maart 2019

Het bestuur van TV Buytenwegh nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) op  maandag 5 maart 2019 aanvang: 19.00 uur .

De agenda staat hieronder. De overige stukken staan op de website onder dit bericht (pdf).

Lees meer

AD over onze zonnepanelen

In het AD van zaterdag 9 februari staat onze club er mooi op met de zonnepanelen. Wethouder Ingeborg ter Laak 'opende' TVB als eerste sportclub met zonnepanelen in Zoetermeer een paar dagen eerder. In de fotocarousel staan de nodige plaatjes over de plaatsing.

Lees meer

Wethouder Ingeborg ter Laak bij Buytenwegh op het dak!

Vandaag 5 februari kwam de wethouder, Ingeborg ter Laak, persoonlijk bij TV Buytenwegh op het dak kijken naar de 86 zonnepanelen die vorige week zijn gelegd en waarmee TV Buytenwegh voorlopig de groenste verenging van Zoetermeer is. Uiteraard werd dit feit gepast gevierd met en gebakje en een bakje koffie. 

Lees meer

Actie nieuwe leden

Het bestuur is ervan overtuigd dat TV Buytenwegh met de baanvervanging en alle andere aangebrachte vernieuwingen weer een club is om door een ringetje te halen. Wij gaan ons dit jaar volop inzetten om dat voor de buitenwereld zichtbaar te maken en mensen te laten kennismaken met onze nieuwe banen en ons prachtige clubhuis. Om het voor mensen aantrekkelijk te maken zo snel mogelijk de overstap te maken, komt er een zeer aantrekkelijk actietarief om al in te stappen voordat de banen worden opgeleverd. Dus: roep al je vrienden en kennissen op om zich aan te melden!

Restyling van binnen naar buiten….

De restyling van het interieur van ons mooie clubhuis nadert nu echt de afronding. De achterwand van de bar ziet er prachtig uit; er moeten alleen nog enkele dingen worden afgewerkt.

Nu de buitenkant. Het bestuur gaat de groep die zich met de restyling binnen heeft bezig gehouden, vragen om eens te gaan brainstormen en plannen te ontwikkelen voor de buitenkant. Mocht er iemand zijn die daar op een of andere wijze een actieve bijdrage aan zou willen leveren, dan is die uiteraard van harte welkom. Meld je bij bestuur@tvbuytenwegh.nl!

 

Lees meer

AED

Iedereen kan leren reanimeren! Daar gaan we bij TVB weer werk van maken.

Heb je altijd al levens willen redden? Maar een training reanimeren is er nooit van gekomen? Dan is nu je kans om je in te schrijven. Begin 2019 wordt de training, basic life support (BLS) en het gebruik van een AED,  in groepjes van 6 personen gegeven. Het is een training van 3 uur, in de avond of in de middag. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?  Mail dan naar Corine van Steijn: corinevansteijn@gmail.com.  In één van de volgende nieuwsbrieven zullen de data bekend zijn wanneer de trainingen zijn. 

 

Lees meer

Volgende stap Project baanvervanging

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, hierbij de maandelijkse korte update van het project baanvervanging. Na het zogenaamde trechteren van vier opties naar twee opties die als potentiële nieuwe ondergrond voor TV Buytenwegh kunnen dienen, is de volgende stap gezet. Deze stap is gelukkig ook snel afgerond. 

De firma KIWA ISA Sport heeft de opdracht tot de uitvoering van een kwaliteitsbeoordeling en ombouwadvies voor de vervanging van de 8 mateco banen van TV Buytenwegh ontvangen en in september kunnen uitvoeren. Begin oktober is deze belangrijke stap ook afgerond. Na interne verwerking en goedkeuring van het rapport binnen KIWA ISA hebben de commissie baanvervanging en het bestuur het rapport in de eerste week van oktober mogen ontvangen.

Een eerste beoordeling van de geconstateerde situatie stemt positief .........

Lees meer

Update Project baanvervanging

Na de ledenraadpleging over het project baanvervanging van 29 mei jongstleden en de Nieuwsbrief van juli is het vanuit het bestuur stil geweest over de voortgang van dit voor TV Buytenwegh belangrijke project. Hoog tijd voor een update, want in de tussenliggende periode zijn er zeker de nodige vervolgstappen gezet. 

Zoals aangekondigd tijdens de eerder genoemde ledenraadpleging en aangegeven in de Nieuwsbrief, is het bestuur met alle input van de Commissie baanvervanging en de reacties tijdens de bijeenkomst aan de slag gegaan. De oproep die het bestuur heeft gedaan tot het aanvullend schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken van opvattingen over het baanvervangingsproject, hebben niet in een grote informatiestroom geresulteerd. Een teken voor het bestuur dat de in eerste instantie brede oriëntatie op de vier beschikbare baansoorten, de informatievoorziening hierover tot nu toe en de zorgvuldigheid die getracht wordt binnen het project, positief zijn ontvangen. 

Uiteraard zijn sommige signalen dat het ‘sneller zou moeten’ het bestuur niet ontgaan. Voor het bestuur staat de zorgvuldigheid en transparantie van het project voorop, terwijl de beoogde planning van de uitvoering van de daadwerkelijke vervanging in 2019 evenzogoed van het grootste belang is. 

Als vervolg op de brede oriëntatie is aangegeven dat het bestuur in eerste instantie een besluit zou nemen over het terugbrengen van de vier potentiële baansoorten naar twee voor TV Buytenwegh meest relevante baansoorten. Dit besluit is kort voor de zomervakantie door het bestuur genomen en kort na de zomervakantie met de Commissie baanvervanging gedeeld en definitief bekrachtigd. De uitgangpunten en criteria die bij deze besluitvorming zijn gehanteerd zijn tijdens de bijeenkomst op 29 mei met de aanwezigen gedeeld. 

Het bestuur heeft besloten om de volgende baansoorten nader te onderzoeken:

Roodzandkunstgras (verzamelnaam Smashcourt)

Gravelvervangers

Hiermee zijn witzandkunstgras en hardcourt definitief afgevallen.

 

Lees meer

Nominatie als vrijwilliger van het jaar

De KNLTB vraagt verenigingen elk jaar om vrijwilligers voor te dragen voor de benoeming tot vrijwilliger van het jaar. 

Het bestuur heeft gemeend dit keer Gerard en Joop (wie kent ze niet, dus achternamen lijken ons in dit verband niet nodig) te nomineren en op die manier zijn waardering voor hun vele en belangrijke werk tot uitdrukking te moeten brengen. Als verenigingsbestuur zouden wij niet weten wat we zonder deze geweldige krachten zouden moeten. 

 

Lees meer

TV Buytenwegh privacyproof!

Ook TV Buytenwegh voldoet nu aan de ‘nieuwe privacywet’ (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Op 27 augustus 2018 heeft het bestuur na een zorgvuldige voorbereiding en wat gepuzzel een Privacyverklaring en een Verwerkingsregister vastgesteld. Beide stukken zijn op onze website te vinden als u zoekt op ‘privacyverklaring’ of op ‘verwerkingsregister’. Helaas is het geen lekker leesbare kost!  

Het belangrijkste dat onze leden moeten weten, is dat:

* de vereniging zonder persoonsgegevens van leden te verwerken niet kan functioneren en geen activiteiten kan organiseren

* wij geen gegevens van minderjarigen kunnen verwerken zonder minimaal de handtekening van een van de ouders

* het bestuur en de vrijwilligers zo zorgvuldig mogelijk zullen omgaan met de persoonsgegevens die in verband met het lidmaatschap nou eenmaal bij de vereniging terechtkomen

* de leden het recht hebben te verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens en die te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen

* de leden zich met eventuele klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen wenden tot de AVG-Functionaris van TV Buytenwegh (bestuur@tvbuytenwegh.nl)

* de leden op grond van de AVG het recht hebben om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 

Lees meer

Vernieuwing TV Buytenwegh

De restyling van het clubhuis nadert zijn afronding. Inmiddels is het bestuur in overleg met de onderhoudsgroep begonnen met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Belangrijk onderdeel is dat in dat plan ook wensen voor toekomstige aanpassingen aan park en clubhuis zullen worden opgenomen. Het bestuur kan aan de hand daarvan jaarlijks in samenspraak met de ALV bepalen welke stappen in het komende jaar worden gezet om alles nog verder te verbeteren. 

                           EN DAAR KOMT U IN BEELD.

 

 

 

Lees meer

Restyling nadert afronding

Terwijl menigeen aan het strand lag te genieten van de zomer, is er gestadig doorgewerkt aan de herinrichting van ons clubhuis. Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe ombouw boven de bar. We hopen dat voor het Classicstoernooi te kunnen afronden. Dat je daarbij onverwachte dingen van lang geleden kunt tegenkomen, werd duidelijk toen de oude ombouw werd gesloopt. Wie herinnert zich nog dat het er uit zag, zoals op bijgaande foto? Na dit stukje van de verbouwing rest nog het vervangen van de achterwand van de bar. 

Privacy

De nieuwe privacywet (AVG) verplicht ons om binnen de club zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens, waaronder e-mailadressen. Het bestuur i nog druk doende om de consequenties daarvan in kaart te brengen en een privacystatement vast te stellen. Daarna moeten we ons in de dagelijkse uitvoering ook daaraan gaan houden.

Maar vooruitlopend daarop alvast het verzoek aan al onze functionarissen om verenigingsmail aan onze leden zoveel mogelijk te versturen vanaf het mailaccount dat voor alle commissies is aangemaakt, de mail aan de eigen commissie of bestuur@tvbuytenwegh.nl te richten en alle andere geadresseerden te zetten bij BCC (geheime kopie) (dan ziet niemand wie de mail allemaal ontvangt en dus ook niet die mailadressen).

 

Mocht je hierover vragen hebben, aarzel dan niet die aan het bestuur voor te leggen (bestuur@tvbuytenwegh.nl).

 

KNLTB heft districten op

De KNLTB wil zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor de tennissport, voor een gezonde toekomst van tennis en de verenigingen. Om de leden en verenigingen effectief en slagvaardig van dienst te zijn, heeft de KNLTB zijn organisatie aangepast. De Districten zijn sinds 1 juli afgeschaft. De professionele Accountmanagers (voor ons Tom van der Burght) onderhouden contact met de clubs. 

De rol van de Districtsraden was mede door de inzet van deze accountmanagers de laatste jaren al sterk veranderd. Tegelijkertijd bleken veel clubs via overleg met andere clubs in hun omgeving goede resultaten te behalen op het gebied van kennisdelen en samenwerken. In het kader van modernisering van de huidige KNLTB organisatie is dan ook besloten om afscheid te nemen van de indeling van de Districten. 

 

Lees meer

Inloggen en je gegevens wijzigen bij TV Buytenwegh

Als je op de website toegang wil hebben tot de ledenlijst en sommige andere berichten die alleen voor leden toegankelijk zijn, moet je je aanmelden met je e-mailadres (bovenaan de startpagina van de website bij "account"). Daar moet je dan een wachtwoord aanvragen, dat direct per mail wordt toegestuurd. Daarna kun je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Als je zorgt dat je ingelogd blijft, hoef je dat maar een keer te doen.

Ben je ingelogd, dan kun je heel eenvoudig zelf je gegevens wijzigen (bijv. adres, mailadres of telefoonnummer), maar je kunt ook zelf bepalen welke gegevens van jou in de ledenlijst op de webiste zichtbaar zijn voor anderen. Dit doe je door bovenin op "Account" en daarna op 'persoonlijke gegevens'te klikken. 

 

Lees meer

Van het bestuur

Vanaf 25 mei gelden nieuwe regels voor het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensverwerking, AVG). Ook onze tennisclub moet aan die regels voldoen. Binnen het bestuur is een werkgroepje druk bezig met de acties die daarvoor nodig zijn. Dat is best een grote en lastige klus. We hebben de voorbije tijd besteed om ons te verdiepen in de nieuwe regels en de acties die nodig zijn.

Allereerst moeten we een verwerkingsregister en een privacyverklaring gaan opstellen. 

Last but not least moeten we uiteraard bezien of de manier waarop wij tot nu toe met persoonsgegevens omgaan, aanpassing behoeft om te handelen in overeenstemming met de AVG.

We zullen jullie via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van de vorderingen.

Lees meer

Baanvervanging: kom 29 mei naar het clubhuis!

Veel leden kijken reikhalzend uit naar het moment waarop onze tennisbanen worden vervangen. Tot nu toe moesten de leden het doen met de voortgangsberichten die daarover af en toe in de Nieuwsbrief werden geplaatst.

Na een aantal maanden onderzoeken, verkennen en overleggen met tal van partijen heeft de Commissie baanvervanging nu rapport aan het bestuur uitgebracht over hun onderzoek naar mogelijk in aanmerking komende baansoorten, de globale kosten daarvan en wat er bij de vervanging allemaal komt kijken. Daarmee is ook het moment gekomen om alle leden bij te praten en te informeren over wat het onderzoek aan gegevens heeft opgeleverd.

Op dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur presenteert het bestuur in samenwerking met de commissie de uitkomsten van het onderzoek. Alle leden zijn daarbij van harte uitgenodigd. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen of suggesties te doen.

 

Lees meer

Rooster van aftreden bestuur na ALV 2018

Op de ALV van 20 februari 2018 zijn Hans Brekelmans en Carlo van Lingen afgetreden en niet herbenoemd.

Edwin Vink is afgetreden en herbenoemd. Rick Goedhart is tot bestuurslid benoemd.

Op de extra ALV van 31 maart 2018 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd: Charissa Uyterlinde, Corine van Steijn en Henry Wieleman.

Met het oog op de continuïteit is van belang dat zoveel mogelijk steeds een gelijk aantal bestuursleden aftreedt. 

 

Het rooster van aftreden is door het bestuur op 18 april 2018 als volgt vastgesteld:

In 2019 treden af Jan Janssen en Rick Goedhart

In 2020 treden af Charissa Uyterlinde en Henry Wieleman

In 2021 treden af Edwin Vink en Corine van Steijn.

Opbrengst Rabo clubkasactie

Elk jaar neemt TV Buytenwegh deel aan de Rabo Clubkasactie. Ook dit jaar. De sfeervolle bekendmaking van de resultaten vond dit keer op 15 maart plaats in het ADO-stadion. Gerard Kouwenhoven en ondergetekende mochten daar namens TV Buytenwegh een cheque met het bedrag van 460 euro in ontvangst nemen. We rekenen er volgend jaar weer op dat onze leden hun stem op onze club uitbrengen.

Jan Janssen

Bestuur TVB weer bijna op sterkte

Tijdens een zeer korte, maar door de combinatie met de Pasjesdag en de opening van het voorhang met foto's over 40 jaar TVB zeer goed bezochte extra ALV zijn op 31 maart j.l drie nieuwe bestuursleden benoemd. Naast Rick Goedhart die in de ALV van 20 februari het bestuur al was komen versterken, maken nu ook Corine van Steijn, Charissa Uyterlinde en Henry Wieleman deel uit van het bestuur. Daarmee zijn er weer wat meer handjes, maar ook meer ideeeën om Buytenwegh weer groot en nog gezelliger te maken. Het zoeken naar een nieuwe penningmeester gaat gestaag door.

 

 

Tennispassen en inloggen

Het is intussen lente. Het park en de banen en het clubhuis liggen er prachtig bij. Waarom dan niet eens lekker een balletje slaan?

Maar .... dan moet je natuurlijk wel je tennispasje hebben om af te hangen.

Als je dat nog niet hebt gedaan, kun je je pasje nog steeds gewoon in het clubhuis ophalen. Marcel, onze ledenadministrateur Pieter Hoekstra of leden van bestuur en TC zijn graag bereid om het even aan te reiken. 

Dus kom op!

Verwachtte je een nieuw pasje en ligt dit nog niet in het clubhuis (terwijl je wel betaald hebt)? Meld dit dan svp even aan de ledenadministratie!  

Voor bijvoorbeeld echtparen die bij de club 1 mailadres gebruiken, maar toch apart, onder eigen naam willen inloggen, is er nu een oplossing.

 

Lees meer

Oproep

Ben je een meester in beeldend denken (plaatjes, filmpjes enzovoorts), handig met webdesign en kan jouw creatieve brein wel een leuke uitdaging gebruiken? Dan ben jij de persoon die ik zoek om samen met mij na te denken over het communicatiebeleid binnen de club? Stuur z.s.m. een mailtje naar charissaschween@hotmail.com dan kunnen we aan de slag!

Charissa Uyterlinde

Ongewenste reclame-aanbiedingen van relaties van KNLTB

Wie niet langer ongewenste aanbiedingen wenst te ontvangen van de relaties van de KNLTB, moet ZELF met een onlinefomulier aangeven dat hij dat niet meer wil. Zie vorige nieuwsbrief. Het onlineformulier krijg je als je de volgende link aanklikt:  https://www.knltb.nl/overig/formulieren/overig/formulier-recht-van-verzet/

 

Van de bestuurstafel: sportcafé en andere zaken

Het bestuur wil graag een paar dingen met jullie delen.

De volgende bestuursvergadering van het bestuur, inclusief de drie nieuw te benoemen leden, vindt plaats op 28 maart a.s. Dan zal in elk geval worden gesproken over de onderlinge taakverdeling. Op 31 maart is er een extra ALV om de nieuwe bestuursleden te benoemen.

Op 11 april treedt onze vereniging op als gastheer voor het zgn. Sportcafé, waaraan naast de gemeente, heel veel Zoetermeerse clubs deelnemen. Het doel van het Sportcafé is clubs de gelegenheid te bieden kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dit keer staat centraal: terugloop van leden- of sponsoren. Daarvoor wordt dit keer een inspiratiesessie ‘meer leden en sponsoren in vier stappen’ georganiseerd. TVB heft de deelnemers de gelegenheid geboden voor het bgin van het sportcafé kennis te maken met padel (van 18.00 tot 19.00 uur. Mogelijk zullen de padelbanen dan dus niet beschikbaar zijn voor onze leden. Een deel van het clubhuis zal voor de bijeenkomst worden gebruikt, zodat onze tennissers in het andere deel gewoon hun koffie en andere drankjes kunnen nuttigen.

Op 9 mei is TV Buytenwegh gastheer voor het overleg van de Gebruikersgroep Buytenpark, waarin de gebruikers van het Buytenpark met de gemeente overleggen over zaken van gemeenschappelijk belang. Dat overleg vindt plaats in de bestuurskamer.

Oproep Extra ALV 31 maart 2018

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit om op 31 maart 2018 (Pasjesdag) voor een, waarschijnlijk korte, extra ALV. De ALV begint om 14.30 uur. Deze extra ALV kent als enige agendapunt de benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur heeft naast Rick Goedhart, die op 20 februari al werd benoemd, inmiddels gelukkig nog drie personen bereid gevonden tot het bestuur toe te treden: Corine van Steijn, Charissa Uyterlinde en Henry Wieleman. Helaas is er nog geen kandidaat gevonden voor de functie van penningmeester.

Het bestuur stelt de leden voor deze drie kandidaten te benoemen tot bestuurslid.  Mocht zich tijdens de vergadering alsnog een geschikte kandidaat aandienen voor de penningmeestersfunctie, dan kan ook die natuurlijk benoemd worden. 

 

Lees meer

Restyling het clubhuis, Work in progress

Het werk vordert gestaag. Bij de clubkampioenchappen en zeker op Pasjesdag kunnen jullie de veranderingen in ogenschouw nemen. De banken met kussens zijn allemaal klaar. Het schilderwerk aan de betimmeringen van de verwarming is ook klaar. Nu volgt het afrondende werk aan deuren, plinten en kozijnen die er ook allemaal nieuw gaan uitzien. Aan de barklukken wordt nog driftig geschilderd. Het schilderen en behangen van de randen boven de ramen is ook klaar. Komende week wordt begonnen met het werk aan de vernieuwing van de bar en daarna worden de tafeltjes aangepakt. De groep helpers groeit intussen steeds verder. Naast Gerard en Joop en Jan als vaste krachten, verlenen en verleenden Eugenie en Robert, Hanneke, Corine, Peter en nog anderen hun medewerking. En het wordt erg mooi! De bestuurskamer is tegenwoordig vooral in gebruik als werkplaats, maar ook die wordt straks aangepakt.

 

Lees meer

Baanvervanging

De commissie baanvervanging heeft de afgelopen periode haar informatievergaring voortgezet. Aankomende periode wordt besteed aan nog een aantal gesprekken met leveranciers en het inwinnen van informatie bij tennisclubs die recent een nieuwe ondergrond hebben aangelegd. Tevens start de commissie, in overleg met het bestuur, de voorbereiding voor het ledenberaad over dit onderwerp (datum en uitnodiging volgt binnenkort).

Lees meer

Crowd Funding

 

Tot nu toe zijn 65 obligaties aan de man/vrouw gebracht, d.w.z. dat die leden in totaal 6500 euro aan de vereniging beschikbaar stellen om daarmee ons clubhuis fraaier in te richten. Bij uitloting (en dus terugbetaling van hun lening) ontvangen deze leden 10 euro extra voor hun bijdrage aan de club. 

Het bestuur en Lou Parry hadden graag de 100 obligaties volgemaakt. Dat moet voor 1 april nog te doen zijn. Wie nog wil meedoen in deze ronde, kan dat nog doen. Meld je aan bij bestuur@tvbuytenwegh.nl en geef aan hoeveel obligaties je wil hebben. Meer is er niet voor nodig.

 

Afhangen en zo

Alles went

Langzamerhand raken we gewend aan de nieuwe afhangcomputer in het clubhuis. Zoals altijd bij vernieuwingen, is het even wennen en na een tijdje weet je niet beter. Als zich problemen voordoen, willen Pieter Hoekstra en Jan Janssen dat graag horen. We zullen dan in overleg met All United proberen die op te lossen. Hierna gaan we even in op drie puntjes.

Lees meer

Privacy: een belangrijk goed!

Vanaf 25 mei geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die regels gelden ook voor sportverenigingen. Het komt er – kort gezegd – op neer dat wij in kaart moeten gaan brengen welke persoonsgegevens wij zoal gebruiken en  voor welk doel en hoe we dat doen. Ook moeten afdoende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden blootgesteld aan onrechtmatige verwerking. Dat moeten we daarna vastleggen in een verwerkingsregister. 

Lees meer

Geen trek in aanbiedingen van KNLTB of KNLTB-sponsors? Dan zul je actie moeten ondernemen!

De KNLTB geeft daarbij de volgende toelichting.

‘De KNLTB zoekt continu naar manieren om KNLTB-leden meer te bieden voor hun tennislidmaatschap. Daarom wil de bond tennisleden ook gericht benaderen met aanbiedingen (bijv. loterijen) die voor hen aantrekkelijk zijn. Daar profiteren de leden van en dit leidt tot extra inkomsten voor de KNLTB, die vervolgens weer ten goede komen aan heel tennissend Nederland. Om dat te bereiken wil de KNLTB enkele persoonlijke gegevens van leden onder voorwaarden delen met haar partners.

Extra inkomsten voort de KNLTB zijn onder meer belangrijk voor de tennisverengingen en Nederlandse tennisliefhebbers om de tennissport ook op lange termijn betaalbaar te houden. Mede daarom stemde de Ledenraad in december van vorig jaar in met het verstrekken van gegevens van tennisleden aan partners van de KNLTB om de leden per post of per telefoon te mogen benaderen.’

‘De KNLTB is er alles aan gelegen de gegevens van leden goed te beschermen en NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en telefoonnummers alleen onder strikte voorwaarden te delen. Ook houdt de KNLTB altijd toezicht op de acties van haar partners en maakt de bond met hen per actie strenge afspraken over hoe zij mogen omgaan met de gegevens. Dit wordt mede gedaan op basis van zogenoemde verwerkersovereenkomsten. De KNLTB moet en wil zich hierbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving.’

…..

‘De KNLTB-leden hebben altijd de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het benaderd worden via telefoon of post. Leden die niet benaderd wensen te worden via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, kunnen namelijk gebruikmaken van het recht van bezwaar. Zij kunnen dit persoonlijk doorgeven aan de KNLTB Ledenservice via een online formulier. De KNLTB zal de afmelding dan zo spoedig verwerken.’

Het bestuur

 

Onmogelijke vraag

Met enige regelmaat melden zich clubgenoten met de vraag waarom zij toch nooit meer een nieuwsbrief ontvangen. Na wat uitzoekwerk blijk dat (bijna) altijd te liggen aan het feit dat het mailadres waarmee zij in de ledenadministratie en op de ledenlijst op de website staan, niet meer klopt. Dan is het niet vreemd dat je geen berichten meer krijgt van de club. Ook andere gegevens van veel leden (telefoonnummers, adressen) blijken vaak niet meer te kloppen, om maar niet te spreken van de vaak voorhistorische foto's die op hun ledenpassen prijken.

Lees meer

Belangrijkste punten uit de ALV van 20 februari 2018

Klein bestuur, gewone opkomst

De ALV van 20 februari 2018 werd bijgewoond door 43 leden. Omdat de penningmeester wegens ziekte verhinderd was, namen nog slechts twee bestuursleden (voorzitter en secretaris) achter de vergadertafel plaats. Zoals bekend, waren er in het bestuur al enige tijd drie vacatures; een vierde bestuurslid, Carlo van Lingen,  had al enige tijd geleden laten weten ook geen ruimte meer te zien om zijn bestuurswerk voort te zetten. Daarmee is meteen het belangrijkste onderwerp van de ALV genoemd.

Sense of urgency

De vergadering werd door het bestuur gezien als cruciaal vanwege de ontstane onderbezetting in het bestuur. Er zijn weliswaar gelukkig meestal nog wel mensen te vinden die in projectvorm een bijdrage aan het werk willen leveren. Maar de sense of urgency dat het nu echt zaak is dat ook enkele nieuwe mensen een bestuursfunctie op zich gaan nemen, leek voor de aanvang van de vergadering bij de leden nog niet aanwezig.  Om te voorkomen dat het bestuur binnenkort gewoonweg niet meer kan functioneren, is aanvulling echt noodzakelijk, benadrukte de voorzitter. Het gaat daarbij niet alleen om meer handjes, maar ook om meer draagvlak en denkkracht bij komende besluiten,  zoals over de baanvervanging.

Versterking op komst?

Nadat de voorzitter nog eens uitdrukkelijk een beroep op de leden had gedaan, meldde zich vervolgens Rick Goedhart aan. Hij werd door de vergadering met applaus tot bestuurslid benoemd. Daarna meldden nog drie personen dat zij bereid waren over een functie na te denken, maar daarover eerst nog met het bestuur te willen spreken. In alle gevallen lijkt het overigens nog niet te gaan over mensen die de functie penningmeester op zich willen nemen. Het zoeken daarnaar gaat dus door. Het bestuur toonde zich verheugd over de reacties en zal met betrokkenen om tafel gaan zitten. Na dat overleg hoopt het bestuur in en apart daarvoor te beleggen ALV dan te kunnen voorstellen deze personen (alle of enkelen daarvan) tot bestuurslid te benoemen en wellicht ook een kandidaat voor het penningmeesterschap te kunnen voordragen.    

 

Lees meer

Uitnodiging en agenda ALV 19 februari a.s.

Het bestuur van TV Buytenwegh nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) op maandag 19 februari 2018. Aanvang: 20.00 uur! Hierbij de agenda en de vergaderstukken. Wij rekenen op ieders aanwezigheid. 

Lees meer

Crowdfunding

De ‘score’ van de crowd funding actie tot nu toe is 47 ‘verkochte’ obligaties. Tijdens de nieuwjaarsborrel spraken verschillende leden hun voornemen uit ook mee te doen. Een mailtje naar bestuur@tvbuytenwegh.nl is daarvoor voldoende. We gaan ervan uit dat de teller toch zeker wel tot 100 zal oplopen. Wie helpt ons de 100 vol te maken?

 

 

 

 

 

Lees meer

Rabo Clubkasactie

De RABO ClubKasCampagne gaat bijna van start. TV Buytenwegh doet daar uiteraard weer aan mee!

De stemperiode loopt van  5 t/m 25 februari. 

Lees meer

Algemene ledenvergadering 19 februari 2018

Statutenwijziging niet op agenda ALV 19 februari

In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat het bestuur op de komende ALV van 19 februari 2018 een voorstel wilde laten behandelen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Die wijzigingen zijn wenselijk om in deze stukken ook het padelspelen een plaats te geven. Intussen is gebleken dat het meer tijd kost dan voorzien om met de KNLTB overeenstemming te bereiken over de statutenwijziging. Zonder die overeenstemming mogen de statuten niet worden gewijzigd. Daarom heeft het bestuur besloten de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement van de agenda af te voeren en de behandeling daarvan uit te stellen tot een later moment. Dat betekent ook dat de aangekondigde eventuele extra ALV op 12 maart geen doorgang zal vinden.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2018

Noteer alvast in je agenda de datum voor de Algemene Ledenvergadering van 2018: die vindt plaats op maandag 19 februari (20.00 uur) in ons clubhuis! Op de agenda zullen, buiten de normale jaarlijkse onderwerpen, zoals jaarverslag, jaarrekening en begroting, benoemingen van commissie- en bestuursleden,  ook staan:

- een voorstel tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van ons clubhuis;

- een voorstel tot wijziging van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

De wijzigingen van statuten en HR houden verband met de eerdere keuze om in onze vereniging ook padel te gaan spelen. 

 

Lees meer

Geslaagde activiteiten

Het bestuur kijkt met genoegen terug op de gezellige en door Marcel uitstekend verzorgde vrijwilligersavond op 2 december, waar we de vrijwilligers bedankten voor hun inzet en een kijkje gaven op de agenda van activiteiten in het komende lustrumjaar.

Ook het door de RC in samenwerking met Marcel verzorgde karaoketoernooi op 9 december kan zeer geslaagd worden genoemd. Tot laat in de avond lieten tal van enthousiaste leden zien dat ze over zangtalent beschikken. Ook hier werd in innige samenwerking tussen de RC en Marcel, goed voor de inwendige mens gezorgd. 

 

Lees meer

Van de bestuurstafel

Het modale lid heeft er vaak geen weet van, maar om alles bij een grote vereniging goed te laten verlopen, moet er heel wat worden overlegd, intern binnen de vereniging, maar ook extern met de KNLTB, de gemeente, de bank, sponsoren etc.

We willen hier een aantal van dat soort gesprekken vermelden. Niet om de leden met dergelijke zaken lastig te vallen, maar omdat het nodig en goed is dat de leden weten wat er zoal gebeurt. Het navolgende overzicht is zeker niet volledig. Als je door het lezen van dit overzicht belangstelling zou krijgen om af en toe ook iets te doen, ben je uiteraard van harte welkom.

 

Lees meer

Crowdfunding: Laat zien dat je betrokken bent bij jouw club!

In de vorige Nieuwsbrief is de aftrap gedaan voor een heuse crowdfunding binnen TV Buytenwegh. De actie kent een dubbel doel:

  • Leden lenen hun club tijdelijk – tegen een vergoeding - geld en brengen zo hun band met de club tot uitdrukking.
  • De club kan met dit geld bepaalde leuke zaken binnen de club versneld realiseren en zo de vereniging nog gezelliger maken.

Wat is er nou mooier dan je club met een kleine lening te helpen om allerlei leuke initiatieven te realiseren die anders niet of pas jaren later zouden kunnen worden uitgevoerd? Zeker nu je voor je spaargeld van de bank toch nauwelijks rente krijgt.

Lees meer

Laat zien dat je betrokken bent bij JOUW club!

Dat kun je doen door de club tijdelijk een bedragje te lenen dat wordt gebruikt om onze club nog gezelliger en aantrekkelijker te maken. Uiteraard krijg je jouw inleg terug, met een extra bedrag als beloning voor je moeite. Meer weten? Lees hierna verder!

 

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2018

Van de verschillende commissies wordt verwacht dat zij voor de ALV van februari 2018 uiterlijk 15 januari hun korte jaarverslag, de wijzigingen in hun samenstelling  en hun plannen voor het nieuwe jaar bij de secretaris aanleveren. Denk er ook aan om aan Willy de Steur voor 1 januari de data en activiteiten van je commissie voor 2018 aan te leveren!

 

Bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering zal zijn op 4 december a.s.

Om eens over na te denken….

Vroeger was TV Buytenwegh een heel grote vereniging. De kandidaat-leden stonden zich te verdringen voor de hekken om lid te mogen worden. Aan actieve ledenwerving hoefde nauwelijks te worden gedaan. Inspanningen voor behoud van leden waren ook niet echt nodig. De tijden zijn (al lang) veranderd. Het werven van leden, en vooral ook het behouden van eenmaal toegetreden leden, vergt veel inspanningen en creativiteit.  

Lees meer

Rabo Clubkascampagne: STEM TVB!

Sinds een aantal jaren, en ook nu weer, doet onze vereniging elk jaar mee met de Rabo Clubkascampagne. 

Rabobank Regio Den Haag draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. De bank stelt daarom een deel van de winst beschikbaar voor de ClubKasCampagne. De bank heeft voor 2017/2018 een bedrag van € 70.00,00 beschikbaar. Hoe meer stemmen voor de vereniging, des te hoger het bedrag dat naar de clubkas gaat! Elke stem is maximaal € 5,00 waard.

Lees meer

Achtergelaten kledingstukken

Op de kapstok in het clubhuis hangen vele achtergelaten kledingstukken. Veel daarvan hangen er al tamelijk lang. De spullen kunnen daar niet eindeloos blijven hangen. We vragen de eigenaren om hun spullen zo snel mogelijk mee te nemen. 

Lees meer

Communicatie

Leden denken soms mee over wat er in de club gebeurt of wat er anders zou kunnen. Het bestuur waardeert dat, omdat de club van ons allemaal is. Als iemand een idee of opmerking inbrengt, heeft hij of zij ook recht op een reactie. Maar dat moet dan wel ook kunnen!

 

Lees meer

Crowdfunding?

Wij gaan wat nieuws doen !

 

Bij deze lichten wij een klein tipje van de sluier op. Het bestuur is van plan om iets op te gaan zetten wat zowel voor de leden als de club een positieve financiële bijdrage zal gaan opleveren. In de volgende Nieuwsbrief meer hierover.

 

 

Lou Parry 

Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel weer een hele reeks berichten en berichtjes: over LED-verlichting, keukenapparatuur, AED, Ibiza-toernooi, Rayer Cup, VOG’s voor onze jeugdleiding, de Rabo-clubkasactie, reclamefolders in het clubhuis en hoe u met plastic en blik zou moeten omgaan. Lees ze! Dan bent u weer helemaal bij. 

Lees meer

Ook in 2017 een Open Wheel Chair Tournament bij TVB

Het bestuur heeft met Dunja van de Walle gesproken over de organisatie van het OWTT op 8, 9 en 10 september dit jaar. In de rolstoelwereld  circuleren geluiden als zou het succesvolle toernooi, waaraan vorig jaar 66 rollers deelnamen, dit jaar niet doorgaan. Door wie die geluiden in circulatie zijn gebracht, valt niet te achterhalen, maar ze zijn in elk geval onjuist!

TVB wil gewoon ook dit jaar weer het grootste en best georganiseerde rolstoeltoernooi van het land organiseren. Met Dunja, die iedereen in de rolstoelwereld kent en regelmatig spreekt, als toernooileider gaat dat zeker lukken. Intussen zijn bij de verschillende sponsoren en subsidiegevers aanvragen ingediend voor de noodzakelijke financiele steun.

Voor de dagen van het toernooi in september zoeken we nog mensen die - eventueel een dagdeel - een handje willen toesteken.  Zo zoeken we voor de begeleiding van het juniorenonderdeel enthousiaste TVB-jongeren. Misschien is helpen bij dit toernooi een mooie mogelijkheid om in het kader van je opleiding punten te scoren! Wie zin heeft, kan zich melden bij bestuur@tvbuytenwegh.nl.

Van het bestuur

LED en padel

Voor de LED-verlichting werd een subsidie van de gemeente ontvangen. Het bestuur heeft in april aan Oostendorp Nederland opdracht gegeven voor het aanleggen van de LED-verlichting op de banen 1 tot en met 4 en 7 tot en met 10. Naar verwachting zullen de werkzaamheden daarvoor in week 22 (vanaf 29 mei) plaatsvinden. Tijdens de aanleg moet rekening worden gehouden met mogelijke overlast; tijdens de werkzaamheden op een bepaalde baan, zal daar niet kunnen worden gespeeld.

De aanleg van de padelbanen komt steeds dichterbij, maar het overleg tussen TVB en de gemeente is nog niet helemaal afgerond.  We hopen dat daarin de komende weken voortgang kan worden geboekt. Zodra er witte rook is, kan de bouwopdracht worden gegeven. Intussen worden bij TVB uiteraard de nodige voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt (rackets, banen afhangen) om de interne organisatie op orde te krijgen en het padelspelen straks soepel te laten verlopen.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 7 maart 2017 verliep in goede sfeer

Met een gebruikelijke opkomst van 38 leden (een twaalftal had om uiteenlopende redenen bericht van verhindering gestuurd) vond op 7 maart de jaarlijkse ALV plaats.

Belangrijkste punten:

  • Jaarrekening 2016, jaarverslag 2016 en begroting 2017 goedgekeurd.
  • Voor 2018 geen contributieverhoging.
  • Vanaf Open Dag (11 maart) eenmalige kortingsactie voor nieuwe leden.
  • Uitvoering plannen padel en LED gaat, zij het enigszins vertraagd, gewoon door.
  • Bestuur door met vier leden; aanvullend worden leden op projectbasis ingezet.
  • Dit jaar werkgroepen aan de slag met voorbereiding lustrum in 2018 en baanvervanging in 2018 of 2019.
Lees meer

Biljart

Het biljart in ons clubhuis is in niet al te beste staat. Toch wordt het door een groep leden vrij intensief gebruikt. De biljarters hebben het initiatief genomen zelf een behoorlijk bedrag bijeen te leggen om enkele reparaties te kunnen uitvoeren. Omdat dergelijke initiatieven van onderop een goed voorbeeld zijn van hoe het in een echte vereniging zou moeten gaan, heeft het bestuur besloten het bedrag aan te vullen, zodat de reparaties (nieuwe banden en nieuw laken) kunnen worden uitgevoerd. Ook is de hand gelegd op een echte biljartklok, waardoor het gebruik van het biljart ook nog wat middelen oplevert om toekomstige reparaties te kunnen betalen. 

Back to basics: modern verenigingsbesturen

In een erg leuk filmpje waar Monique van Ommen ons op wees, gemaakt voor de KNVB, wordt in een paar minuten geschetst  waar verenigingen heden ten dage mee worstelen, de ontwikkeling die het verenigingsleven sinds onze jeugd heeft doorgemaakt (van echte en door de leden gedragen vereniging naar een soms bedrijfsmatige en klantgerichte organisatie) en wat dat zou moeten betekenen als je de problemen wil tackelen. Dit moet je gezien hebben. .https://youtu.be/Umomu_aDQ4w

Het bestuur zal de lessen uit dit filmpje ter harte nemen.

Activiteitenbanner

Met vereende krachten hebben alle commissies er weer voor gezorgd dat de activiteitenlijst goed is gevuld; ze staat op de website. Met de hulp van Eugenie van der Wolk zijn weer banners voor op de voorgevel en voor in de hal aangeschaft, waarop de belangrijkste activiteiten zijn terug te vinden. Daaruit blijkt dat er dit jaar weer vele activiteiten zijn. Doe daar dus allemaal lekker aan mee!

OWTT

Ook dit jaar zal op ons park weer het grote Open Wheel Chair Tennis Tournament plaatsvinden (8, 9 en 10 september). Het bestuur is erg blij dat toernooidirecteur Dunja van de Walle zich bereid heeft verklaard de kar weer te trekken. We zoeken nog naar enkele mensen die bereid zijn Dunja pro-actief terzijde te staan en werk uit handen te nemen. Intussen zorgt het bestuur voor het aanvragen van de nodige subsidies en het aantrekken van sponsors.

Pasjes ophalen, want een nieuw tennisseizoen staat voor de deur!

Op 1 april is het zover! Dan kunnen alle leden in ons clubhuis tussen 13.00 - 17.00 uur weer hun nieuwe tennispas komen ophalen (indien de contributie is betaald). Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk leden in de loop van de middag ook even langs zouden komen om dat te doen. U kunt dan gelijk gezellig meedoen met het nieuwe Kip Kuiken Haan toernooi en aansluitend gezellig een hapje mee eten bij Marcel en daarna met de voetjes van de vloer.

Lees meer

Baanvervanging en lustrum

Het bestuur gaat de komende tijd proberen projectgroepen te formeren voor het voorbereiden van de viering van het 40-jarig bestaan in 2018 en voor het voorbereiden van een voorstel voor baanvervanging in 2018/2019. Wij zullen in de contacten die we met leden hebben, leden daarvor benaderen, maar aarzel vooral niet om u zelf te melden als u denkt een bijdrage aan een van beide projecten te kunnen leveren (bestuur@tvbuytenwegh.nl). 

Bestuursvergaderingen

U bent gewend in de Nieuwsbrief een mededeling over de komende vergadering van het bestuur te vinden. Het bestuur zal de komende tijd geen vaste vergaderdag hebben, maar elke twee weken op een nader te bepalen moment kort de lopende zaken doorspreken. Dat wil niet zeggen dat leden die iets willen bespreken. Dat nergens meer kwijt zouden kunnen. Blijf vooral uw punten melden bij de secretaris (bestuur@tvbuytenwegh.nl)! Als dat nodig is, wordt er dan een afspraak met u gemaakt om het punt met het bestuur te bespreken. 

Rooster van aftreden van het bestuur

Na de ALV van 7 maart j.l. geldt voor het bestuur het volgende rooster van aftreden:

2018 Vink, Brekelmans en Van Lingen (allen benoemd in 2015)

2020 Janssen (herbenoemd in 2017)

Voortgang aanleg Padelbanen en LED-verlichting

Tijdens de ALV zijn de leden al een beetje bijgepraat over de stand van zaken rond de aanleg van padelbanen en LED-verlichting. Die informatie willen we, nog wat aangevuld, de andere leden niet onthouden. Het belangrijkste nieuws is dat er weliswaar enige vertraging is ontstaan, maar dat de uitvoering van de plannen wel gewoon doorgaat. Het bestuur hoopt nu rond de zomer de padelbanen in gebruik te kunnen nemen. Ook de LED-verlichting zal de komende maanden in gebruik kunnen worden genomen.

Lees meer

Voortgang aanleg Padelbanen en LED-verlichting

Op 24 januari vond op het gemeentehuis een overleg plaats met de gemeente en vertegenwoordigers van ALTV en Seghwaert. Dat overleg vond plaats op initiatief van de gemeente en had vooral ten doel te bekijken of de clubs ten aanzien van padelbanen gezamenlijk zouden kunnen optrekken. 
Lees meer

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 7 maart a.s.

Het bestuur van TV Buytenwegh nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) die in ons clubhuis gehouden wordt op dinsdag 7 maart 2017.

Aanvang: 20.00 uur.

Het bestuur hoopt bij deze vergadering veel leden te mogen begroeten.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat, zoals te doen gebruikelijk, tijdens de ALV niet kan worden getennist.

Lees meer

Hoe staat het met het padellen?

Na de positieve beslissing over padel op de ALV van 7 december 2016, zijn we voortvarend van start gegaan met de voorbereidingen van de feitelijke aanleg van de padelbanen.
Het bedrijf Padelbouw BV te Lelystad is geselecteerd om de padelbanen te leveren en op te bouwen. Wat betreft prijs-kwaliteitverhouding komt dit bedrijf volgens het bestuur en op advies van Aad en Paul als beste uit de bus.

Lees meer

Bestuursvergadering

Op 7 februari a.s. vindt de volgende bestuursvergadering plaats. Indien u wil dat een bepaald onderwerp in de vergadering wordt besproken, kunt u dat per mail bij de secretaris aanmelden (bestuur@tvbuytenwegh.nl). Het bestuur zal dat onderwerp dan, als de agenda dat toelaat, kort bespreken en u daarover informeren. Indien u denkt dat een persoonlijke toelichting gewenst of noodzakelijk is, kunt u de bespreking ervan in de vergadering bijwonen. De secretaris zal u dan laten weten hoe laat u wordt verwacht.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur heeft inmiddels besloten de reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 7 maart a.s. om 20.00 uur (en dus niet op 13 februari, zoals in de vorige Nieuwsbrief nog werd vermeld). Noteer deze datum alvast in uw agenda. Tijdens de ALV kan er niet worden getennist of getraind. 

 

Lees meer

Wie doet er mee?

Nu de Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met de ambitieuze plannen van het bestuur om TVB te vernieuwen en nieuwe Schwung te geven, is er behoefte aan veel mensen die daaraan mee willen doen. 

 

Lees meer

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 13 februari 2017

Op maandag 13 februari 2017 zal de reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden, waarin het bestuur zijn jaarverslag over 2016 aan de leden voorlegt en rekening en verantwoording aflegt over het in 2016 gevoerde bestuur. In die vergadering zal ook de vaststelling van de begroting voor 2017 op de agenda staan en zal de benoeming van bestuursleden en commissielden aan de orde komen. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 

Lees meer

Kort verslag ALV van 7 december

Op 7 december werd de extra Algemene Ledenvergadering met op de agenda drie specifieke agendapunten druk bezocht: 185 leden waren aanwezig. Het uitgebreide verslag van deze vergadering volgt tuijdig voor de reguliere ALV in februari 2017. Daarop vooruitlopend alvast de uitkomst van de stemmingen over de drie onderwerpen.

Lees meer

Geen tennis tijdens extra ALV

Graag jullie aandacht voor het volgende!

A.s. woensdag 7 december vindt om 20.00 uur de extra ALV plaats. In verband met de te verwachten buitengewoon grote opkomst van leden bij deze belangrijke vergadering kan er dan niet vrij worden gespeeld. Ook zullen er dan geen lessen zijn.

Wij rekenen op jullie begrip daarvoor.

Het bestuur

Aanvullende informatie ter voorbereiding op de ALV van 7 december 2016

Hierbij toelichting op twee agendapunten van de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2016. De eerste toelichting betreft het voorstel tot aanleg van Padelbanen, de tweede toelichting betreft het voorstel tot vervanging van de huidige baanverlichting door LED-verlichting. De cijfers ter onderbouwing zijn als download bijgevoegd in een aparte spreadsheet.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering TV Buytenwegh 7 december 2016

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 7 december 2016 om 20:00 uur in het clubhuis van TV Buytenwegh. De agenda voor de vergadering treft u hierbij aan. 

Het bestuur schrijft deze extra ALV uit om de instemming van de leden te verkrijgen voor een drietal zaken die alle rechtstreeks te maken hebben met de uitvoering van de eerder geschetste bestuursvisie over de vernieuwing van TVB.

 

Lees meer

Dank aan onze vrijwilligers

Op 19 november a.s. gaan we onze vrijwilligers bedanken voor hun onmisbare inzet gedurende het gehele jaar. Vanaf 14.30 uur gaan zij bij La Playa in Rijswijk met elkaar Padeltennis spelen. Vanaf half zes ontmoeten zij elkaar in ons clubhuis onder het genot van een drankje en hapje.

Wisseling van de wacht ledenadministratie

Pieter Hoekstra heeft intussen de ledenadministratie overgenomen van Alexandra Kocken. Het bestuur dankt Alexandra voor haar soms intensieve werk in de periode dat zij deze voor de club onmisbare taak heeft uitgevoerd. Wij wensen Pieter succes met zijn werk! U kunt uw vragen en opmerkingen bij Pieter kwijt via telefoonnummer 06-4430 2494 of  via: ledenadministratie@tvbuytenwegh.nl.

RABO Clubkasactie

De jaarlijkse Rabo clubkasactie heeft dit jaar voor TVB het prachtige bedrag van 538 euro opgeleverd. Alle leden die met hun stem voor onze club aan dit mooie resultaat hebben bijdragen: bedankt!

Van de bestuurstafel

Ook deze maand zijn er weer enkele zaken die het bestuur onder jullie aandacht wil brengen. Het betreft de jaarijkse vrijwilligersdag, trainingen, de RABO-clubkasactie en de volgende bestuursvergadering.

Lees meer

Wie komt ons helpen?

Om een grote vereniging als TVB draaiende te houden, moet er heel veel gebeuren. Het kenmerkende van een vereniging is dat de leden zich daarvoor SAMEN inspannen. Gelukkig zijn er al veel leden bereid om een handje toe te steken. Maar tegelijk is meer hulp altijd welkom. Meer hulp is dringend nodig bij het uitvoeren van de plannen om van onze club weer een grote en levendige vereniging te maken. Daarom vragen wij jullie allemaal om eens na te denken over wat je belangrijk vindt voor de club en wat je leuk zou vinden om te doen. Iedereen kan een steentje bijdragen op de manier die bij hem of haar past: door af en toe een klusje te doen of te helpen bij een activiteit; het kan ook door als lid van een commissie of het bestuur echt mee te denken over de de te organiseren activiteiten of de koers van de vereniging. 

Lees meer

Voortgangsrapportage beleidsplan

Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur het beleidsplan gepresenteerd, waarin de plannen en acties van het bestuur in de daaropvolgende periode zijn vastgelegd. Uiteraard is het niet gebleven bij die presentatie, maar zijn er ook daadwerkelijk acties uitgezet. Het bestuur geeft op dit moment graag een tussenstand op de verschillende beleidspunten. We hebben gekozen voor een uitgebreide toelichting, hetgeen dus veel tekst oplevert. Omdat de verschillende punten uiteraard veel met elkaar te maken hebben kiezen we er, in het belang van de samenhang, voor om die tekst ook als 1 verslag te presenteren. Uiteraard horen we heel graag jullie reactie op dit verslag!

Lees meer

Van de bestuurstafel september 2016

Naast het 'verslag' van de voortgang op de beleidsplan zijn er uiteraard ook reguliere zaken mededelingen vanuit het bestuur. Het aantal mededelingen was in augustus beperkt. Dat wordt nu in september ruimschoots ingehaald! Ga er dus even rustig voor zitten.

Lees meer

Van de bestuurstafel juli 2016

Ook in de afgelopen weken is het bestuur natuurlijk doorgegaan met het verder uitwerken en uitvoeren van de vele plannen. In dit verslag vooral informatie over de ontwikkelingen op en rond ons park.

WERK IN UITVOERING, dus!

Lees meer

Maak kennis met Tennis

De uiterste inschrijfdatum voor deze kennismaking nadert snel!!!

In augustus gaan we weer starten met 3-weekse kennismakingslessen voor de jeugd.

Lees meer

Van de bestuurstafel juni

Met alle andere berichten in deze nieuwsbrief heeft het bestuur zich 'ingehouden' met de input: aandacht voor de competitieafsluiting, activiteiten in het Buytenpark de komende periode, ontwikkelingen m.b.t. Padel en de aankondiging van de eerstvolgende bestuursvergadering.

Lees meer

Gedragsregels seksuele intimidatie

TV Buytenwegh vindt het belangrijk zo goed mogelijk te waarborgen dat de leden van de vereniging hun sport kunnen beoefenen in een veilige omgeving en sfeer. Dat betekent dat de leden niet te maken mogen krijgen met ongewenst gedrag van de kant van begeleiders van activiteiten (trainers of leden van commissies). Onder ongewenst gedrag verstaan wij hier een bejegening, waaronder in elk geval begrepen seksuele intimidatie, op een wijze die iemand in zijn waardigheid aantast, of verder in het privé-leven door te dringen dan nodig is voor de georganiseerde activiteiten.

Lees meer

Testformulier

Dit is een test van RDG om middels een [form_act] en soort van simpel inschrijfformulier te maken en te mailen naar redactie@tvbuytenwegh.nl

Lees meer

Van de bestuurstafel mei

Frits Jans overleden

Op 19 april j.l. is ons oud-lid Frits Jans op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een slopende ziekte. Frits was bij velen bekend uit de beginjaren van onze vereniging toen hij op vele fronten actief was. Hij maakte onder andere actief en verdienstelijk deel uit van de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, de Lustrumcommissie voor het tweede lustrum en de Redactiecommissie; ook heeft hij een aantal jaren het Open Herfsttoernooi georganiseerd. Bij de crematieplechtigheid op 26 april, die door tal van leden van onze club werd bijgewoond, zijn namens TVB condoleances overgebracht aan zijn familie. 

Lees meer

Van de bestuurstafel

Baan 10

Enige tijd geleden verzochten enkele leden het bestuur om het gat in de coniferenhaag bij baan 10 weer te dichten door het aanplanten van nieuwe coniferen. Aldus zou worden voorkomen dat rouwstoeten hinder ondervinden van de vrolijk tennissende mensen op ons park en omgekeerd zou deze tennissers het droeve beeld op rouwende mensen bespaard blijven. Ook staat er van die kant nogal wat wind, die het tennissen hindert.

Lees meer

Van de bestuurstafel maart

Open Dag

Op een nog wat koude, maar zonnige zaterdag 5 maart jl. lieten de verschillende commissies van TV Buytenwegh aan belangstellenden zien wat onze club zoal te bieden heeft.

Lees meer

Open Dag op zaterdag 5 maart

 

De voorbereidingen voor een spetterende Open Dag op 5 maart van 13.00 tot 17.00 uur zijn in volle gang. Op die Open Dag zullen alle geledingen van onze club hun beste voetje voorzetten om belangstellenden te laten zien hoe leuk tennis is en hoe gezellig het bij TVB kan zijn. Alle commissies (TC, RC, JC), een aantal competitiespelers, onze rackettrekkers, onze rollers, natuurlijk ook onze trainers en onze Happy Kleuter- trainers en onze pachter en zijn mensen zullen laten zien wat zij in hun mars hebben.

Lees meer

Van de bestuurstafel februari

Contributienota en opzegging

In de eerste week van februari viel bij u de contributienota voor het nieuwe verenigingsjaar weer in de bus. Het is van belang de contributienota tijdig te betalen, zodat u aan het begin van het nieuwe seizoen uw nieuwe lidmaatschapslabel in ontvangst kunt nemen en kunt blijven spelen.

 

Lees meer

KNLTB-cursussen

Ook in 2016 kunnen leden van TV Buytenwegh een basiscursus
verenigingscompetitieleider (VCL) en/of verenigingstoernooileider (VTL)
volgen. In maart gaan deze cursussen van start.

Lees meer

Vrouwelijke tennispartners gezocht

Wij hebben op woensdagmiddag les van Bregt en
zoeken dames die met ons willen tennissen. Wij
hebben een half jaar leservaring.
Heb je interesse? Bel of mail dan naar Anita de Klerk:
0624268917, andreanita@gmail.com

Algemene Ledenvergadering 8 maart 2016

Op 8 maart (20.00 uur) vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Hierna vindt u de conceptagenda. Het bestuur hoopt dat weer veel leden deze vergadering zullen bijwonen. Er worden veel zaken besproken die voor het goed functioneren van de vereniging van groot belang zijn. Tijdens de ALV kan er niet worden getennist.

 

Lees meer

Van de bestuurstafel

Op zondag 10 januari jl. wisselden veel leden de beste wensen met elkaar tijdens een gezellig Nieuwjaarsreceptie. Tijdens de receptie werden beelden vertoond van de festiviteiten bij het 15-jarig bestaan van de vereniging (in 1993). Menigeen kon een melancholieke glimlach niet onderdrukken. Met namen de beelden van het gevecht met skippyballen op de balk boven het waterbassin waren vaak hilarisch.

Lees meer

Van de bestuurstafel

  • Michel Jacobs en Martin Korst hebben om uiteenlopende, persoonlijke redenen besloten hun bestuursfunctie neer te leggen. Dat betekent dat het bestuur voor de korte termijn een aantal taken zal moeten herverdelen. We gaan uiteraard op zoek naar geschikte opvolgers die in de ledenvergadering van maart 2016 kunnen worden voorgedragen.
Lees meer

Clubkasactie RABO Bank

Ook dit jaar hebben we via de clubkasactie van de RABO Bank weer een mooi bedrag opgehaald. Onze voorzitter heeft de cheque in ontvangst genomen tijdens het jaarlijkse gala in Rijswijk. Het zou mooi zijn als we het komende jaar het bedrag van 415 euro kunnen overtreffen!

Van de bestuurstafel

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op dinsdag 1 december 2015. Leden die iets willen bespreken, zijn uiteraard van harte welkom. Graag wel van tevoren even contact opnemen met de secretaris: bestuur@tvbuytenwegh.nl

Voor onze commissies

Het bestuur begint binnenkort weer met de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering van maart 2016. Daarom wil onze penningmeester in december graag van alle commissies een goed onderbouwde begroting van uitgaven en inkomsten voor de activiteiten van volgend jaar.

Lees meer

Van de bestuurstafel

Mailadressen/Nieuwsbrief

Omdat we de leden graag zo goed mogelijk op de hoogte willen houden, vragen we jullie allemaal om wijzigingen in je e-mailadres via de website te verwerken. Ook andere wijzigingen kun je zelf invoeren. Als je dat te lastig vindt, mag je die ook per e-mail doorgeven:bestuur@tvbuytenwegh.nl

 

Lees meer

ClubKasCampagne levert TV Buytenwegh geld op

Elk jaar houdt de Rabobank de ClubKasCampagne. Iedereen die bankiert bij de Rabobank kan dan stemmen op zijn favoriete vereniging; dat levert per stem een bepaald bedrag op voor die club.
Ook TV Buytenwegh profiteert ieder jaar van deze actie. Dus aan alle leden die klant zijn bij de Rabobank het vriendelijke verzoek: ga vooral stemmen ! En je mag natuurlijk ook vrienden en collega’s vragen om op ons te stemmen. Graag zelfs!
Alvast bedankt voor de medewerking.
Het bestuur

Lees meer

Van de bestuurstafel

Om u een goed beeld te geven van de zaken waarmee we ons bezighouden, stippen we die hieronder kort aan. Eind september is de volgende bestuursvergadering. Als u daar een onderwerp aan de orde wilt stellen, bent u uiteraard van harte welkom. In dat geval graag wel even van tevoren een mailtje sturen naar bestuur@tvbuytenwegh.nl.

 

Lees meer

Van de bestuurstafel: juli

Slapende leden?
Het tennisseizoen is intussen al een heel eind op streek en toch zijn er nog heel wat leden die hun pas niet hebben opgehaald. Dat is natuurlijk zonde, want dan kunnen ze niet afhangen en dus niet spelen. Ben jij ook een van die leden die nog niet uit hun winterslaap zijn ontwaakt, kom dan je pasje zo snel mogelijk ophalen in het clubhuis. Je kunt altijd een van de bestuursleden of commissieleden vragen je pasje even uit de bak te vissen. Doen!

Lees meer

Gezocht: Ledenadministrateur

Na vele jaren trouwe dienst heeft Ton Barendrecht onlangs besloten om te stoppen als ledenadministrateur. Hij kan zijn werkzaamheden voor de vereniging helaas niet langer combineren met allerlei andere verplichtingen. Natuurlijk hebben wij alle begrip voor zijn beslissing, maar wij vinden het ook erg jammer! Want Ton heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de ledenadministratie van onze club. Bedankt Ton, voor alles! 

Lees meer

Van de Bestuurstafel

De voorbije periode was het voor het bestuur even pieken op een aantal fronten. Geen tijd om ons te vervelen dus.
Na de geslaagde Open Dag, die via kortingsacties al twintig nieuwe leden heeft opgeleverd, moest direct hard worden getrokken aan de organisatie van het Openingsfeest en de voorjaarscompetitie. De beoogde extra publiciteit via huis-aan-huisblad Dichtbij bleef door tijdgebrek beperkt tot een klein artikel. 

Lees meer

Een triest bericht

Vorige week zaterdag, 11 april, is erelid Huub Hoogman overleden. De meeste leden kennen zijn naam van het Huub Hoogmanplein op onze club; het terras met de mooie boom, waar veel leden graag de tijd doorbrengen op een zonnige lentedag.

Lees meer

In vogelvlucht: Algemene Ledenvergadering TV Buytenwegh

De ALV van 3 maart 2015 werd bezocht door 41 leden en verliep in een goede sfeer. De notulen van de ALV van april 2014 en het jaarverslag over 2014 gaven geen aanleiding tot opmerkingen. De vereniging staat er, ondanks het afnemende ledenaantal, financieel en qua sfeer goed voor.

 

Lees meer
2015: Filmfestival

Jaarlijks feestje

Het Boonekamp Open Herfsttoernooi

Het Boonekamp Open Herfsttoernooi is inmiddels niet meer weg te denken uit de jaarkalender van TV Buytenwegh. Het enthousiaste organisatieteam heeft eigenlijk één doel voor ogen: het wil dat er nóg meer mensen gaan genieten van de feestjes zoals alleen TV Buytenwegh die kan organiseren. Dat is de missie!! De gedachte - iedereen geniet, leeft mee, maar doet vooral ook mee en maakt plezier - is de voornaamste drive om het toernooi elk jaar weer leuker en groter te willen maken.

Lees meer