Feestelijke opening Noordwesterhal (29 feb vanaf 13:00 u)

Zoals iedereen vast heeft meegekregen, heeft in de afgelopen maanden de renovatie van de sporthal van onze buren plaatsgevonden. De renovatie stond sowieso op de planning, maar is vervroegd uitgevoerd na de brand die in het kantine heeft gewoed. Als goede buur heeft TV Buytenwegh gedurende een aantal maanden het clubhuis ook voor de volleybal-, badminton- en turnvereniging opengesteld. Dit als verzamelplaats voor teams, vergaderlocatie en vooral ook als kantine voor een natje en een droogje. Een win-win voor de verenigingen, maar ook voor onze eigen pachter Marcel.

Op zaterdag 29 februari aanstaande wordt de hal feestelijk geopend.

Lees meer

Commissies en andere vrijwilligers in 2020

Technische Commissie: 

Rick Goedhart, Marianne Janssen, Gerard Kouwenhoven 

Recreatiecommissie:

Corine van Steijn, Bas Vaartjes, Hanneke van Tongeren, Rachel Moonen 

Jeugdcommissie: 

Charissa Uyterlinde, Sam van der Heeft, Jeanine Ensink, Vincent Schütte

Padelcommissie: 

Harry Nigten, Roy Verdegem, Aad Heemskerk, Jaap Zuidhoek 

Buytenwegh Tennis Foundation: 

Monique van Ommen, Corine van Steijn, RobRoy de Goede, Charissa Uyterlinde, Vincent Schütte, Frank Reinhardt, (Remy Rozendaal) 

Commissie restyling clubhuis: 

Eugenie van der Wolk, Corine van Steijn, Monique van Ommen, Hanneke van Tongeren, Franklin van Fessem 

Kascommissie: 

Lou Parry, Peter Alkemade, Ingrid van Fessem, Willy de Steur (reserve)

Rackettrekken woensdag en maximixtoernooi: 

Rob van Ravenswaaij, Tilly van der Meer en Herno Geijsman 

Rackettrekken woensdagavond: 

Henry Wieleman 

Boonekamp Open Toernooi: 

Mirella Bracht, Edwin Vink, Eugenie van der Wolk, Carsten Blewanus, RobRoy de Goede, Demi Barendrecht, Ed Fernandes, Jasper van de Beek 

Christiaan Dijkstra

Open toernooi padel: 

Jaap Zuidhoek 

Classics Toernooi: 

Monique van Ommen, Corine van Steijn, Hanneke van Tongeren, Marianne Janssen

Après Ski Toernooi en Ibiza Summer Beach Toernooi: 

Marcel Bulder en Eugenie van der Wolk

Ladies Event: 

Monique van Ommen, Corine van Steijn, Hanneke van Tongeren, Kitty Parry, Rachel Moonen, Esther Terink

Bridgen: 

Marianne Janssen en Eugène Verwiel

Klaverjassen: 

Marcel Bulder

Vrijwilliger penningmeester: 

Hans Brekelmans 

Ledenadministratie: 

Pieter Hoekstra

Nieuwsbrief: 

Jan Janssen

Column: 

Wim Quist

VCL: 

Marianne Janssen, Ad Janmaat, Gerard Kouwenhoven, Rick Goedhart, Diana Goedhart, Jan Bor, Jaap Zuidhoek (padel) 

VTL: 

Gerard Kouwenhoven, Marianne Janssen, Rick Goedhart, Diana Goedhart 

Website: 

Mike Steenks,  Robbert de Groot

ICT: 

Roy Verdegem

Sociale attenties: 

Willy de Steur

Accountbeheerder afhangsysteem: 

Jan Janssen 

Beheer EHBO-materialen: 

Els de Bruijn

Bediening AED: 

Corine van Steijn, Marcel Bulder, Els de Bruijn, Christian Dijkstra, Corry Dijkstra, Jos van der Ende, Maggy van der Ende, Rick Goedhart, Pieter Hoekstra, Marianne Janssen, Ad Janmaat, Willy de Steur, Sander van Steijn, Hanneke van Tongeren, Bas Vaartjes, Edwin Vink, Bouke van der Heide (AED-onderhoud)

Onderhoud algemeen: 

Gerard Kouwenhoven, Joop Adegeest, Jan Bor, Jan Janssen, Henry Wieleman, Hans Kortekaas, Fien Meiresonne, Hans de Bles

Onderhoud padelbanen: 

Paul van der Riet, Jan Bakker, Wim Quist, Cees Keij, Aad Heemskerk, Ruud van Bemmel 

Overige vrijwilligers:,

Corry Dijkstra, Robert van der Velden, Robbert de Groot, Jetske de Jong, Tineke Horstman, René Middelkoop, Rob Luiten, Sander van Steijn, Laura Zuiderwijk, Yvonne Janssen 

Bestuursverkiezing

Het vastgestelde rooster van aftreden na de ALV van 2019 zag er als volgt uit:

In 2020 treedt af Charissa Uyterlinde

In 2021 treden af Edwin Vink en Corine van Steijn.

In 2022 treden af Jan Janssen en Rick Goedhart

Charissa Uyterlinde is aftredend volgens het rooster van aftreden en beschikbaar voor herbenoeming.

 

Door leden is niemand kandidaat gesteld voor benoeming tot bestuurslid.

Jos Strik heeft zich bereid verklaard tot het bestuur toe te treden op de sinds het aftreden van Henri Wieleman vacante zetel.

Het bestuur draagt Charissa Uyterlinde voor herbenoeming en Jos Strik voor benoeming voor.

 Gelukkig bleek de voormalige penningmeester Hans Brekelmans bereid het bestuur ook in 2019 weer te helpen bij de vele werkzaamheden van groot financieel belang voor de vereniging. Maar we kunnen uiteraard niet ten eeuwigen dage een beroep op hem blijven doen. Ondanks een aantal pogingen om een nieuwe penningmeester te vinden, is het bestuur er tot op heden niet in geslaagd iemand bereid te vinden die functie op zich te nemen. Deze situatie kan niet blijven voortduren. Het wordt toch echt urgent om deze belangrijke vacature voor een aantal jaren bij een nieuwe functionaris onder te brengen. De ‘grote’ en financieel-technisch lastige financieringskwesties rond padelbanen, ledverlichting en nieuwe banen hebben intussen hun beslag gekregen. Daardoor zullen de taken voor een nieuwe penningmeester de komende jaren minder ingewikkeld zijn dan in de afgelopen tijd. Naar het oordeel van het bestuur zijn er binnen het ledenbestand van een grote en gezonde vereniging als de onze zeker mensen die deze functie op passende wijze zouden kunnen vervullen.

Zolang geen nieuwe penningmeester is benoemd, zal het bestuur ook in 2020 weer verder moeten met een (statutair) te klein aantal leden.

Het bestuur roept de leden dan ook dringend op om eens na te gaan of zij deze taak op zich zouden willen nemen. Als u iemand anders ken die u daartoe bekwaam acht, kan dat uiteraard ook helpen. Uiteraard zal onze oud-penningmeester graag behulpzaam zijn bij een zorgvuldige overdracht van de werkzaamheden.

 

Begroting 2020

Begroting

 

 

 

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Exploitatie 2019

Baten

 

 

 

Contributies

98.000,00

95.000,00

95.383,00

af: actiekortingen

-3.500,00

-3.000,00

-4.052,00

 

94.500,00

92.000,00

91.331,00

Rentebaten

0,00

500,00

230,36

Pacht bar

2.400,00

2.350,00

2.373,00

Bordreclame/sponsoring

4.500,00

4.500,00

4.600,53

Resultaten toernooien

0,00

500,00

454,34

Overige baten

3.000,00

3.000,00

2.935,30

 

104.400,00

102.850,00

101.924,53

Lasten

 

 

 

Technisch beleid

8.450,00

6.950,00

3.000,57

Jeugdbeleid

2.250,00

2.000,00

4.767,31

Recreatiebeleid

1.600,00

1.600,00

749,01

Huisvestingskosten

49.500,00

49.350,00

48.462,58

Afschrijvingen en rentelasten

24.650,00

21.650,00

23.527,85

Organisatiekosten

20.850,00

20.850,00

21.192,98

 

107.300,00

102.400,00

101.700,30

 

 

 

 

Resultaat

-2.900,00

450,00

224,23

 

 

 

 

Technische beleid

 

 

 

Training

3.000,00

3.000,00

2.567,00

Ballen

4.500,00

3.000,00

671,10

Competitie

2.500,00

2.500,00

2.357,97

Teambijdragen

-2.500,00

-2.500,00

-3.070,00

Clubkampioenschappen

500,00

500,00

173,35

Vergaderkosten TC

200,00

200,00

51,15

Overige kosten

250,00

250,00

250,00

 

8.450,00

6.950,00

3.000,57

 

 

 

 

Jeugdbeleid

 

 

 

Kosten JC

1.500,00

1.600,00

3.406,05

Kosten HKT

750,00

400,00

1.361,26

 

2.250,00

2.000,00

4.767,31

 

 

 

 

Recreatiebeleid

 

 

 

Kosten RC

1.600,00

1.600,00

749,01

 

 

 

 

Huisvestingskosten

 

 

 

Huur grond

14.000,00

13.500,00

13.607,88

Onderhoudskosten

17.000,00

19.000,00

16.728,14

Gas, licht en water

12.500,00

11.250,00

12.261,44

Verzekeringen

3.000,00

2.600,00

2.573,57

Belastingen

3.000,00

3.000,00

3.291,55

 

49.500,00

49.350,00

48.462,58

 

 

 

 

Afschrijvingen en rentelasten

 

 

 

Afschrijving gebouwen

0,00

500,00

876,00

Afschrijving banen

12.200,00

7.900,00

9.292,79

Afschrijving lichtinstallatie

1.900,00

1.900,00

1.885,00

Afschrijving zonnepanelen

600,00

600,00

321,40

Afschrijving inrichting/inventaris

7.250,00

8.000,00

8.208,60

Rentelasten en bankkosten

2.700,00

2.750,00

2.944,06

 

24.650,00

21.650,00

23.527,85

 

 

 

 

Organisatiekosten-/opbrengsten

 

 

 

Contributies KNLTB/NPB

10.250,00

9.750,00

10.024,67

Ledenadministratie

500,00

500,00

520,00

Financiële administratie

500,00

500,00

639,95

Secretariaat

0,00

0,00

79,76

Website

500,00

500,00

523,27

Algemeen beheer

2.500,00

3.000,00

2.599,02

Ledenwerving/PR-activiteiten

1.000,00

1.000,00

582,36

Telefoonkosten

1.100,00

1.100,00

1.114,00

Overige organisatiekosten

4.500,00

4.500,00

5.109,95

 

20.850,00

20.850,00

21.192,98

Financieel verslag 2019 en balans

Staat van baten en lasten

 

 

 

 

Begroting 2019

Exploitatie 2019

Exploitatie 2018

Baten

 

 

 

Contributies

95.000,00

95.383,00

95.293,25

af: actiekortingen

-3.000,00

-4.052,00

-2.125,50

 

92.000,00

91.331,00

93.167,75

Rentebaten

500,00

230,36

648,84

Pacht bar

2.350,00

2.373,00

2.326,00

Bordreclame/sponsoring

4.500,00

4.600,53

5.318,28

Resultaten toernooien

500,00

454,34

971,26

Overige baten

3.000,00

2.935,30

3.109,47

 

102.850,00

101.924,53

105.541,60

Lasten

 

 

 

Technisch beleid

6.950,00

3.000,57

6.560,49

Jeugdbeleid

2.000,00

4.767,31

1.800,52

Rrecreatiebeleid

1.600,00

749,01

647,93

Huisvestingskosten

49.350,00

48.462,58

49.975,55

Afschrijvingen en rentelasten

21.650,00

23.527,85

18.521,04

Organisatiekosten

20.850,00

21.192,98

23.644,37

 

102.400,00

101.700,30

101.149,90

 

 

 

 

Resultaat

450,00

224,23

4.391,70

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische beleid

 

 

 

Training

3.000,00

2.567,00

2.998,00

Ballen

3.000,00

671,10

3.055,67

Competitie

2.500,00

2.357,97

2.280,92

Teambijdragen

-2.500,00

-3.070,00

-2.555,00

Clubkampioenschappen

500,00

173,35

359,30

Vergaderkosten

200,00

51,15

181,80

Overige kosten

250,00

250,00

239,80

 

6.950,00

3.000,57

6.560,49

Jeugdbeleid

 

 

 

Kosten JC

1.600,00

3.406,05

1.373,05

Kosten HKT

400,00

1.361,26

427,47

 

2.000,00

4.767,31

1.800,52

Recreatiebeleid

 

 

 

Kosten RC

1.600,00

749,01

647,93

 

 

 

 

Huisvestingskosten

 

 

 

Huur grond

13.500,00

13.607,88

13.348,20

Onderhoudskosten

19.000,00

16.728,14

16.357,09

Gas, licht en water

11.250,00

12.261,44

14.647,22

Verzekeringen

2.600,00

2.573,57

2.568,85

Belastingen

3.000,00

3.291,55

3.054,19

 

49.350,00

48.462,58

49.975,55

Afschrijvingen en rentelasten

 

 

 

Afschrijving gebouwen

500,00

876,00

787,00

Afschrijving banen

7.900,00

9.292,79

6.400,00

Afschrijving lichtinstallatie

1.900,00

1.885,00

1.884,64

Afschrijving zonnepanelen

600,00

321,40

 

Afschrijving inrichting/inventaris

8.000,00

8.208,60

6.360,79

Rentelasten en bankkosten

2.750,00

2.944,06

3.088,61

 

21.650,00

23.527,85

18.521,04

 

 

 

 

Organisatiekosten-/opbrengsten

 

 

 

Contributies KNLTB/NPB

9.750,00

10.024,67

10.161,65

Ledenadministratie

500,00

520,00

450,00

Financiële administratie

500,00

639,95

527,26

Secretariaat

0,00

79,76

48,39

Website

500,00

523,27

450,86

Algemeen beheer

3.000,00

2.599,02

5.325,13

Ledenwerving/PR-activiteiten

1.000,00

582,36

892,23

Telefoonkosten

1.100,00

1.114,00

1.082,09

Overige organisatiekosten

4.500,00

5.109,95

4.706,76

 

20.850,00

21.192,98

23.644,37

het gerealiseerde resultaat wijkt slechts een fractie af van het begrote resultaat.

als gevolg van iets lagere inkomsten, maar ook iets lagere kosten.

Aan de kostenkant enkele tegenvallers:

hogere afschrijving op de banen a.g.v. iets hogere investeringen en lagere subsidie als voorzien

hogere uitgaven door JC en HKT

Daartegenover ook enkele meevallers:

lagere onderhoudskosten

 

voorraad tennisballen behoefde nauwelijks aangevuld te worden

 

 

Balans per 31 december

     
   

2019

2018

Activa

     

Gebouwen

 

0.00

876.00

Banen

 

131,810.00

54,340.00

Lichtinstallatie

 

32,887.00

34,772.00

Zonnepanelen

 

12,200.00

0.00

Inrichting en inventaris

 

26,418.00

26,284.00

Nog te ontvangen/vooruitbetaald

 

14,662.80

17,390.12

Liquide middelen

 

29,026.85

216,331.73

   

247,004.65

349,993.85

       

Passiva

     

Eigen vermogen

 

174,696.91

174,472.68

Lening ABN Amro

 

62,976.00

70,848.00

Obligatielening

 

5,900.00

6,600.00

Voorziening groot onderhoud

 

0.00

71,734.84

Voorziening lustrum

 

0.00

0.00

Nog te betalen/vooruitontvangen

 

3,431.74

26,338.33

   

247,004.65

349,993.85

       
       

Toelichting op balans

     
 

Aanschaf-

 

Boekwaarde

 

waarde

 

31/12

Gebouwen

288,566.00

   

Boekwaarde 1 jan.

 

876.00

 

Afschrijving 2019

 

-876.00

 

Boekwaarde 31 dec.

   

0.00

       

Banen

63,938.75

   

Boekwaarde 1 jan.

 

54,340.00

 

Investering 2019

158,497.63

158,497.63

 
 

222,436.38

212,837.63

 

Voorziening groot onderhoud

-71,734.84

-71,734.84

 
 

150,701.54

141,102.79

 

Afschrijving 2019

 

-9,292.79

 

Boekwaarde 31 dec.

   

131,810.00

       

Lichtinstallatie

     

Boekwaarde 1 jan.

176,886.64

34,772.00

 

Afschrijving 2019

 

-1,885.00

 

Boekwaarde 31 dec.

   

32,887.00

       

Zonnepanelen

     

Investeringen 2019

12,521.40

12,521.40

 

Afschrijving 2019

 

-321.40

 

Boekwaarde 31 dec.

   

12,200.00

       

Inrichting en inventaris

     

Boekwaarde 1 jan.

15,976.00

26,284.00

 

Aanschaffingen 2019

8,342.60

8,342.60

 
 

24,318.60

34,626.60

 

Afschrijving 2019

 

-8,208.60

 

Boekwaarde 31 dec.

   

26,418.00

       

Eigen Vermogen

     

Stand 1 jan.

 

174,472.68

 

Overschot 2019

 

224.23

 

Stand 31 dec.

   

174,696.91

Lees meer

Inhoudelijk jaarverslag 2019

1. Bestuur

Baanvervanging en onderhoud

De belangrijkste gebeurtenis in het jaar 2019 was zonder meer de realisatie van het nieuwe tennisbanen. De opening door de wethouder, samen met ons erelid Joke Savalle en ons bijna oudste lid Jopie Hierck, in aanwezigheid van vele belangstellenden, tijdens het Classics Toernooi op 31 augustus 2019 was de feestelijke afsluiting van een intensief en zorgvuldig proces. 

Dat proces begon in 2018 met het instellen van een Commissie baanvervanging die onderzocht welke mogelijkheden er lagen, gegeven een aantal door de vereniging geformuleerde ‘randvoorwaarden’.  Ter afsluiting van de eerste fase van dat onderzoek vond er een ledenraadpleging plaats. Daarna werd nader onderzoek gedaan naar twee geselecteerde baansoorten en financieringsopties en werden verenigingen met vergelijkbare banen bezocht. In een informatiebijeenkomst voor de leden in december 2018 werd daarna de keuze van het bestuur toegelicht. Op 6 januari 2019 werd die keuze voor het realiseren van acht gravelvervangende banen in een extra ALV, gekoppeld aan de Nieuwjaarsreceptie, aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Alle aanwezigen stemden unaniem met het voorstel in.  

In de eerste maanden van het jaar werd intensief met de geselecteerde bouwer van de banen, met de onderhoudsploeg en anderen overlegd om de opdracht nader te preciseren en vast te stellen welke werkzaamheden op welk moment zouden plaatsvinden; daarbij werd ook afgesproken welke werkzaamheden door vrijwilligers van de vereniging zouden worden uitgevoerd. Op 19 maart werd de overeenkomst met de bouwer van de banen, De Rooij, ondertekend. 

Uiteindelijk begonnen de werkzaamheden in de relatief stille zomermaand juli, waarbij de bestaande banen gefaseerd aan het gebruik werden onttrokken. Op deze plaats moet nog maar eens met een speciaal woord van dank hulde worden gebracht aan iedereen die als vrijwilliger zijn steentje aan dit grote project heeft bijgedragen op welke manier dan ook. Met een digitaal fotoboek op de website werden de leden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen. 

In de eerste maanden na de opening van de nieuwe banen is gebleken dat de leden in overgrote meerderheid erg gelukkig zijn met de gemaakte keuze. We kunnen met recht trots zijn op het prachtige resultaat. Het bestuur is ervan overtuigd dat met alle vernieuwingen die in de voorbije jaren hebben plaatsgevonden, een stevige basis is gelegd voor een heropbloei en uitgroei van onze fijne vereniging.

Tussen de bedrijven door werden er op het park nog de nodige andere werkzaamheden verricht, die we hier alleen maar kort aanstippen. We kregen langs alle banen mooie nieuwe reclamedoeken, we kregen parasols en nieuwe vlaggen, we kregen zonnepanelen op het dak, het beveiligingssysteem werd verbeterd en uitgebreid met camera’s, de coniferen naast baan 5 werden verwijderd en er werd een gazon aangelegd. Het park werd voorzien van bordjes die de ‘rookvrijstatus’ voor iedere bezoeker duidelijk maken, er werd een begin gemaakt met het selecteren van een bedrijf dat in 2020 de slechte kozijnen aan de voorkant van het clubhuis moet gaan vervangen, er werden stappen gezet om ook de buitenzijde van het clubgebouw in 2020 een opknapbeurt te kunnen geven.

Bestuurlijke activiteiten

Het bestuur vergaderde uiteraard minimaal een keer per maand om allerlei zaken te bespreken en informatie uit te wisselen. Het bestuur overlegde verder regelmatig met de pachter en de op ons park actieve trainers. 

Met de pachter en met de trainers van Happy Kids Tennis werden nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Ook met verschillende commissies werd van tijd tot tijd overlegd over lopende zaken. Daarnaast werd deelgenomen aan overleggen met de KNLTB, de NPB, de overige Zoetermeerse tennisverenigingen en andere verenigingen, de gemeente, het zgn. Buytenparkoverleg en het bestuur van de sporthal (mede naar aanleiding van de brand in de hal). In de loop van het jaar werd regelmatig deelgenomen aan door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in het zgn. Sportcafé, waar vaak interessante wetenswaardigheden aan de orde kwamen (o.a. besturen met een visie, sponsoring/crowdfunding, veilig sportklimaat). 

Het bestuur heeft in 2019 verder in samenwerking met de trainers een aanzet gemaakt om voor alle nieuwe leden die dat willen, een zgn. all-in one pakket te bieden: lessen en lidmaatschap voor één, integraal en relatief laag tarief. Dit omdat is gebleken dat een dergelijk aanbod bijdraagt tot betere integratie (op tennis- en op sociaal gebied) van nieuwe leden in de vereniging. Er is een club app gerealiseerd, er wordt volop gewerkt aan verbetering van de manier waarop we binnen de vereniging, als bestuur en commissies met elkaar en met de leden, en naar buiten toe met mogelijke belangstellenden voor onze activiteiten, communiceren, en het verbeteren van onze website dat daarbij van groot belang is. Ook is het bestuur begonnen aan een serie overleggen, onder leiding en met hulp van een deskundig lid van de club, die moeten leiden tot het ontwikkelen van een beleidsvisie voor de komende jaren. Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de vereniging werd in het voorjaar wederom een gezellige vrijwilligersdag georganiseerd. Er zijn ook weer eens enkele reanimatiecursussen georganiseerd.  

Het bestuur bestond in 2019 uit twee leden minder dan statutair voorgeschreven (vacature Brekelmans, penningmeester, en Wieleman, onderhoud). Gelukkig bleek de voormalige penningmeester Hans Brekelmans bereid het bestuur ook in 2019 weer te helpen bij de vele werkzaamheden van groot financieel belang voor de vereniging. Maar we kunnen uiteraard niet ten eeuwigen dage en beroep op hem blijven doen. Deze situatie kan niet blijven voortduren. Na een aantal gestrande pogingen om een nieuwe penningmeester te vinden wordt het toch echt urgent om deze belangrijke vacature voor een aantal jaren bij een nieuwe functionaris onder te brengen. Omdat de ‘grote’ en financieel-technisch lastige financieringskwesties rond padelbanen, ledverlichting en nieuwe banen hun beslag hebben gekregen, zullen de taken voor een nieuwe penningmeester de komende jaren minder ingewikkeld zijn dan in de afgelopen tijd. Naar het oordeel van het bestuur zijn er binnen het ledenbestand van een grote en gezonde vereniging als de onze zeker mensen die deze functie op passende wijze zouden kunnen vervullen. Toch is het bestuur er tot op heden niet in geslaagd iemand daartoe bereid te vinden. 

Het bestuur roept de leden dan ook dringend op om eens na te gaan of zij deze taak op zich zouden willen nemen. Als u iemand anders kent die u daartoe bekwaam acht, kan dat uiteraard ook helpen. Uiteraard zal onze oud-penningmeester graag behulpzaam zijn bij een zorgvuldige overdracht van de werkzaamheden. 

In de loop van het jaar werd verder gelukkig Jos Strik bereid gevonden alvast met het bestuur te gaan meedraaien in afwachting van een formele benoeming tot bestuurslid; hij heeft inmiddels al het nodige op zich genomen, zoals de opzet van de club app (met Rick Goedhart) en stappen om te komen tot een nieuwe, verbeterde website en communicatieplan. Ook op andere terreinen wordt waar zich mogelijkheden voordoen graag gebruik gemaakt van de vrijwillige inzet van leden voor projecten. 

Diversen

In samenwerking met de andere clubs werd de zgn. Zoetermeercompetitie voor 8/9-spelers georganiseerd. Ook konden leden van TV Buytenwegh in het kader van KNLTB Poultje spelen tegen leden van andere clubs.

In het kader van het afscheidnemen van de oude banen en het kennismaken met de nieuwe banen werden twee geslaagde eendagstoernooien georganiseerd (Goodbye Hello en Blij met klei). Er werd een Voutetoernooi georganiseerd met bijzondere spelregels, waarvan de opbrengst voor een goed doel (Kika) werd ingezet.

Om kansarme kinderen ook de kans te geven te gaan tennissen werd de Buytenwegh Tennis Foundation opgezet. In samenwerking met BurgersdijkTennis en sponsoren kunnen jaarlijks 18 kinderen zonder financiële barrières deelnemen aan tennis.

Vermeldenswaard is verder nog dat in het kader van ‘meer activiteiten’ het Trio Kanter in 2019 in ons clubhuis een geslaagd optreden met klassieke muziek verzorgde, waarvoor zo’n 30 leden belangstelling hadden.

2. Technische Commissie

De technische commissie kende in 2019 de volgende samenstelling:

Rick Goedhart competitie en trainingszaken/afgevaardigde bestuur

Marianne Janssen secretaris; competitie; Rayer Cup

Gerard Kouwenhoven toernooizaken; 50+ competitie

De TC heeft zich in 2019 beziggehouden met de gebruikelijke activiteiten zoals het organiseren van de KNLTB voorjaars- en najaarscompetitie, de 50+ zomercompetitie en uiteraard de clubkampioenschappen. 

Maar ook deed onze vereniging weer op vrijdag 14 juni mee aan het Uitwisselingstoernooi tennis en padel georganiseerd door Leeuwenbergh; de in 2018 gewonnen wisselbeker raakten we helaas weer kwijt.  

Op vrijdag 19 april vond voor de 9e keer op ons park een dagtoernooi voor 50+’ers plaats waaraan 56 tennissers en 12 padellers deelnamen.

Verder werd in het weekend van 13/14 juli op het park van Dekker/Rokkeveen het vierde Zoetermeerse tenniskampioenschap onder de naam Rayer Cup Zoetermeer georganiseerd waaraan meer dan 130 tennissers van de 4 Zoetermeerse verenigingen deelnamen. ALTV werd voor het eerst kampioen door TV Dekker Rokkeveen te verslaan. Buytenwegh eindigde helaas als 4e en ontving wederom de Rode Lantaarn. In 2020 vindt de strijd om de Cup plaats bij TV Seghwaert op 11/12 juli. 

De TC was samen met Vincent Schutte betrokken bij de indeling en subsidiëring van de selectie- en competitietrainingen.

Voorjaarscompetitie 2019

Er werd in 2019 met in totaal 16 teams deelgenomen aan de KNLTB-voorjaarscompetitie.

Op donderdag speelden voor het eerst 2 teams mee aan de dubbelcompetitie voor tennissers met speelsterkte 8/9.

Op vrijdag speelden 3 mixteams, 1 damesteam en 2 herenteams, waarvan het team van Edwin de Vreugt (opnieuw) kampioen werd.  

Op zaterdag speelden 2 mixteams (waarvan het team van Natalie Bakker/Arnold Cramer kampioen werd), 1 heren 17+ team en 1 heren 35+ team; dit team van Jan Janssen behaalde ook de 1e plaats. 

Op zondag speelden 1 juniorenteam Groen 1 mee en een junioren mix team 10 t/m 14 jaar.

Verder speelden op zondag 1 mix dubbelteam (Sofie van Amerongen) en 1 herenteam.

Dit hoogst spelende herenteam werd kampioen in de 4e klasse; het team van Wouter en Mark Meijer, Mike Vissers, Litho Egbreghts, Michael Jansen, Remy Zuiderwijk, Riccardo v.d. Ende en Ricardo de Andrade Borges werd kampioen en mag dus volgend jaar (weer) in de 3e klasse mee doen. Gefeliciteerd kampioenen.

Najaarscompetitie 2019 

Aan de Herfstcompetitie deden dit jaar 12 seniorenteams en 2 juniorenteams mee. Dit waren op vrijdag 2 herenteams, 3 mix teams en 1 damesteam. Op zaterdag 2 herenteams en 1 damesdubbelteam.

En op zondag een team Groen 2 (dat kampioen is geworden) en een mixteam 10 t/m 14 jaar. En verder een mixteam 17+ en ons hoogst spelende herenteam dat in de 1e klasse een verdienstelijke 3e plaats behaalde. 

Recreatieve Veteranen Zomercompetitie voor 50+ ers. Dit jaar deden er wederom (slechts) 2 herenteams mee aan deze competitie. Hans van den Ende en Kees Trouwborst traden op als teamcaptains.

Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen tennis en padel werden dit jaar direct aansluitend aan het Classicstoernooi en de opening van de Top Clay banen in de eerste week van september gespeeld. 

Het aantal deelnemers bedroeg slechts 100 personen waarvan 34 spelers (ook) mee deden aan het onderdeel padel.

Bij de dames pakte Sabine de Kraa voor de 11e keer in haar tenniscarrière de titel clubkampioen; bij de heren was het onze trainer Vincent Schutte die de clubkampioen van 2018 Wouter Meijer wist te onttronen.

Coen van Santen en Robert van der Velden schreven geschiedenis door de eerste clubkampioenen padel van TV Buytenwegh te worden in 2019.

3. Recreatiecommissie

 De RC heeft in 2019 weer invulling gegeven aan de eigenlijk al jarenlang bekende Wintercompetitie. 

Deze activiteit, welke loopt van november t/m maart, blijft nog steeds genoeg deelnemers trekken om te kunnen spreken van een succesvolle activiteit.

Ditzelfde geldt voor de Zomercompetitie. Ook dit blijft een gewilde activiteit met dat verschil dat we hierin gesteund worden door beter weer.

In oktober stond het alom bekende en nog steeds niet weg te denken Wijnmaandtoernooi op de agenda. Vraag die hierbij wel rijst, is of het nu de kwaliteit van de wijn en kaasjes is, of de gezelligheid van het tennissen? We houden het maar op de combinatie! Dit toernooi blijft daarom zeker nog prijken op de agenda van de RC.

Aan deze lijst mag inmiddels ook de Ladies Night toegevoegd worden. In maart staat dit toernooi vast op de agenda.

De RC blijft zoeken naar vernieuwing. Dit is gevonden in een Goede Doelen toernooi, dat dit jaar in het teken heeft gestaan van Kika. Dit toernooi had de naam ‘het Voute toernooi’, maar deze naam kreeg niet het gewenste animo en daarom zal volgend jaar hieraan een andere naam gekoppeld worden.

Naast deze activiteiten kunnen nog het rackettrekken en de laddercompetitie genoemd worden. Het rackettrekken is met name bedoeld om nieuwe leden eenvoudiger te laten integreren en blijft daarom gehandhaafd. De laddercompetitie blijft helaas achter in animo. 

De RC kan weer terugkijken op een mooi jaar.  Voor de RC blijft het streven te blijven zoeken naar originele activiteiten waaraan massaal door onze leden deelgenomen kan worden. 

De RC

4. Jeugdcommissie

Wat kijken we terug op een leuk, gezellig en sportief 2019 voor de jeugdleden van TVB.

TVB BOWLEN

In januari is de JC samen met trainer Vincent gaan bowlen. Ook ‘eens iets anders doen dan alles op de baan’ zien wij samen met de jeugd als positief. Er is ruimte om ook eens andere talenten te ontdekken en gesprekken met elkaar te hebben.

 TVB KLEUTER MARKT

 Om onze club op de kaart te zetten, hebben we om de hele kleintjes te werven gestaan op de Kleuter Markt. Deze vind ieder jaar in januari/februari plaats in de Bibliotheek in het stadshart.

TVB ABN-AMRO TOERNOOI AHOY

Het bezoek in februari aan het ABN-AMRO toernooi in Rotterdam was ook een groot succes. Wat een beleving en wat een ervaring. De groene en gele kids hebben gezien wat je met hard werk en passie kan bereiken. 

TVB COMPETITIE (voorjaar en najaar)

In maart heeft de JC een voorlichtingsmoment gehad met de ouders en de jeugd voor de rode, oranje en groene competitie. Zeer vruchtbaar en het heeft ervoor gezorgd dat de ouders bewust zijn geworden dat niets vanzelf gaat. Per team 1 ouder die zich verantwoordelijk maakt. 

In alle categorieën deed de jeugd van TVB mee aan de voorjaars- (maart-juni) en najaars- (september-november) competitie. De thuiswedstrijden zijn fijne ervaringen voor de JC en de jeugd. Thuis spelen is een feestje. Meedoen is belangrijk. Maar zeker ook het behalen van overwinningen en het opdoen van een succeservaring is fijn. Het groene team van Indy, Tess, Iza, Dennis en Milan is kampioen geworden. Samen met elkaar en door de trainingen van Vincent. Nog extra leuk is om te benoemen dat Milan de beste speler in de regio is geworden met het meest behaalde aantal punten. Groei is er ook, want volgend jaar gaan bovenstaande kinderen de gele competitie spelen.

Rode competitie team met Wesley, Julia en Timo

TVB CHAMPAGNE LUNCH

Champagnelunch was ook bruisend. Heerlijke zonnige dag in juni! 24 kids met ouders of oom, tante, grootouders deden mee. Iedereen nam weer lekkers mee. Broodjes, salades, pannenkoeken gezellig op een gedekte tafel, Marcel verzorgde de kinderchampagne en alle drankjes. Ook dit succesnummer zetten we voort in 2020.

TVB ZOMERKAMP

Zomerkamp was ook super vet op de Hollandse Boerderij Camping in Boskoop. Laura, Sam, Henk, Kim en Charissa waren mee als begeleiding. Mooi om te zien hoe de wat oudere kids zich ontfermden over de iets jongere kinderen. Ze hebben samen gechilled, gelachen, gesport en de boel op stelten gezet.

TVB JUMP ONE

Terugkomend plezier tijdens ons bezoek aan Jump One. Het ondertussen goede contact met Suzanne Rensen is een prettige samenwerking. De kids waren weer dolenthousiast. Zeker over de obstacle run die nieuw en lekker uitdagend is. Jasper had de beste score. Daarna lekker met z’n alle snackie eten. 2 uur dolle pret en veel beweging. Echt een feestje!

 Na jumpen en obstacle run lekker snacken

TVB PEPERNOTEN TOERNOOI

Op de kalender van de JC stond in december natuurlijk het pepernotentoernooi. Ook weer ouderwets gezellig. Kinderen uit alle kleuren (rood, oranje groen en geel) deden mee. Onderlinge wedstrijdjes, pepernoten eten, warme chocolademelk drinken en een overheerlijk broodje knak. Heerlijk. Na afloop kregen alle kids een chocoladeletter en de ouders een lekkere grote speculaaspop.

Alle Rode kindjes met natuurlijk zwarte Piet!

TVB INSTUIF

Vincent heeft samen met de JC het jaar 2019 mooi afgesloten met de eerste van de 4 instuiftrainingen. Kinderen konden, na aanschaf van een strippenkaart, begeleid door trainer Vincent, meedoen met een extra speelmoment (naast de training) . Wedstrijdjes of thema-training gewoon sportief op ons cluppie. 14 maart 2020 is voorlopig de laatste Instuiftraining. Bij genoeg animo trekken we dit door na de voorjaarsompetitie.

5. Padelcommissie

De bezetting van de padelbanen is het afgelopen jaar verder toegenomen. Steeds meer leden zijn enthousiast geraakt van het spel. Zowel overdag als ’s avonds gaat het er soms zeer fanatiek aan toe op de twee banen.

Meerdere teams hebben deelgenomen aan de verschillende door de NPB en de KNLTB georganiseerde competities. In de voorjaarscompetitie behaalde het team van Roy Verdegem de titel in de 1e klasse.

In de najaarscompetitie namen we met in totaal 6 teams deel, waarbij het team van Sabine de Kraa, ook in de 1e klasse, ex aequo op de 1e plaats eindigde, maar overall 2e werd. 

Bij de KNLTB deden in totaal 5 teams mee. Al met al niet onverdienstelijk, de winnaars nogmaals gefeliciteerd.

Het 2e Zoetermeerse open kampioenschap was opnieuw zeer succesvol. De weergoden waren ons wederom goed gezind. Het toernooi was vol bezet, er zijn mooie en vooral sportieve wedstrijden gespeeld. Als toernooidirecteur kijkt Jaap Zuidhoek terug op een zeer geslaagd evenement.

Gedurende het jaar hebben we diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals rackettrekken en clinics. Vooral het rackettrekken trok steevast een groep enthousiaste deelnemers. Deze activiteit staat ook voor 2020 op de jaarkalender.

De Padeldeelname aan zowel het OHT als de Classics was ruim, waardoor er interessante wedstrijden konden plaatsvinden.

Helaas bleek de Padelbelangstelling bij het Wijnmaandtoernooi erg gering, jammer. Door vooraf meer aandacht eraan te gaan besteden hopen wij in 2020 op meer belangstelling voor dit toernooi.

In de loop van het jaar hebben wij in samenwerking met fa. De Rooy en Padelbouw geprobeerd de banen zodanig aan te passen dat er minder wateroverlast is. Hiervoor zijn door vrijwilligers honderden gaten geboord, zijn de naden vlak gemaakt en is er nieuw speciaal zand ingestrooid. Dit heeft zeker geholpen, maar we zijn nog niet helemaal tevreden. Een groep(je) vrijwilligers is bereid gevonden om elke 8 weken de ramen te wassen en het kunstgras mosvrij te maken. Dank hiervoor.  Hierbij willen we nogmaals een oproep doen, dat meer padellers zich hierbij aansluiten. Een kleine inspanning van enkele uren om de banen in goede staat te houden. 

Wij kijken terug op een geslaagd jaar en willen met de verschillende activiteiten ook van 2020 een succesvol jaar maken.

De Padelcommissie, Aad, Harry, Jaap en Roy 

6. Rackettrekken woensdagochtend

Iedere woensdag, het hele jaar door,  wordt van 9.30 tot 11.30 uur getennist volgens het systeem van rackettrekken. De animo is groot. Wekelijks mag deze activiteit zich verheugen in de deelname van minstens dertig leden. Met de beschikbare zeven of acht banen redden we het net. Over de verandering van de baansoort, van hardcourt naar top-clay, zijn de meeste rackettrekkers goed te spreken.

Dit jaar is twee keer een toernooi georganiseerd, in april en november. Door de werkzaamheden aan de banen is het zomertoernooi vervallen. Beide toernooien telden ongeveer dertig deelnemers.

Het rackettrekken is een belangrijke activiteit om ook op gevorderde leeftijd actief bezig te zijn. Daarnaast is er oog voor het sociale aspect. Geblesseerden en zieken ontvangen van de groep een kaartje en/of een bloemetje uit de ‘lief – en – leed’ – pot. We merken dat deze aandacht zeer op prijs wordt gesteld. Ook vormen zich vanuit het rackettrekken groepjes die op andere momenten in de week actief zijn. 

Rob van Ravenswaay, Tilly van der Meer, Herno Geijsman.

 

 

 

Concept-Notulen van de Algemene LConcept-Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 5 maart 2019edenvergadering gehouden op 5 maart 2019

Gehouden in het clubhuis van TV Buytenwegh

Aantal aanwezige leden volgens de presentielijst: 5 bestuursleden en 41 andere leden. Bericht van verhindering is ontvangen van Ton Barendrecht, Sjaak Lukas, Wim Quist, Hanneke van Tongeren, Jan Bor, Lou de Vries en Robin Uyterlinde. 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter, Edwin Vink, opent de vergadering om 19.03 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De gekozen opstelling van het bestuur zonder vergadertafel en op het podium is weer een nieuwe variant in de traditie van de laatste jaren om steeds anders te gaan zitten. Het bestuur heeft besloten de vergadering dit keer eerder te laten beginnen om degenen die straks – in het clubhuis of elders - voetbal willen kijken, daartoe de gelegenheid te bieden. Hij verwacht dat de ‘gewone‘ agenda het zeker mogelijk zal maken op tijd klaar te zijn, maar niemand moet schromen om zijn vragen of opmerkingen naar voren te brengen. Hij staat ook even stil bij de leden en oud-leden die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen en die we uiteraard missen. Hij dankt Willy de Steur die gedurende het jaar op de juiste momenten attenties en blijken van medeleven verzorgt. Hij verzoekt de aanwezige leden de presentielijst te tekenen als ze dat nog niet hebben gedaan.  

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 februari 2018 

De voorzitter stelt de notulen van de ALV van 19 februari 2018 aan de orde. Hij stelt vast dat daarover geen opmerkingen worden gemaakt, waarmee deze zijn vastgesteld.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2018

De voorzitter stelt de notulen van de ALV van 31 maart 2018 aan de orde. Hij stelt vast dat daarover geen opmerkingen worden gemaakt, waarmee deze zijn vastgesteld. 

4. Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van 6 januari 2019

De voorzitter stelt de notulen van de extra ALV van 6 januari 2019 aan de orde. Hij stelt vast dat daarover geen opmerkingen worden gemaakt, waarmee deze zijn vastgesteld. In aanvulling daarop meldt hij dat het bestuur inmiddels een keuze heeft gemaakt uit de twee verkregen definitieve offertes. De ene offerte ging kwalitatief en naar de mate van detaillering ver uit boven de veel globalere en slordigere andere offerte van een ander bedrijf. De geoffreerde prijzen liepen nauwelijks uiteen. Uiteraard waren er ook over de beste offerte wel wat vragen te stellen, die door Paul van der Riet op een rij zijn gezet.  Omdat de voorzitter zelf ziek was, zijn deze vragen door Paul van der Riet en Christiaan Dijkstra met de bouwer besproken. Daarbij is ook stilgestaan bij de mogelijkheden om de kostprijs van het werk te drukken door het in eigen beheer verrichten van een deel van het werk en door te kiezen voor een eenvoudigere beregeningsinstallatie. Ook met Gerard Kouwenhoven is over deze aspecten overlegd. Paul van der Riet wijst erop dat dat wel betekent dat de leden de mouwen zullen moeten opstropen om zelf een deel van het werk te doen (bijv. gaten boren). De voorzitter roept de leden op zich te melden als ze mee willen helpen. Vorig week is een slotofferte gevraagd, die vandaag is ontvangen. De kosten daarvan liggen iets onder het bedrag dat in de eerdere ALV is aangegeven. Er blijven nog een paar bespreekpuntjes over. Het is de bedoeling nu binnen twee weken uiterlijk de offerte uit te onderhandelen en dan de opdracht te verstrekken. Ook kan dan subsidie worden aangevraagd op basis van de offerte en de notulen van de extra ALV van 6 januari 2019. De uitvoering zal dan plaatsvinden in plm. drie weken in juli/augustus. Lou Parry vraagt hoe groot het verschil tussen beide offertes was. De voorzitter antwoordt dat dat slechts enkele duizenden euro’s bedroeg. Aad Heemskerk vraagt of we met het aanvragen van subsidie moeten wachten totdat de opdracht is verstrekt. De voorzitter antwoordt dat dat niet nodig is; dat kan gebeuren op basis van de offerte en de notulen van de ALV van 6 januari; bij het geven van de opdracht kan ook nog een voorbehoud worden gemaakt voor het ontvangen van subsidie; eventueel moet later worden afgerekend als de kosten lager zouden uitvallen. De rijkssubsidie gaat overigens relatief snel; de gemeentelijke subsidie ging bij de padelbanen wat traag. 

5. Inhoudelijk jaarverslag 2018 

De voorzitter stelt het inhoudelijke jaarverslag 2018 aan de orde. Hij vermeldt dat het bijeenbrengen van de informatie in het jaarverslag best wel enige inspanning vereist, maar wel nodig en nuttig is met het oog op de vastlegging van de geschiedschrijving van de vereniging. Hij dankt de commissies en de secretaris voor die inspanningen. 

Marianne Janssen merkt op dat, anders dan in het verslag van het Classics Toernooi nog staat vermeld, inmiddels is besloten dat dat toernooi in 2019 plaatsvindt op 31 augustus.

De voorzitter stelt vast dat het jaarverslag geen verdere vragen oproept; daarmee is dat vastgesteld. 

 6. Financieel verslag 2018 (staat van baten en lasten en balans)  

De voorzitter stelt daarna het financieel verslag 2018 aan de orde. Omdat de vereniging nog steeds kampt met het ontbreken van een nieuwe penningmeester, zal hij zelf, voor zover dat nodig is, de stukken toelichten. Hij meldt dat de oud-penningmeester Hans Brekelmans, die in de ALV van 2018 is teruggetreden, het gehele jaar bereid is gebleken in het belang van de verenging het werk van de penningmeester voort te zetten en ook dit verslag en de begroting heeft opgesteld. Hij spreekt voor deze geweldige inzet van Hans Brekelmans grote waardering en dank uit, waarna de aanwezigen een luid applaus geven. De voorzitter zegt dat het duidelijk moge zijn dat de vereniging nu toch echt op korte termijn een nieuwe penningmeester zal moeten zien te vinden om aan deze situatie een eind te maken. Het bestuur heeft in de voorbije periode met enkele personen verkennend gesproken over de vraag of zij bereid zouden zijn penningmeester te worden. Dat heeft vooralsnog geen resultaat gehad. Wel zijn er mensen bereid bepaalde activiteiten te verrichten, bijv., in de kascommissie, maar een bestuursfunctie wordt niet geambieerd.  De voorzitter wijst erop dat, nu de grote projecten, padelbanen, Ledverlichting, zonnepanelen en nieuwe banen zijn afgerond of spoedig zullen worden afgerond, het werk voor de penningmeester weer meer op het ‘gewone’ boekhouden en beheren van de middelen zal neerkomen en veel minder op het puzzelen over de financiering van grote projecten. Mogelijk zijn daardoor ook meer leden bereid om te overwegen de functie op zich te nemen. 

De voorzitter licht daarna de jaarrekening toe; ondanks de investeringen voor het verfraaien van het clubhuis en het lustrum, was er mede door de ‘goede hand’ van Hans Brekelmans toch weer sprake van een positief saldo van plm. 4000 euro.  Verder merkt hij op dat sommige posten niet zijn uitgeput. Hij roept de commissies op niet te schromen de beschikbare middelen te gebruiken om goeie dingen voor de club te doen.

7. Verslag kascommissie

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn en geeft het woord aan Peter Alkemade, die met Lou Parry de kascommissie vormt. Peter Alkemade merk op dat steekproefsgewijze de stukken zijn bekeken en de banksaldi zijn gecontroleerd. Alles is in orde bevonden. Hij maakt complimenten aan de penningmeester. De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Met een applaus bevestigen de aanwezige leden dat zij dat advies overnemen. 

8. Benoeming van leden en reservelid voor de kascommissie  

De voorzitter bedankt de heren Parry en Alkemade voor hun werk. Hij vindt het een goede zaak dat er door een paar ogen goed met het bestuur wordt meegekeken. Hij deelt mede dat Ingrid van Fessem zich bereid heeft verklaard om lid van de kascommissie te worden. Hij vraagt of er nog andere leden zijn die zitting willen nemen in de kascommissie voor 2019.  Dat blijkt niet het geval. De leden van de huidige kascommissie zijn bereid hun taak samen met Ingrid van Fessem voort te zetten. De voorzitter constateert dat de vergadering daarmee instemt. Willy de Steur verklaart zich bereid om als reserve beschikbaar te blijven voor de kascommissie.

9. Begroting 2019 

De voorzitter stelt de begroting aan de orde.  Hij merkt op dat er in 2019 weer veel te gebeuren staat met de aanleg van nieuwe banen en vervanging van de kozijnen van een deel van het clubgebouw. Het aantal leden is toch weer enigszins achteruitgelopen, maar het bestuur verwacht dat het geheel vernieuwde vereniging met de nieuwe banen nu meer dan gebruikelijk aantrekkingskracht op nieuwe leden zal kunnen hebben. Alom hoor je mensen over de nieuwe banen en het mooie clubhuis spreken. Hij geeft aan dat groei ook wel echt nodig is om het niveau van het aanbod op peil te kunnen houden. De tijd is nu ook rijp om te gaan werven. De basis is op orde; er ligt een goede begroting die zonder negatief saldo sluit. 

Onno Dijkstra vraagt hoeveel leden de vereniging nu heeft. Pieter Hoekstra antwoordt dat het ledenaantal net onder de 600 ligt; per saldo is de afname 46 leden (90 vertrokken 44 nieuwe). De voorzitter geeft aan dat het bestuur overweeg om leden die nu geen KNLTB-lid zijn (uitsluitend padelspelers), toch aan te melden bij de KNLTB; met een hoger ledental krijgt de vereniging ook weer een gezonde uitstraling.  Er is een aparte pot geraamd voor wervingsacties. Hij noemt in dit verband de all-in one aanbieding voor lidmaatschap/les/competitie en de actie om nieuwe mensen al voor de aanleg van de nieuwe banen voor een aantrekkelijk jaartarief binnen te halen. 

Paul van der Riet vraagt of geen hogere begroting nodig is voor de afschrijving op de nieuwe banen. Hij vreest dat aldus over 15 jaar geen middelen beschikbaar zijn voor vervanging.  Hans Brekelmans reageert door erop te wijzen dat de afschrijving op de nieuwe banen in 2019 slechts betrekking heeft op een half jaar. Een voorziening voor groot onderhoud is ook niet nodig. Bovendien wordt de af te schrijven som beïnvloed door de te ontvangen subsidies en de bedragen die uit eigen middelen in de aanleg worden gestoken. 

Kitty Parry vraagt of op de begroting ook een bedrag is opgenomen voor wervingsacties. De voorzitter bevestigt dat. 

De voorzitter stelt daarna vast dat de vergadering instemt met de begroting. 

10. Contributievoorstellen 2020 (tennis) en 2019 en 2020 (padel), plus actietarief tennis 2019

De voorzitter stelt de contributievoorstellen aan de orde, zoals die in de stukken zijn opgenomen; dat wil zeggen met inbegrip van het all-in one tarief en het actietarief. Het bestuur stelt in feite voor de contributies van 2019 voor tennis ook in 2020 te hanteren en de bedragen voor padel die in 2018 golden, ook in 2019 en 2020 te hanteren. Hij meldt vervolgens dat het bestuur voorstelt de strippenkaart in gewijzigde vorm aan te bieden:

* Acht in plaats van tien strippen;

* Maximaal twee kaarten per persoon; daarna lid worden;

* Ook voor tennis (nieuwe banen) kan met een strippenkaart worden kennisgemaakt; mogelijk halen we daarmee mensen over de brug.

Paul van der Riet verzoekt om expliciet te vermelden dat het lidmaatschap voor tennis impliceert dat men ook padel kan spelen. De voorzitter zegt dat toe. 

Lou Parry vraagt of de strippenkaart geldt voor een uur spelen. De voorzitter bevestigt dat; het is echter niet de bedoeling daar met de stopwatch bij te gaan staan. 

Nico Oosterwijk vraagt of het niet zinvol zou zijn om de namen van regionale toppers die al op onze nieuwe banen spelen, als referentie te vermelden. De voorzitter geeft aan dat regionale toppers al spelen en trainen op dergelijke banen. Hij wil na aanleg van de banen een actie waarbij heel Zoetermeer wordt uitgenodigd om met de nieuwe banen kennis te komen maken. 

Kitty Parry vraagt hoe een bedrijfslidmaatschap eruitziet. Zij heeft daar al eerder naar gevraagd, maar geen reactie ontvangen. Voor de daluren zou dat een goede aanvulling kunnen zijn. De voorzitter erkent dat hij eerder nog niet is toegekomen aan een reactie op de goede initiatieven van Kitty Parry op dit vlak. Hij wil met de nieuwe banen een pilot daarmee gaan doen, bijv. met het bedrijf waar zij werkt.

Lou Parry herhaalt zijn opmerking van vorig jaar dat naar zijn mening de contributie op 200 euro moet worden gesteld in plaats van 199,50 euro. Daarvan wordt kennisgenomen. 

De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met de contributievoorstellen voor 2019 en 2020. 

11. Bespreking Privacyverklaring en Verwerkingenregister TVB

De voorzitter stelt de Privacyverklaring en het Verwerkingsregister aan de orde. Als leden daar vragen over willen stellen, kan dat. 

François de Steur vraagt of de vereniging nu voldoet aan de wettelijke eisen. De voorzitter bevestigt dat. Om die reden zullen bijv. straks de namen van de houders van uitgelote obligaties slechts worden genoemd als zij daarmee instemmen. 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp voldoende is besproken. Hij geeft aan dat er een korte pauze zal zijn, waarin de leden en drankje van de vereniging kunnen nemen aan de bar. 

12. Trekking van 10% van de deelnamenummers van de obligatielening 2017

De voorzitter heropent na een korte onderbreking de vergadering en stelt de uitloting van 7 obligaties aan de orde. Vorig jaar is deze obligatielening (crowdfunding) uitgeschreven, niet alleen om wat extra middelen beschikbaar te krijgen voor de financiering van een aantal leuke dingen voor de vereniging, zoals de restyling van het clubgebouw, maar ook om leden de gelegenheid te bieden hun band met de vereniging op een andere manier dan alleen betaling van contributie tot uiting te brengen. Er zijn 66 obligaties verkocht, zodat er thans zeven moeten worden uitgeloot. Dat aantal was weliswaar niet erg hoog, maar het bestuur vindt het toch wel een leuke manier om betrokkenheid bij de vereniging vorm te geven. Het bestuur zint dus zeker op een follow up; suggesties zijn welkom.  

De voorzitter verzoekt Lou Parry en Kitty Parry om naar voren te komen om door het draaien van de bingomolen deze zeven gelukkigen te bepalen. Lou en Kitty draaien vervolgens zeven keer een nummer uit de bingomolen, te weten: nrs. 2, 10, 24, 38, 50, 53, 56. Met instemming van betrokkenen wordt gemeld dat deze obligaties in bezit zijn van Eugenie van der Wolk, Robert van der Velden, Edwin Vink, Cees Keij, Jaap Zuidhoek en Monique van Ommen. Het bestuur zal betrokkenen komende weken tegen inlevering van hun obligatie hun inleg, verhoogd met 10 euro, uitbetalen. 

13. Bestuursverkiezing  

De voorzitter wijst erop dat Rick Goedhart en Jan Janssen aftredend zijn volgens het rooster van aftreden, maar beschikbaar zijn voor herbenoeming; Er zijn door de leden geen kandidaten gesteld. Uit het applaus van de vergadering leidt de voorzitter af dat met hun herbenoeming wordt ingestemd.

De voorzitter meldt dat Henry Wieleman heeft laten weten zich liever met meer praktische uitvoerende activiteiten dan met een bestuurstaak nuttig te willen maken voor de vereniging. Hij dankt Henry voor zijn inzet in het afgelopen jaar en waardeert het in het bijzonder dat door zijn bereidverklaring in de ALV van 2018 ook anderen over de brug zijn geholpen om een bestuurstaak te gaan vervullen. Op dat moment ontstaat enig rumoer doordat iemand aan de buitenkant van het gebouw iets tegen het raam gooit. Enkele leden zetten de achtervolging op de daders in en keren kort daarna terug met een van hen. De politie wordt gebeld en wikkelt de zaak verder af. De vergadering gaat daarna voort.

De voorzitter benadrukt nogmaals dat er inclusief de vacature penningmeester twee vacatures open blijven staan. Hij roept de leden op te overwegen zich beschikbaar te stellen. 

14. Samenstelling commissies 

De voorzitter loopt kort langs de samenstelling van de verschillende commissies. Paul van der Riet merkt op dat Ruud van Bemmel en Aad Heemskerk moeten worden toegevoegd aan de groep die de padelbanen schoonhoudt.  In aanvulling op de vergaderstukken meldt de voorzittter dat Lou en Kitty Parry hebben laten weten in 2020 uit de RC te willen terugtreden en dat Sabine de Kraa uit de Padelcommissie is gestapt; men zoekt aanvulling. Hij merkt op dat TVB blij mag zijn dat er nog zoveel leden bereid blijken regelmatig taken te verrichten in het belang van de vereniging; zij maken de club tot wat ze is. Zonder dat zou de club niet kunnen bestaan. Daarom wordt binnenkort ook weer een vrijwilligersavond (30 maart) georganiseerd om hen te bedanken. 

15. Rookbeleid TVB (buiten)

De voorzitter meldt dat door Gerrie Nigten aan het bestuur in overweging is gegeven om de vereniging rookvrij te maken. Zij geeft aan dat veel kinderen lid zijn van een sportvereniging en dat dat een belangrijke omgeving is in het leven van opgroeiende kinderen. Op veel sportterreinen wordt buiten echter nog vaak gerookt, terwijl maar liefst 8 op de 10 Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we ervoor dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije tennisvereniging draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Steeds meer tennisverenigingen maken hun accommodatie al rookvrij; soms staan mensen dan net buiten het tennispark te roken. De KNLTB wil bevorderen dat tenniscomplexen rookvrij worden en vraagt de clubs dus om mee te doen; je kunt daar ook hulp bij krijgen. Het bestuur zou dat enerzijds een goed idee vinden, passend bij de uitstraling van TVB als een moderne en gezonde vereniging. Maar het bestuur wil ook niet alles dichttimmeren.

Het bestuur wil daarom graag peilen hoe de leden daartegenaan kijken en of ze er iets mee willen. Het is niet de bedoeling nu al een besluit te nemen. Gerrie Nigten wijst erop dat er een rookhok is, maar dat de rokers op het hele park roken en anderen soms echt storende hinder bezorgen met hun rook. Een algeheel verbod is niet wat zij noodzakelijk acht, maar beperking tot het rookhok zou moeten worden overwogen. Uiteraard zou dan in dat hok niet tegelijk het tafelvoetbalspel voor de jeugd moeten staan. François de Steur wil dat er in elk geval niet pal voor de deur gerookt wordt en stelt voor de asbakken daar en elders weg te halen. Bas Vaartjes zou ervoor zijn om het roken te beperken tot één plek. Cees Keij meent dat het roken ergens gecentraliseerd moet worden en dat de mensen hun peuken ook zelf zouden moeten opruimen. Verschillende leden bepleiten nu wel al een besluit te nemen; zij vrezen dat het anders pas bij de volgende ALV zal gebeuren. De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en kondigt aan dat het bestuur er een standpunt over zal innemen. Invoeren van eventuele maatregelen hoeft niet te wachten tot een volgende ledenvergadering. 

16. Voortgang beleidsvisie/ Vooruitblik bestuursbeleid  

De voorzitter wijst erop dat in 2014 met sheets een beleidsvisie is gepresenteerd. Die zette een aantal stippen op de horizon: achterstallig onderhoud aan vereniging, gebouw, banen en beleid moest worden aangepakt. Veel daarvan is uitgevoerd, niet alles met evenveel succes. Het is nu tijd om een nieuwe slag te maken; de basis is op orde; er moet nu meer aan werving worden gedaan. Het bestuur gaat zich zetten aan het opstellen van een nieuwe beleidsvisie voor de komende vijf jaar, gericht op een vitale, gezonde vereniging. Inbreng van de leden is altijd welkom. 

 17. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter vraagt wie er een vraag wil stellen in de rondvraag.

Kitty Parry wijst erop dat de website veel lange artikelen kent, waardoor op de nieuwspagina nauwelijks meer dan een daarvan kan worden gelezen; zij roept de commissies op om hun teksten anders in te richten; de kern voorop; de rest op het vervolgblad. Lou Parry heeft van een vertrekkend lid begrepen dat bij TV Seghwaert wordt gewerkt met een app waardoor mensen makkelijker met elkaar kunnen afspreken. De voorzitter onderschrijft het belang van aandacht voor het communicatiebeleid, ook breder dan alleen de website; het gebruiken van een app maakt daar onderdeel van uit. Het bestuur is daarmee bezig. Jan Janssen ondersteunt van harte de oproep van Kitty Parry en roept alle commissies die bijdragen leveren steeds op tot het kernachtig formuleren van hun boodschap.

François de Steur wijst erop dat bij het digitaal bekijken van de agenda en stukken voor de ALV niet zichtbaar is waarover de verschillende pdf-bijlagen gaan. De voorzitter zegt dat daaraan aandacht zal worden geschonken. 

Marcel Bulder merkt op dat het geen goede zaak is dat bij het afhangen een latere tijd kan worden gekozen; dat leidt tot strategisch afhanggedrag en tot niet-efficiënt baangebruik; de instelling moet zo zijn dat men direct de baan op moet. De voorzitter zegt toe dat het bestuur daarnaar zal kijken. Hij voegt eraan toe dat nog onvoldoende duidelijk is dat er ook padeltraining kan worden gevolgd en hoe leuk dat wel niet is. Het bestuur zal bezien hoe dat beter kan worden bekend gemaakt. 

Hij sluit daarna om 20.53 uur de vergadering en zegt de leden dank voor hun inbreng.

Jan Janssen, 6 maart 2019

Uitnodiging en agenda ALV 3 maart 2020

Het bestuur van TV Buytenwegh nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) op 

dinsdag 3 maart 2020 aanvang: 20.00 uur 

Agenda:

1.        Opening, mededelingen en ingekomen stukken

 

2.        Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 maart 2019

3.        Inhoudelijk jaarverslag 2019

 4.        Financieel verslag 2019 (staat van baten en lasten en balans) 

 

5.        Verslag kascommissie 

 

6.        Benoeming van twee leden en reservelid voor de kascommissie 

 

7.        Begroting 2020

 

8.        Contributies

         Hierbij komen ook aan de orde de ontwikkelingen rond de voorgenomen fusie van KNLTB en NPB en wat dat betekent voor onze padellers die nog geen lid van de KNLTB zijn

 

9.        Trekking van 10% van de deelnamenummers van de obligatielening 2017

10.     Bestuursverkiezing 

 11.     Samenstelling commissies

 

12.     Voortgang beleidsvisie

         Ontwikkeling nieuwe beleidsvisie bestuur, verbetering van de interne (website en club app) en externe communicatie, Buytenwegh Tennis Foundation, nieuwe vormen van crowd          funding, bevordering van een veilig sportklimaat bij TVB, restyling van de buitenzijde

 

13.     Rondvraag en sluiting

 

Gelieve bij binnenkomst uw naam en handtekening op de presentielijst te zetten!

Lees meer

Vernieuwing Website

Inmiddels is het team dat zich met Mike Steenks bezig houdt met de vernieuwing van onze website een heel eind gevorderd. De laatste testen moeten nog worden uitgevoerd en de inhoud van de huidige website moet op de aangepaste website opnieuw worden ondergebracht. Naar verwachting zal de website in vernieuwd opzet actief zijn voor de start van de voorjaarscompetitie. 

Club app

Intussen is bijna de helft van onze leden aangesloten op de club app. Met die app kun je heel snel de nieuwtjes van onze club en tennis in het algemeen volgen. Verder kun je ook snel de adres- en mailgegevens van andere leden vinden. Ga ook meedoen, als je dat nog niet doet. Als je nog niet op de app zit, krijg je morgen of overmorgen een aanmeldingsmail met een code die nodig is om een account te maken. Maak dat account dan snel (binnen een week) aan, want de code is beperkt houdbaar. Let op: Mogelijk komt de mail met de code in je spamfilter terecht. 

ZoetermeerPas

TV Buytenwegh doet ook dit jaar weer mee met de ZoetermeerPas. De gemeente heeft daarbij enkele wijzigingen doorgevoerd. In het verleden konden clubs meedoen zonder een eigen financieel aandeel in het aanbod voor pashouders te leveren. Voortaan moeten clubs aan pashouders een tevoren bekend gemaakte korting verlenen. Om ook mensen met een wat smallere beurs in staat te stellen om te tennissen of padellen, geeft TV Buytenwegh pashouders voortaan, zolang ze in het bezit zijn van de pas, een korting van 50% op de gewone contributiebedragen. Ons aanbod is te lezen op een speciale website: www.zoetermeerpas.nl.

Lees meer

Fusie KNLTB en NPB

De besprekingen tussen de NPB en de KNLTB vorderen gestaag. Men verwacht er in het tweede kwartaal van dit jaar helemaal uit te zijn. Intussen informeren beide bonden ons regelmatig. Hierna drukken we het laatstontvangen bericht voor u af. En we melden wat we intussen zelf doen om de leden aan het padelspelen te houden.

 

 

Lees meer

Iets kwijt? Haal het dan svp snel op!

In ons clubhuis blijven zeer regelmatig spullen achter: kledingstukken, petten, brillen, zonnebrillen en zelfs een enkel horloge. De kleding hangt -soms al maanden - op de kapstok in het gangetje naar de toiletten. De rest wordt achter de bar bewaard.

Die dingen kunnen niet eeuwig daar worden bewaard. Spullen die niet uiterlijk op 30 november zijn opgehaald, zullen naar de kledingcontainer worden afgevoerd. Haal je spullen dus SNEL op!

RABO Clubsupport levert 375 euro op voor TV Buytenwegh

Van de Rabobank kregen wij het volgende bericht: "Leuk dat Tennisvereniging Buytenwegh heeft meegedaan aan Rabo ClubSupport bij Rabobank Regio Den Haag.  Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De échte winst. Zodat jullie, Tennisvereniging Buytenwegh, kunnen blijven doen wat jullie nu al doen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken. ..... Veel plezier met de besteding van de opbrengst en succes met de vereniging."

Een vriendelijke jongedame van de RABOBank kwam speciaal naar de club om mij een check uit te reiken. TV Buytenwegh gaat dat bedrag gebruiken voor: het aantrekkelijker, sfeervoller en toegankelijker maken van de buitenzijde van het clubgebouw en het terras.

Lees meer

Club app

Ongeveer 1/3 deel van onze leden gebruikt inmiddels de app. Alle leden die nog zich nog niet hebben aangemeld, kregen een herinneringsmail om zich aan te melden voor de app van TV Buytenwegh. Het is wel van belang dat u de app z.s.m. activeert, want anders verloopt de uitnodiging. 

Lees meer

Nieuw jasje voor onze website!

Hi, Mike hier! Sommigen van jullie zullen mij waarschijnlijk nog wel kennen, maar voor diegenen die mij nog niet kennen. Ik ben Mike, 20 jaar en student 'Communication and Multimedia Design'. Momenteel ben ik in samenwerking met het bestuur van TV Buytenwegh bezig met het opnieuw vormgeven van de huidige website, oftewel de website krijgt een nieuw jasje! 

Lees meer

Club app; doe ook mee!

Enige tijd geleden kregen alle leden een mail met een code en het verzoek de club app te activeren. Meer dan 200 leden hebben dat intussen gedaan en al gemerkt dat zij op die manier veel makkelijker toegang hebben tot alle nieuwtjes van de club. Om ook de andere leden te verleiden de app te installeren, sturen we zeer binnenkort een nieuwe uitnodiging met een inlogcode. En .... tijdens de clubkampioenschappen kunt u in het clubhuis hulp krijgen om de app te installeren. 

Lees meer

Rabo ClubSupport

Net als voorgaande jaren doet Tennisvereniging Buytenwegh  ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport.  Dit keer zetten we de 'opbrengst' in voor de restyling van de buitenzijde en het terras van het clubhuis. Al onze leden met een Raborekening kunnen door het uitbrengen van hun stem helpen voor de club weer een mooi financieel resultaat te behalen. Stemmen is mogelijk vanaf 27 september 2019. U krijgt daarvoor nog een uitnodiging. 

Lees meer

Club app privacyproof?

Naar aanleiding van de introductie van onze club app hebben enkele leden het bestuur gevraagd hoe de toegang tot persoonsgegevens uit de ledenlijst die via de app mogelijk is, zich verhoudt tot de nieuwe privacywet (AVG). Deze leden vroegen zich met andere woorden af of de app wel privacyproof is.

Ook het bestuur hecht aan de privacy van de leden en heeft er dus begrip voor dat dergelijke vragen opkomen. Daarom leggen we hierna graag uit waarom de app wel degelijk AVG-proof is.

Lees meer

Club app TV Buytenwegh actief

Eindelijk is het zover. Ook onze club heeft nu een club app (AVG-proof). Alle leden hebben een mail ontvangen met het verzoek  deze zo snel mogelijk te activeren. Dan zijn zij steeds gemakkelijk en snel van de laatste nieuwtjes over de club en tennis op de hoogte. Je kunt ook zelf meldingen plaatsen en via de app met andere leden afspraken maken om te spelen. We vragen je om het signaal voor pushberichten AAN te laten staan, zodat we je in voorkomend geval snel kunnen informeren over dingen die van belang zijn (bijv. banen buiten gebruik). Uiteraard gebruiken wij pushberichten zo weinig mogelijk. .    

Lees meer

Brand bij de buren, een helpende hand van TV Buytenwegh!

Recentelijk heeft er een flinke brand gewoed in de naast ons tennispark gelegen sporthal, de Noord-Westerhal. Het gebouw stond al op de nominatie om deze zomer gerenoveerd te worden, ondanks dat erg vervelend voor de sportverenigingen die in de hal gevestigd zijn. Vooral de entree, de kantine en de kleedkamers zijn door de brand getroffen. 

Gymnastiek vereniging Pro PatriaHeeft ons gevraagd of het mogelijk zou zijn om via het tennispark de gymnastiek hal te mogen binnengaan. Hierdoor wordt het mogelijk om de bestaande en afgebrande entree te omzeilen en toch gebruik te kunnen maken van de hal. Uiteraard werkt TVB hier als goede buur aan mee. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken wordt er binnenkort een tijdelijke entree aangelegd aan de zijkant van de hal (naast baan 4).

Lees meer

Nieuwe clubsponsor Paternotte Uitvaartzorg

Velen zal het al zijn opgevallen dat TV Buytenwegh recentelijk weer een nieuwe sponsor heeft mogen verwelkomen, Paternotte Uitvaartzorg. 

Karen Paternotte is als jeugdlid vanaf de oprichting van TV Buytenwegh betrokken bij onze mooie vereniging. Inmiddels een dagje ouder, nog steeds zeer begaan met de club en nu ook in de gelegenheid om TV Buytenwegh verder te ondersteunen. Graag stelt Paternotte Uitvaartzorg in de persoon van Karen Paternotte zichzelf aan de vereniging voor:

TV Buytenwegh is blij met een trouw lid als Karen en de mogelijkheid die zij biedt om met haar eigen bedrijf onze club en in het bijzonder het jaarlijks terugkerende Classics toernooi te ondersteunen.

 

Lees meer

Samenwerking TV Buytenwegh en Mixed Hockey Club Zoetermeer

Zoals eerder al gemeld in de nieuwsbrief, zijn TVB en MHCZ met elkaar in gesprek over samenwerking en wordt onderzocht in hoeverre beide verenigingen elkaar kunnen helpen en versterken. In de praktijk blijken tennis/padel en hockey dicht bij elkaar te liggen wat betreft techniek. Voor beide sporten geldt dat oog-handcoördinatie de sleutel tot succes is.

Inmiddels zijn we zover dat het bestuur van MHCZ, bij wijze van proef, een aanbod aan al haar leden zal doen om tijdens de zomer bij TVB te komen tennissen of te padellen. Hiervoor heeft TVB een mooi aanbod samengesteld op basis waarvan MHCZ-leden tijdelijk lid kunnen worden van onze vereniging, een zogenaamd MHCZ/TVB lidmaatschap.

 

Lees meer

Kort nieuws

Hierbij weer een paar interessante weetjes in de vorm van Kort nieuws.

Lees meer

Vervolg Project baanvervanging

Voorbereiding, plannenmakerij en afstemming aanleg nieuwe banen in volle gang. 

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat de opdracht was getekend en de subsidieaanvragen in voorbereiding waren dan wel waren gedaan. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereiding van de planning van de uit te voeren werkzaamheden.

 

Lees meer

Vervolg Project baanvervanging

De definitieve offerte voor de baanvervanging is getekend en de subsidieaanvraag is in gang gezet.  De keuze is definitief gevallen op Top Clay als ondergrond en Ton de Rooij als leverancier. 

Lees meer

Pasjes ophalen

Voor degenen die hun nieuwe pasje nog niet hebben opgehaald: vanaf 1 april kun je alleen met je nieuwe pasje afhangen. Je kunt dat vragen aan de barmedewerkers en aan Jan Janssen of Gerard Kouwenhoven (als die er zijn).

Agenda

Hierna een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

Lees meer

Kijk 's hoe mooi!

We horen van heel veel leden en gasten veel positieve reacties op ons mooe clubhuis. Daarom maar 's een foto van de nieuwe bar!

Van de bestuurstafel

Op 13 maart heeft het bestuur vergaderd. Omdat we vinden dat de leden moeten kunnen weten wat er zoal speelt, noemen we kort de onderwerpen. Je kunt altijd vragen om meer informatie.

Lees meer

Rookbeleid

In de ALV van 5 maart j.l. is gesproken over het eventueel rookvrij maken van TV Buytenwegh.

Lees meer

Ondertekening contract baanvervanging

Momenteel vindt het laatste onderhandelende overleg plaats met de banenbouwer. Dinsdag 19 maart om 15.30 uur wordt in het clubhuis het contract over de opdracht tot baanvervanging getekend. 

Lees meer

Uitloting obligaties

Tijdens de ALV op 5 maart werden zeven obligaties uitgeloot. De uitgelote deelnemers zijn intussen ingelicht.

Lees meer

ALV 5 maart 2019

De jaarlijkse ALV op 5 maart j.l. - waar zo'n 45 leden aanwezig waren - kende inhoudelijk een weinig spannend verloop. Pas tegen het einde gebeurde er iets verrassends.

Lees meer

Up date baanvervanging

Van twee bouwers zijn definitieve offertes ontvangen, die nogal uiteenlopen in de mate van detaillering. Met een van de bouwers is nader overlegd (fine tuning) over mogelijkheden om besparingen te realiseren (bijv. door bepaalde werkzaamheden zelf te verrichten of te kiezen voor een andere invulling). Naar verwachting zal begin maart een besluit kunnen worden genomen en een opdracht kunnen worden gegeven. In de ALV zal het bestuur de stand van zaken bespreken. In het clubhuis ligt (nog) een voorbeeld van hoe de nieuwe banen er gaan uitzien.  

Vrijwilligersavond

Het heeft even geduurd, maar het gaat nu toch gebeuren! op 30 maart, aansluitend aan de Pasjesdag (dus vanaf 17.30 uur) wil het bestuur onze vrijwilligers graag weer op een gezellige manier in het zonnetje zetten. Het is de bedoeling eerst samen een aantal leuke spelletjes te doen (binnen en buiten); daarna zal ook aan de inwendige mens aandacht worden besteed. Alle vrijwilligers (en hun partner) krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Maar noteer alvast de datum in je agenda!

Uitnodiging en agenda ALV 5 maart 2019

Het bestuur van TV Buytenwegh nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) op  maandag 5 maart 2019 aanvang: 19.00 uur .

De agenda staat hieronder. De overige stukken staan op de website onder dit bericht (pdf).

Lees meer

AD over onze zonnepanelen

In het AD van zaterdag 9 februari staat onze club er mooi op met de zonnepanelen. Wethouder Ingeborg ter Laak 'opende' TVB als eerste sportclub met zonnepanelen in Zoetermeer een paar dagen eerder. In de fotocarousel staan de nodige plaatjes over de plaatsing.

Lees meer

Wethouder Ingeborg ter Laak bij Buytenwegh op het dak!

Vandaag 5 februari kwam de wethouder, Ingeborg ter Laak, persoonlijk bij TV Buytenwegh op het dak kijken naar de 86 zonnepanelen die vorige week zijn gelegd en waarmee TV Buytenwegh voorlopig de groenste verenging van Zoetermeer is. Uiteraard werd dit feit gepast gevierd met en gebakje en een bakje koffie. 

Lees meer

Actie nieuwe leden

Het bestuur is ervan overtuigd dat TV Buytenwegh met de baanvervanging en alle andere aangebrachte vernieuwingen weer een club is om door een ringetje te halen. Wij gaan ons dit jaar volop inzetten om dat voor de buitenwereld zichtbaar te maken en mensen te laten kennismaken met onze nieuwe banen en ons prachtige clubhuis. Om het voor mensen aantrekkelijk te maken zo snel mogelijk de overstap te maken, komt er een zeer aantrekkelijk actietarief om al in te stappen voordat de banen worden opgeleverd. Dus: roep al je vrienden en kennissen op om zich aan te melden!

Restyling van binnen naar buiten….

De restyling van het interieur van ons mooie clubhuis nadert nu echt de afronding. De achterwand van de bar ziet er prachtig uit; er moeten alleen nog enkele dingen worden afgewerkt.

Nu de buitenkant. Het bestuur gaat de groep die zich met de restyling binnen heeft bezig gehouden, vragen om eens te gaan brainstormen en plannen te ontwikkelen voor de buitenkant. Mocht er iemand zijn die daar op een of andere wijze een actieve bijdrage aan zou willen leveren, dan is die uiteraard van harte welkom. Meld je bij bestuur@tvbuytenwegh.nl!

 

Lees meer

AED

Iedereen kan leren reanimeren! Daar gaan we bij TVB weer werk van maken.

Heb je altijd al levens willen redden? Maar een training reanimeren is er nooit van gekomen? Dan is nu je kans om je in te schrijven. Begin 2019 wordt de training, basic life support (BLS) en het gebruik van een AED,  in groepjes van 6 personen gegeven. Het is een training van 3 uur, in de avond of in de middag. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?  Mail dan naar Corine van Steijn: corinevansteijn@gmail.com.  In één van de volgende nieuwsbrieven zullen de data bekend zijn wanneer de trainingen zijn. 

 

Lees meer

Volgende stap Project baanvervanging

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, hierbij de maandelijkse korte update van het project baanvervanging. Na het zogenaamde trechteren van vier opties naar twee opties die als potentiële nieuwe ondergrond voor TV Buytenwegh kunnen dienen, is de volgende stap gezet. Deze stap is gelukkig ook snel afgerond. 

De firma KIWA ISA Sport heeft de opdracht tot de uitvoering van een kwaliteitsbeoordeling en ombouwadvies voor de vervanging van de 8 mateco banen van TV Buytenwegh ontvangen en in september kunnen uitvoeren. Begin oktober is deze belangrijke stap ook afgerond. Na interne verwerking en goedkeuring van het rapport binnen KIWA ISA hebben de commissie baanvervanging en het bestuur het rapport in de eerste week van oktober mogen ontvangen.

Een eerste beoordeling van de geconstateerde situatie stemt positief .........

Lees meer

Update Project baanvervanging

Na de ledenraadpleging over het project baanvervanging van 29 mei jongstleden en de Nieuwsbrief van juli is het vanuit het bestuur stil geweest over de voortgang van dit voor TV Buytenwegh belangrijke project. Hoog tijd voor een update, want in de tussenliggende periode zijn er zeker de nodige vervolgstappen gezet. 

Zoals aangekondigd tijdens de eerder genoemde ledenraadpleging en aangegeven in de Nieuwsbrief, is het bestuur met alle input van de Commissie baanvervanging en de reacties tijdens de bijeenkomst aan de slag gegaan. De oproep die het bestuur heeft gedaan tot het aanvullend schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken van opvattingen over het baanvervangingsproject, hebben niet in een grote informatiestroom geresulteerd. Een teken voor het bestuur dat de in eerste instantie brede oriëntatie op de vier beschikbare baansoorten, de informatievoorziening hierover tot nu toe en de zorgvuldigheid die getracht wordt binnen het project, positief zijn ontvangen. 

Uiteraard zijn sommige signalen dat het ‘sneller zou moeten’ het bestuur niet ontgaan. Voor het bestuur staat de zorgvuldigheid en transparantie van het project voorop, terwijl de beoogde planning van de uitvoering van de daadwerkelijke vervanging in 2019 evenzogoed van het grootste belang is. 

Als vervolg op de brede oriëntatie is aangegeven dat het bestuur in eerste instantie een besluit zou nemen over het terugbrengen van de vier potentiële baansoorten naar twee voor TV Buytenwegh meest relevante baansoorten. Dit besluit is kort voor de zomervakantie door het bestuur genomen en kort na de zomervakantie met de Commissie baanvervanging gedeeld en definitief bekrachtigd. De uitgangpunten en criteria die bij deze besluitvorming zijn gehanteerd zijn tijdens de bijeenkomst op 29 mei met de aanwezigen gedeeld. 

Het bestuur heeft besloten om de volgende baansoorten nader te onderzoeken:

Roodzandkunstgras (verzamelnaam Smashcourt)

Gravelvervangers

Hiermee zijn witzandkunstgras en hardcourt definitief afgevallen.

 

Lees meer

Nominatie als vrijwilliger van het jaar

De KNLTB vraagt verenigingen elk jaar om vrijwilligers voor te dragen voor de benoeming tot vrijwilliger van het jaar. 

Het bestuur heeft gemeend dit keer Gerard en Joop (wie kent ze niet, dus achternamen lijken ons in dit verband niet nodig) te nomineren en op die manier zijn waardering voor hun vele en belangrijke werk tot uitdrukking te moeten brengen. Als verenigingsbestuur zouden wij niet weten wat we zonder deze geweldige krachten zouden moeten. 

 

Lees meer

TV Buytenwegh privacyproof!

Ook TV Buytenwegh voldoet nu aan de ‘nieuwe privacywet’ (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Op 27 augustus 2018 heeft het bestuur na een zorgvuldige voorbereiding en wat gepuzzel een Privacyverklaring en een Verwerkingsregister vastgesteld. Beide stukken zijn op onze website te vinden als u zoekt op ‘privacyverklaring’ of op ‘verwerkingsregister’. Helaas is het geen lekker leesbare kost!  

Het belangrijkste dat onze leden moeten weten, is dat:

* de vereniging zonder persoonsgegevens van leden te verwerken niet kan functioneren en geen activiteiten kan organiseren

* wij geen gegevens van minderjarigen kunnen verwerken zonder minimaal de handtekening van een van de ouders

* het bestuur en de vrijwilligers zo zorgvuldig mogelijk zullen omgaan met de persoonsgegevens die in verband met het lidmaatschap nou eenmaal bij de vereniging terechtkomen

* de leden het recht hebben te verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens en die te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen

* de leden zich met eventuele klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen wenden tot de AVG-Functionaris van TV Buytenwegh (bestuur@tvbuytenwegh.nl)

* de leden op grond van de AVG het recht hebben om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 

Lees meer

Vernieuwing TV Buytenwegh

De restyling van het clubhuis nadert zijn afronding. Inmiddels is het bestuur in overleg met de onderhoudsgroep begonnen met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Belangrijk onderdeel is dat in dat plan ook wensen voor toekomstige aanpassingen aan park en clubhuis zullen worden opgenomen. Het bestuur kan aan de hand daarvan jaarlijks in samenspraak met de ALV bepalen welke stappen in het komende jaar worden gezet om alles nog verder te verbeteren. 

                           EN DAAR KOMT U IN BEELD.

 

 

 

Lees meer

Restyling nadert afronding

Terwijl menigeen aan het strand lag te genieten van de zomer, is er gestadig doorgewerkt aan de herinrichting van ons clubhuis. Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe ombouw boven de bar. We hopen dat voor het Classicstoernooi te kunnen afronden. Dat je daarbij onverwachte dingen van lang geleden kunt tegenkomen, werd duidelijk toen de oude ombouw werd gesloopt. Wie herinnert zich nog dat het er uit zag, zoals op bijgaande foto? Na dit stukje van de verbouwing rest nog het vervangen van de achterwand van de bar. 

Privacy

De nieuwe privacywet (AVG) verplicht ons om binnen de club zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens, waaronder e-mailadressen. Het bestuur i nog druk doende om de consequenties daarvan in kaart te brengen en een privacystatement vast te stellen. Daarna moeten we ons in de dagelijkse uitvoering ook daaraan gaan houden.

Maar vooruitlopend daarop alvast het verzoek aan al onze functionarissen om verenigingsmail aan onze leden zoveel mogelijk te versturen vanaf het mailaccount dat voor alle commissies is aangemaakt, de mail aan de eigen commissie of bestuur@tvbuytenwegh.nl te richten en alle andere geadresseerden te zetten bij BCC (geheime kopie) (dan ziet niemand wie de mail allemaal ontvangt en dus ook niet die mailadressen).

 

Mocht je hierover vragen hebben, aarzel dan niet die aan het bestuur voor te leggen (bestuur@tvbuytenwegh.nl).

 

KNLTB heft districten op

De KNLTB wil zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor de tennissport, voor een gezonde toekomst van tennis en de verenigingen. Om de leden en verenigingen effectief en slagvaardig van dienst te zijn, heeft de KNLTB zijn organisatie aangepast. De Districten zijn sinds 1 juli afgeschaft. De professionele Accountmanagers (voor ons Tom van der Burght) onderhouden contact met de clubs. 

De rol van de Districtsraden was mede door de inzet van deze accountmanagers de laatste jaren al sterk veranderd. Tegelijkertijd bleken veel clubs via overleg met andere clubs in hun omgeving goede resultaten te behalen op het gebied van kennisdelen en samenwerken. In het kader van modernisering van de huidige KNLTB organisatie is dan ook besloten om afscheid te nemen van de indeling van de Districten. 

 

Lees meer

Inloggen en je gegevens wijzigen bij TV Buytenwegh

Als je op de website toegang wil hebben tot de ledenlijst en sommige andere berichten die alleen voor leden toegankelijk zijn, moet je je aanmelden met je e-mailadres (bovenaan de startpagina van de website bij "account"). Daar moet je dan een wachtwoord aanvragen, dat direct per mail wordt toegestuurd. Daarna kun je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Als je zorgt dat je ingelogd blijft, hoef je dat maar een keer te doen.

Ben je ingelogd, dan kun je heel eenvoudig zelf je gegevens wijzigen (bijv. adres, mailadres of telefoonnummer), maar je kunt ook zelf bepalen welke gegevens van jou in de ledenlijst op de webiste zichtbaar zijn voor anderen. Dit doe je door bovenin op "Account" en daarna op 'persoonlijke gegevens'te klikken. 

 

Lees meer

Van het bestuur

Vanaf 25 mei gelden nieuwe regels voor het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensverwerking, AVG). Ook onze tennisclub moet aan die regels voldoen. Binnen het bestuur is een werkgroepje druk bezig met de acties die daarvoor nodig zijn. Dat is best een grote en lastige klus. We hebben de voorbije tijd besteed om ons te verdiepen in de nieuwe regels en de acties die nodig zijn.

Allereerst moeten we een verwerkingsregister en een privacyverklaring gaan opstellen. 

Last but not least moeten we uiteraard bezien of de manier waarop wij tot nu toe met persoonsgegevens omgaan, aanpassing behoeft om te handelen in overeenstemming met de AVG.

We zullen jullie via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van de vorderingen.

Lees meer

Baanvervanging: kom 29 mei naar het clubhuis!

Veel leden kijken reikhalzend uit naar het moment waarop onze tennisbanen worden vervangen. Tot nu toe moesten de leden het doen met de voortgangsberichten die daarover af en toe in de Nieuwsbrief werden geplaatst.

Na een aantal maanden onderzoeken, verkennen en overleggen met tal van partijen heeft de Commissie baanvervanging nu rapport aan het bestuur uitgebracht over hun onderzoek naar mogelijk in aanmerking komende baansoorten, de globale kosten daarvan en wat er bij de vervanging allemaal komt kijken. Daarmee is ook het moment gekomen om alle leden bij te praten en te informeren over wat het onderzoek aan gegevens heeft opgeleverd.

Op dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur presenteert het bestuur in samenwerking met de commissie de uitkomsten van het onderzoek. Alle leden zijn daarbij van harte uitgenodigd. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen of suggesties te doen.

 

Lees meer

Rooster van aftreden bestuur na ALV 2018

Op de ALV van 20 februari 2018 zijn Hans Brekelmans en Carlo van Lingen afgetreden en niet herbenoemd.

Edwin Vink is afgetreden en herbenoemd. Rick Goedhart is tot bestuurslid benoemd.

Op de extra ALV van 31 maart 2018 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd: Charissa Uyterlinde, Corine van Steijn en Henry Wieleman.

Met het oog op de continuïteit is van belang dat zoveel mogelijk steeds een gelijk aantal bestuursleden aftreedt. 

 

Het rooster van aftreden is door het bestuur op 18 april 2018 als volgt vastgesteld:

In 2019 treden af Jan Janssen en Rick Goedhart

In 2020 treden af Charissa Uyterlinde en Henry Wieleman

In 2021 treden af Edwin Vink en Corine van Steijn.

Opbrengst Rabo clubkasactie

Elk jaar neemt TV Buytenwegh deel aan de Rabo Clubkasactie. Ook dit jaar. De sfeervolle bekendmaking van de resultaten vond dit keer op 15 maart plaats in het ADO-stadion. Gerard Kouwenhoven en ondergetekende mochten daar namens TV Buytenwegh een cheque met het bedrag van 460 euro in ontvangst nemen. We rekenen er volgend jaar weer op dat onze leden hun stem op onze club uitbrengen.

Jan Janssen

Bestuur TVB weer bijna op sterkte

Tijdens een zeer korte, maar door de combinatie met de Pasjesdag en de opening van het voorhang met foto's over 40 jaar TVB zeer goed bezochte extra ALV zijn op 31 maart j.l drie nieuwe bestuursleden benoemd. Naast Rick Goedhart die in de ALV van 20 februari het bestuur al was komen versterken, maken nu ook Corine van Steijn, Charissa Uyterlinde en Henry Wieleman deel uit van het bestuur. Daarmee zijn er weer wat meer handjes, maar ook meer ideeeën om Buytenwegh weer groot en nog gezelliger te maken. Het zoeken naar een nieuwe penningmeester gaat gestaag door.

 

 

Tennispassen en inloggen

Het is intussen lente. Het park en de banen en het clubhuis liggen er prachtig bij. Waarom dan niet eens lekker een balletje slaan?

Maar .... dan moet je natuurlijk wel je tennispasje hebben om af te hangen.

Als je dat nog niet hebt gedaan, kun je je pasje nog steeds gewoon in het clubhuis ophalen. Marcel, onze ledenadministrateur Pieter Hoekstra of leden van bestuur en TC zijn graag bereid om het even aan te reiken. 

Dus kom op!

Verwachtte je een nieuw pasje en ligt dit nog niet in het clubhuis (terwijl je wel betaald hebt)? Meld dit dan svp even aan de ledenadministratie!  

Voor bijvoorbeeld echtparen die bij de club 1 mailadres gebruiken, maar toch apart, onder eigen naam willen inloggen, is er nu een oplossing.

 

Lees meer

Oproep

Ben je een meester in beeldend denken (plaatjes, filmpjes enzovoorts), handig met webdesign en kan jouw creatieve brein wel een leuke uitdaging gebruiken? Dan ben jij de persoon die ik zoek om samen met mij na te denken over het communicatiebeleid binnen de club? Stuur z.s.m. een mailtje naar charissaschween@hotmail.com dan kunnen we aan de slag!

Charissa Uyterlinde

Ongewenste reclame-aanbiedingen van relaties van KNLTB

Wie niet langer ongewenste aanbiedingen wenst te ontvangen van de relaties van de KNLTB, moet ZELF met een onlinefomulier aangeven dat hij dat niet meer wil. Zie vorige nieuwsbrief. Het onlineformulier krijg je als je de volgende link aanklikt:  https://www.knltb.nl/overig/formulieren/overig/formulier-recht-van-verzet/

 

Van de bestuurstafel: sportcafé en andere zaken

Het bestuur wil graag een paar dingen met jullie delen.

De volgende bestuursvergadering van het bestuur, inclusief de drie nieuw te benoemen leden, vindt plaats op 28 maart a.s. Dan zal in elk geval worden gesproken over de onderlinge taakverdeling. Op 31 maart is er een extra ALV om de nieuwe bestuursleden te benoemen.

Op 11 april treedt onze vereniging op als gastheer voor het zgn. Sportcafé, waaraan naast de gemeente, heel veel Zoetermeerse clubs deelnemen. Het doel van het Sportcafé is clubs de gelegenheid te bieden kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dit keer staat centraal: terugloop van leden- of sponsoren. Daarvoor wordt dit keer een inspiratiesessie ‘meer leden en sponsoren in vier stappen’ georganiseerd. TVB heft de deelnemers de gelegenheid geboden voor het bgin van het sportcafé kennis te maken met padel (van 18.00 tot 19.00 uur. Mogelijk zullen de padelbanen dan dus niet beschikbaar zijn voor onze leden. Een deel van het clubhuis zal voor de bijeenkomst worden gebruikt, zodat onze tennissers in het andere deel gewoon hun koffie en andere drankjes kunnen nuttigen.

Op 9 mei is TV Buytenwegh gastheer voor het overleg van de Gebruikersgroep Buytenpark, waarin de gebruikers van het Buytenpark met de gemeente overleggen over zaken van gemeenschappelijk belang. Dat overleg vindt plaats in de bestuurskamer.

Oproep Extra ALV 31 maart 2018

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit om op 31 maart 2018 (Pasjesdag) voor een, waarschijnlijk korte, extra ALV. De ALV begint om 14.30 uur. Deze extra ALV kent als enige agendapunt de benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur heeft naast Rick Goedhart, die op 20 februari al werd benoemd, inmiddels gelukkig nog drie personen bereid gevonden tot het bestuur toe te treden: Corine van Steijn, Charissa Uyterlinde en Henry Wieleman. Helaas is er nog geen kandidaat gevonden voor de functie van penningmeester.

Het bestuur stelt de leden voor deze drie kandidaten te benoemen tot bestuurslid.  Mocht zich tijdens de vergadering alsnog een geschikte kandidaat aandienen voor de penningmeestersfunctie, dan kan ook die natuurlijk benoemd worden. 

 

Lees meer

Restyling het clubhuis, Work in progress

Het werk vordert gestaag. Bij de clubkampioenchappen en zeker op Pasjesdag kunnen jullie de veranderingen in ogenschouw nemen. De banken met kussens zijn allemaal klaar. Het schilderwerk aan de betimmeringen van de verwarming is ook klaar. Nu volgt het afrondende werk aan deuren, plinten en kozijnen die er ook allemaal nieuw gaan uitzien. Aan de barklukken wordt nog driftig geschilderd. Het schilderen en behangen van de randen boven de ramen is ook klaar. Komende week wordt begonnen met het werk aan de vernieuwing van de bar en daarna worden de tafeltjes aangepakt. De groep helpers groeit intussen steeds verder. Naast Gerard en Joop en Jan als vaste krachten, verlenen en verleenden Eugenie en Robert, Hanneke, Corine, Peter en nog anderen hun medewerking. En het wordt erg mooi! De bestuurskamer is tegenwoordig vooral in gebruik als werkplaats, maar ook die wordt straks aangepakt.

 

Lees meer

Baanvervanging

De commissie baanvervanging heeft de afgelopen periode haar informatievergaring voortgezet. Aankomende periode wordt besteed aan nog een aantal gesprekken met leveranciers en het inwinnen van informatie bij tennisclubs die recent een nieuwe ondergrond hebben aangelegd. Tevens start de commissie, in overleg met het bestuur, de voorbereiding voor het ledenberaad over dit onderwerp (datum en uitnodiging volgt binnenkort).

Lees meer

Crowd Funding

 

Tot nu toe zijn 65 obligaties aan de man/vrouw gebracht, d.w.z. dat die leden in totaal 6500 euro aan de vereniging beschikbaar stellen om daarmee ons clubhuis fraaier in te richten. Bij uitloting (en dus terugbetaling van hun lening) ontvangen deze leden 10 euro extra voor hun bijdrage aan de club. 

Het bestuur en Lou Parry hadden graag de 100 obligaties volgemaakt. Dat moet voor 1 april nog te doen zijn. Wie nog wil meedoen in deze ronde, kan dat nog doen. Meld je aan bij bestuur@tvbuytenwegh.nl en geef aan hoeveel obligaties je wil hebben. Meer is er niet voor nodig.

 

Afhangen en zo

Alles went

Langzamerhand raken we gewend aan de nieuwe afhangcomputer in het clubhuis. Zoals altijd bij vernieuwingen, is het even wennen en na een tijdje weet je niet beter. Als zich problemen voordoen, willen Pieter Hoekstra en Jan Janssen dat graag horen. We zullen dan in overleg met All United proberen die op te lossen. Hierna gaan we even in op drie puntjes.

Lees meer

Privacy: een belangrijk goed!

Vanaf 25 mei geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die regels gelden ook voor sportverenigingen. Het komt er – kort gezegd – op neer dat wij in kaart moeten gaan brengen welke persoonsgegevens wij zoal gebruiken en  voor welk doel en hoe we dat doen. Ook moeten afdoende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden blootgesteld aan onrechtmatige verwerking. Dat moeten we daarna vastleggen in een verwerkingsregister. 

Lees meer

Geen trek in aanbiedingen van KNLTB of KNLTB-sponsors? Dan zul je actie moeten ondernemen!

De KNLTB geeft daarbij de volgende toelichting.

‘De KNLTB zoekt continu naar manieren om KNLTB-leden meer te bieden voor hun tennislidmaatschap. Daarom wil de bond tennisleden ook gericht benaderen met aanbiedingen (bijv. loterijen) die voor hen aantrekkelijk zijn. Daar profiteren de leden van en dit leidt tot extra inkomsten voor de KNLTB, die vervolgens weer ten goede komen aan heel tennissend Nederland. Om dat te bereiken wil de KNLTB enkele persoonlijke gegevens van leden onder voorwaarden delen met haar partners.

Extra inkomsten voort de KNLTB zijn onder meer belangrijk voor de tennisverengingen en Nederlandse tennisliefhebbers om de tennissport ook op lange termijn betaalbaar te houden. Mede daarom stemde de Ledenraad in december van vorig jaar in met het verstrekken van gegevens van tennisleden aan partners van de KNLTB om de leden per post of per telefoon te mogen benaderen.’

‘De KNLTB is er alles aan gelegen de gegevens van leden goed te beschermen en NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en telefoonnummers alleen onder strikte voorwaarden te delen. Ook houdt de KNLTB altijd toezicht op de acties van haar partners en maakt de bond met hen per actie strenge afspraken over hoe zij mogen omgaan met de gegevens. Dit wordt mede gedaan op basis van zogenoemde verwerkersovereenkomsten. De KNLTB moet en wil zich hierbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving.’

…..

‘De KNLTB-leden hebben altijd de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het benaderd worden via telefoon of post. Leden die niet benaderd wensen te worden via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, kunnen namelijk gebruikmaken van het recht van bezwaar. Zij kunnen dit persoonlijk doorgeven aan de KNLTB Ledenservice via een online formulier. De KNLTB zal de afmelding dan zo spoedig verwerken.’

Het bestuur

 

Onmogelijke vraag

Met enige regelmaat melden zich clubgenoten met de vraag waarom zij toch nooit meer een nieuwsbrief ontvangen. Na wat uitzoekwerk blijk dat (bijna) altijd te liggen aan het feit dat het mailadres waarmee zij in de ledenadministratie en op de ledenlijst op de website staan, niet meer klopt. Dan is het niet vreemd dat je geen berichten meer krijgt van de club. Ook andere gegevens van veel leden (telefoonnummers, adressen) blijken vaak niet meer te kloppen, om maar niet te spreken van de vaak voorhistorische foto's die op hun ledenpassen prijken.

Lees meer

Belangrijkste punten uit de ALV van 20 februari 2018

Klein bestuur, gewone opkomst

De ALV van 20 februari 2018 werd bijgewoond door 43 leden. Omdat de penningmeester wegens ziekte verhinderd was, namen nog slechts twee bestuursleden (voorzitter en secretaris) achter de vergadertafel plaats. Zoals bekend, waren er in het bestuur al enige tijd drie vacatures; een vierde bestuurslid, Carlo van Lingen,  had al enige tijd geleden laten weten ook geen ruimte meer te zien om zijn bestuurswerk voort te zetten. Daarmee is meteen het belangrijkste onderwerp van de ALV genoemd.

Sense of urgency

De vergadering werd door het bestuur gezien als cruciaal vanwege de ontstane onderbezetting in het bestuur. Er zijn weliswaar gelukkig meestal nog wel mensen te vinden die in projectvorm een bijdrage aan het werk willen leveren. Maar de sense of urgency dat het nu echt zaak is dat ook enkele nieuwe mensen een bestuursfunctie op zich gaan nemen, leek voor de aanvang van de vergadering bij de leden nog niet aanwezig.  Om te voorkomen dat het bestuur binnenkort gewoonweg niet meer kan functioneren, is aanvulling echt noodzakelijk, benadrukte de voorzitter. Het gaat daarbij niet alleen om meer handjes, maar ook om meer draagvlak en denkkracht bij komende besluiten,  zoals over de baanvervanging.

Versterking op komst?

Nadat de voorzitter nog eens uitdrukkelijk een beroep op de leden had gedaan, meldde zich vervolgens Rick Goedhart aan. Hij werd door de vergadering met applaus tot bestuurslid benoemd. Daarna meldden nog drie personen dat zij bereid waren over een functie na te denken, maar daarover eerst nog met het bestuur te willen spreken. In alle gevallen lijkt het overigens nog niet te gaan over mensen die de functie penningmeester op zich willen nemen. Het zoeken daarnaar gaat dus door. Het bestuur toonde zich verheugd over de reacties en zal met betrokkenen om tafel gaan zitten. Na dat overleg hoopt het bestuur in en apart daarvoor te beleggen ALV dan te kunnen voorstellen deze personen (alle of enkelen daarvan) tot bestuurslid te benoemen en wellicht ook een kandidaat voor het penningmeesterschap te kunnen voordragen.    

 

Lees meer

Uitnodiging en agenda ALV 19 februari a.s.

Het bestuur van TV Buytenwegh nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) op maandag 19 februari 2018. Aanvang: 20.00 uur! Hierbij de agenda en de vergaderstukken. Wij rekenen op ieders aanwezigheid. 

Lees meer

Crowdfunding

De ‘score’ van de crowd funding actie tot nu toe is 47 ‘verkochte’ obligaties. Tijdens de nieuwjaarsborrel spraken verschillende leden hun voornemen uit ook mee te doen. Een mailtje naar bestuur@tvbuytenwegh.nl is daarvoor voldoende. We gaan ervan uit dat de teller toch zeker wel tot 100 zal oplopen. Wie helpt ons de 100 vol te maken?

 

 

 

 

 

Lees meer

Rabo Clubkasactie

De RABO ClubKasCampagne gaat bijna van start. TV Buytenwegh doet daar uiteraard weer aan mee!

De stemperiode loopt van  5 t/m 25 februari. 

Lees meer

Algemene ledenvergadering 19 februari 2018

Statutenwijziging niet op agenda ALV 19 februari

In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat het bestuur op de komende ALV van 19 februari 2018 een voorstel wilde laten behandelen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Die wijzigingen zijn wenselijk om in deze stukken ook het padelspelen een plaats te geven. Intussen is gebleken dat het meer tijd kost dan voorzien om met de KNLTB overeenstemming te bereiken over de statutenwijziging. Zonder die overeenstemming mogen de statuten niet worden gewijzigd. Daarom heeft het bestuur besloten de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement van de agenda af te voeren en de behandeling daarvan uit te stellen tot een later moment. Dat betekent ook dat de aangekondigde eventuele extra ALV op 12 maart geen doorgang zal vinden.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2018

Noteer alvast in je agenda de datum voor de Algemene Ledenvergadering van 2018: die vindt plaats op maandag 19 februari (20.00 uur) in ons clubhuis! Op de agenda zullen, buiten de normale jaarlijkse onderwerpen, zoals jaarverslag, jaarrekening en begroting, benoemingen van commissie- en bestuursleden,  ook staan:

- een voorstel tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van ons clubhuis;

- een voorstel tot wijziging van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

De wijzigingen van statuten en HR houden verband met de eerdere keuze om in onze vereniging ook padel te gaan spelen. 

 

Lees meer

Geslaagde activiteiten

Het bestuur kijkt met genoegen terug op de gezellige en door Marcel uitstekend verzorgde vrijwilligersavond op 2 december, waar we de vrijwilligers bedankten voor hun inzet en een kijkje gaven op de agenda van activiteiten in het komende lustrumjaar.

Ook het door de RC in samenwerking met Marcel verzorgde karaoketoernooi op 9 december kan zeer geslaagd worden genoemd. Tot laat in de avond lieten tal van enthousiaste leden zien dat ze over zangtalent beschikken. Ook hier werd in innige samenwerking tussen de RC en Marcel, goed voor de inwendige mens gezorgd. 

 

Lees meer

Van de bestuurstafel

Het modale lid heeft er vaak geen weet van, maar om alles bij een grote vereniging goed te laten verlopen, moet er heel wat worden overlegd, intern binnen de vereniging, maar ook extern met de KNLTB, de gemeente, de bank, sponsoren etc.

We willen hier een aantal van dat soort gesprekken vermelden. Niet om de leden met dergelijke zaken lastig te vallen, maar omdat het nodig en goed is dat de leden weten wat er zoal gebeurt. Het navolgende overzicht is zeker niet volledig. Als je door het lezen van dit overzicht belangstelling zou krijgen om af en toe ook iets te doen, ben je uiteraard van harte welkom.

 

Lees meer

Crowdfunding: Laat zien dat je betrokken bent bij jouw club!

In de vorige Nieuwsbrief is de aftrap gedaan voor een heuse crowdfunding binnen TV Buytenwegh. De actie kent een dubbel doel:

  • Leden lenen hun club tijdelijk – tegen een vergoeding - geld en brengen zo hun band met de club tot uitdrukking.
  • De club kan met dit geld bepaalde leuke zaken binnen de club versneld realiseren en zo de vereniging nog gezelliger maken.

Wat is er nou mooier dan je club met een kleine lening te helpen om allerlei leuke initiatieven te realiseren die anders niet of pas jaren later zouden kunnen worden uitgevoerd? Zeker nu je voor je spaargeld van de bank toch nauwelijks rente krijgt.

Lees meer

Laat zien dat je betrokken bent bij JOUW club!

Dat kun je doen door de club tijdelijk een bedragje te lenen dat wordt gebruikt om onze club nog gezelliger en aantrekkelijker te maken. Uiteraard krijg je jouw inleg terug, met een extra bedrag als beloning voor je moeite. Meer weten? Lees hierna verder!

 

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2018

Van de verschillende commissies wordt verwacht dat zij voor de ALV van februari 2018 uiterlijk 15 januari hun korte jaarverslag, de wijzigingen in hun samenstelling  en hun plannen voor het nieuwe jaar bij de secretaris aanleveren. Denk er ook aan om aan Willy de Steur voor 1 januari de data en activiteiten van je commissie voor 2018 aan te leveren!

 

Bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering zal zijn op 4 december a.s.

Om eens over na te denken….

Vroeger was TV Buytenwegh een heel grote vereniging. De kandidaat-leden stonden zich te verdringen voor de hekken om lid te mogen worden. Aan actieve ledenwerving hoefde nauwelijks te worden gedaan. Inspanningen voor behoud van leden waren ook niet echt nodig. De tijden zijn (al lang) veranderd. Het werven van leden, en vooral ook het behouden van eenmaal toegetreden leden, vergt veel inspanningen en creativiteit.  

Lees meer

Rabo Clubkascampagne: STEM TVB!

Sinds een aantal jaren, en ook nu weer, doet onze vereniging elk jaar mee met de Rabo Clubkascampagne. 

Rabobank Regio Den Haag draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. De bank stelt daarom een deel van de winst beschikbaar voor de ClubKasCampagne. De bank heeft voor 2017/2018 een bedrag van € 70.00,00 beschikbaar. Hoe meer stemmen voor de vereniging, des te hoger het bedrag dat naar de clubkas gaat! Elke stem is maximaal € 5,00 waard.

Lees meer

Achtergelaten kledingstukken

Op de kapstok in het clubhuis hangen vele achtergelaten kledingstukken. Veel daarvan hangen er al tamelijk lang. De spullen kunnen daar niet eindeloos blijven hangen. We vragen de eigenaren om hun spullen zo snel mogelijk mee te nemen. 

Lees meer

Communicatie

Leden denken soms mee over wat er in de club gebeurt of wat er anders zou kunnen. Het bestuur waardeert dat, omdat de club van ons allemaal is. Als iemand een idee of opmerking inbrengt, heeft hij of zij ook recht op een reactie. Maar dat moet dan wel ook kunnen!

 

Lees meer

Crowdfunding?

Wij gaan wat nieuws doen !

 

Bij deze lichten wij een klein tipje van de sluier op. Het bestuur is van plan om iets op te gaan zetten wat zowel voor de leden als de club een positieve financiële bijdrage zal gaan opleveren. In de volgende Nieuwsbrief meer hierover.

 

 

Lou Parry 

Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel weer een hele reeks berichten en berichtjes: over LED-verlichting, keukenapparatuur, AED, Ibiza-toernooi, Rayer Cup, VOG’s voor onze jeugdleiding, de Rabo-clubkasactie, reclamefolders in het clubhuis en hoe u met plastic en blik zou moeten omgaan. Lees ze! Dan bent u weer helemaal bij. 

Lees meer

Ook in 2017 een Open Wheel Chair Tournament bij TVB

Het bestuur heeft met Dunja van de Walle gesproken over de organisatie van het OWTT op 8, 9 en 10 september dit jaar. In de rolstoelwereld  circuleren geluiden als zou het succesvolle toernooi, waaraan vorig jaar 66 rollers deelnamen, dit jaar niet doorgaan. Door wie die geluiden in circulatie zijn gebracht, valt niet te achterhalen, maar ze zijn in elk geval onjuist!

TVB wil gewoon ook dit jaar weer het grootste en best georganiseerde rolstoeltoernooi van het land organiseren. Met Dunja, die iedereen in de rolstoelwereld kent en regelmatig spreekt, als toernooileider gaat dat zeker lukken. Intussen zijn bij de verschillende sponsoren en subsidiegevers aanvragen ingediend voor de noodzakelijke financiele steun.

Voor de dagen van het toernooi in september zoeken we nog mensen die - eventueel een dagdeel - een handje willen toesteken.  Zo zoeken we voor de begeleiding van het juniorenonderdeel enthousiaste TVB-jongeren. Misschien is helpen bij dit toernooi een mooie mogelijkheid om in het kader van je opleiding punten te scoren! Wie zin heeft, kan zich melden bij bestuur@tvbuytenwegh.nl.

Van het bestuur

LED en padel

Voor de LED-verlichting werd een subsidie van de gemeente ontvangen. Het bestuur heeft in april aan Oostendorp Nederland opdracht gegeven voor het aanleggen van de LED-verlichting op de banen 1 tot en met 4 en 7 tot en met 10. Naar verwachting zullen de werkzaamheden daarvoor in week 22 (vanaf 29 mei) plaatsvinden. Tijdens de aanleg moet rekening worden gehouden met mogelijke overlast; tijdens de werkzaamheden op een bepaalde baan, zal daar niet kunnen worden gespeeld.

De aanleg van de padelbanen komt steeds dichterbij, maar het overleg tussen TVB en de gemeente is nog niet helemaal afgerond.  We hopen dat daarin de komende weken voortgang kan worden geboekt. Zodra er witte rook is, kan de bouwopdracht worden gegeven. Intussen worden bij TVB uiteraard de nodige voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt (rackets, banen afhangen) om de interne organisatie op orde te krijgen en het padelspelen straks soepel te laten verlopen.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 7 maart 2017 verliep in goede sfeer

Met een gebruikelijke opkomst van 38 leden (een twaalftal had om uiteenlopende redenen bericht van verhindering gestuurd) vond op 7 maart de jaarlijkse ALV plaats.

Belangrijkste punten:

  • Jaarrekening 2016, jaarverslag 2016 en begroting 2017 goedgekeurd.
  • Voor 2018 geen contributieverhoging.
  • Vanaf Open Dag (11 maart) eenmalige kortingsactie voor nieuwe leden.
  • Uitvoering plannen padel en LED gaat, zij het enigszins vertraagd, gewoon door.
  • Bestuur door met vier leden; aanvullend worden leden op projectbasis ingezet.
  • Dit jaar werkgroepen aan de slag met voorbereiding lustrum in 2018 en baanvervanging in 2018 of 2019.
Lees meer

Biljart

Het biljart in ons clubhuis is in niet al te beste staat. Toch wordt het door een groep leden vrij intensief gebruikt. De biljarters hebben het initiatief genomen zelf een behoorlijk bedrag bijeen te leggen om enkele reparaties te kunnen uitvoeren. Omdat dergelijke initiatieven van onderop een goed voorbeeld zijn van hoe het in een echte vereniging zou moeten gaan, heeft het bestuur besloten het bedrag aan te vullen, zodat de reparaties (nieuwe banden en nieuw laken) kunnen worden uitgevoerd. Ook is de hand gelegd op een echte biljartklok, waardoor het gebruik van het biljart ook nog wat middelen oplevert om toekomstige reparaties te kunnen betalen. 

Back to basics: modern verenigingsbesturen

In een erg leuk filmpje waar Monique van Ommen ons op wees, gemaakt voor de KNVB, wordt in een paar minuten geschetst  waar verenigingen heden ten dage mee worstelen, de ontwikkeling die het verenigingsleven sinds onze jeugd heeft doorgemaakt (van echte en door de leden gedragen vereniging naar een soms bedrijfsmatige en klantgerichte organisatie) en wat dat zou moeten betekenen als je de problemen wil tackelen. Dit moet je gezien hebben. .https://youtu.be/Umomu_aDQ4w

Het bestuur zal de lessen uit dit filmpje ter harte nemen.

Activiteitenbanner

Met vereende krachten hebben alle commissies er weer voor gezorgd dat de activiteitenlijst goed is gevuld; ze staat op de website. Met de hulp van Eugenie van der Wolk zijn weer banners voor op de voorgevel en voor in de hal aangeschaft, waarop de belangrijkste activiteiten zijn terug te vinden. Daaruit blijkt dat er dit jaar weer vele activiteiten zijn. Doe daar dus allemaal lekker aan mee!

OWTT

Ook dit jaar zal op ons park weer het grote Open Wheel Chair Tennis Tournament plaatsvinden (8, 9 en 10 september). Het bestuur is erg blij dat toernooidirecteur Dunja van de Walle zich bereid heeft verklaard de kar weer te trekken. We zoeken nog naar enkele mensen die bereid zijn Dunja pro-actief terzijde te staan en werk uit handen te nemen. Intussen zorgt het bestuur voor het aanvragen van de nodige subsidies en het aantrekken van sponsors.

Pasjes ophalen, want een nieuw tennisseizoen staat voor de deur!

Op 1 april is het zover! Dan kunnen alle leden in ons clubhuis tussen 13.00 - 17.00 uur weer hun nieuwe tennispas komen ophalen (indien de contributie is betaald). Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk leden in de loop van de middag ook even langs zouden komen om dat te doen. U kunt dan gelijk gezellig meedoen met het nieuwe Kip Kuiken Haan toernooi en aansluitend gezellig een hapje mee eten bij Marcel en daarna met de voetjes van de vloer.

Lees meer

Baanvervanging en lustrum

Het bestuur gaat de komende tijd proberen projectgroepen te formeren voor het voorbereiden van de viering van het 40-jarig bestaan in 2018 en voor het voorbereiden van een voorstel voor baanvervanging in 2018/2019. Wij zullen in de contacten die we met leden hebben, leden daarvor benaderen, maar aarzel vooral niet om u zelf te melden als u denkt een bijdrage aan een van beide projecten te kunnen leveren (bestuur@tvbuytenwegh.nl). 

Bestuursvergaderingen

U bent gewend in de Nieuwsbrief een mededeling over de komende vergadering van het bestuur te vinden. Het bestuur zal de komende tijd geen vaste vergaderdag hebben, maar elke twee weken op een nader te bepalen moment kort de lopende zaken doorspreken. Dat wil niet zeggen dat leden die iets willen bespreken. Dat nergens meer kwijt zouden kunnen. Blijf vooral uw punten melden bij de secretaris (bestuur@tvbuytenwegh.nl)! Als dat nodig is, wordt er dan een afspraak met u gemaakt om het punt met het bestuur te bespreken. 

Rooster van aftreden van het bestuur

Na de ALV van 7 maart j.l. geldt voor het bestuur het volgende rooster van aftreden:

2018 Vink, Brekelmans en Van Lingen (allen benoemd in 2015)

2020 Janssen (herbenoemd in 2017)

Voortgang aanleg Padelbanen en LED-verlichting

Tijdens de ALV zijn de leden al een beetje bijgepraat over de stand van zaken rond de aanleg van padelbanen en LED-verlichting. Die informatie willen we, nog wat aangevuld, de andere leden niet onthouden. Het belangrijkste nieuws is dat er weliswaar enige vertraging is ontstaan, maar dat de uitvoering van de plannen wel gewoon doorgaat. Het bestuur hoopt nu rond de zomer de padelbanen in gebruik te kunnen nemen. Ook de LED-verlichting zal de komende maanden in gebruik kunnen worden genomen.

Lees meer

Voortgang aanleg Padelbanen en LED-verlichting

Op 24 januari vond op het gemeentehuis een overleg plaats met de gemeente en vertegenwoordigers van ALTV en Seghwaert. Dat overleg vond plaats op initiatief van de gemeente en had vooral ten doel te bekijken of de clubs ten aanzien van padelbanen gezamenlijk zouden kunnen optrekken. 
Lees meer

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 7 maart a.s.

Het bestuur van TV Buytenwegh nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) die in ons clubhuis gehouden wordt op dinsdag 7 maart 2017.

Aanvang: 20.00 uur.

Het bestuur hoopt bij deze vergadering veel leden te mogen begroeten.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat, zoals te doen gebruikelijk, tijdens de ALV niet kan worden getennist.

Lees meer

Hoe staat het met het padellen?

Na de positieve beslissing over padel op de ALV van 7 december 2016, zijn we voortvarend van start gegaan met de voorbereidingen van de feitelijke aanleg van de padelbanen.
Het bedrijf Padelbouw BV te Lelystad is geselecteerd om de padelbanen te leveren en op te bouwen. Wat betreft prijs-kwaliteitverhouding komt dit bedrijf volgens het bestuur en op advies van Aad en Paul als beste uit de bus.

Lees meer

Bestuursvergadering

Op 7 februari a.s. vindt de volgende bestuursvergadering plaats. Indien u wil dat een bepaald onderwerp in de vergadering wordt besproken, kunt u dat per mail bij de secretaris aanmelden (bestuur@tvbuytenwegh.nl). Het bestuur zal dat onderwerp dan, als de agenda dat toelaat, kort bespreken en u daarover informeren. Indien u denkt dat een persoonlijke toelichting gewenst of noodzakelijk is, kunt u de bespreking ervan in de vergadering bijwonen. De secretaris zal u dan laten weten hoe laat u wordt verwacht.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur heeft inmiddels besloten de reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 7 maart a.s. om 20.00 uur (en dus niet op 13 februari, zoals in de vorige Nieuwsbrief nog werd vermeld). Noteer deze datum alvast in uw agenda. Tijdens de ALV kan er niet worden getennist of getraind. 

 

Lees meer

Wie doet er mee?

Nu de Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met de ambitieuze plannen van het bestuur om TVB te vernieuwen en nieuwe Schwung te geven, is er behoefte aan veel mensen die daaraan mee willen doen. 

 

Lees meer

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 13 februari 2017

Op maandag 13 februari 2017 zal de reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden, waarin het bestuur zijn jaarverslag over 2016 aan de leden voorlegt en rekening en verantwoording aflegt over het in 2016 gevoerde bestuur. In die vergadering zal ook de vaststelling van de begroting voor 2017 op de agenda staan en zal de benoeming van bestuursleden en commissielden aan de orde komen. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 

Lees meer

Kort verslag ALV van 7 december

Op 7 december werd de extra Algemene Ledenvergadering met op de agenda drie specifieke agendapunten druk bezocht: 185 leden waren aanwezig. Het uitgebreide verslag van deze vergadering volgt tuijdig voor de reguliere ALV in februari 2017. Daarop vooruitlopend alvast de uitkomst van de stemmingen over de drie onderwerpen.

Lees meer

Geen tennis tijdens extra ALV

Graag jullie aandacht voor het volgende!

A.s. woensdag 7 december vindt om 20.00 uur de extra ALV plaats. In verband met de te verwachten buitengewoon grote opkomst van leden bij deze belangrijke vergadering kan er dan niet vrij worden gespeeld. Ook zullen er dan geen lessen zijn.

Wij rekenen op jullie begrip daarvoor.

Het bestuur

Aanvullende informatie ter voorbereiding op de ALV van 7 december 2016

Hierbij toelichting op twee agendapunten van de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2016. De eerste toelichting betreft het voorstel tot aanleg van Padelbanen, de tweede toelichting betreft het voorstel tot vervanging van de huidige baanverlichting door LED-verlichting. De cijfers ter onderbouwing zijn als download bijgevoegd in een aparte spreadsheet.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering TV Buytenwegh 7 december 2016

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 7 december 2016 om 20:00 uur in het clubhuis van TV Buytenwegh. De agenda voor de vergadering treft u hierbij aan. 

Het bestuur schrijft deze extra ALV uit om de instemming van de leden te verkrijgen voor een drietal zaken die alle rechtstreeks te maken hebben met de uitvoering van de eerder geschetste bestuursvisie over de vernieuwing van TVB.

 

Lees meer

Dank aan onze vrijwilligers

Op 19 november a.s. gaan we onze vrijwilligers bedanken voor hun onmisbare inzet gedurende het gehele jaar. Vanaf 14.30 uur gaan zij bij La Playa in Rijswijk met elkaar Padeltennis spelen. Vanaf half zes ontmoeten zij elkaar in ons clubhuis onder het genot van een drankje en hapje.

Wisseling van de wacht ledenadministratie

Pieter Hoekstra heeft intussen de ledenadministratie overgenomen van Alexandra Kocken. Het bestuur dankt Alexandra voor haar soms intensieve werk in de periode dat zij deze voor de club onmisbare taak heeft uitgevoerd. Wij wensen Pieter succes met zijn werk! U kunt uw vragen en opmerkingen bij Pieter kwijt via telefoonnummer 06-4430 2494 of  via: ledenadministratie@tvbuytenwegh.nl.

RABO Clubkasactie

De jaarlijkse Rabo clubkasactie heeft dit jaar voor TVB het prachtige bedrag van 538 euro opgeleverd. Alle leden die met hun stem voor onze club aan dit mooie resultaat hebben bijdragen: bedankt!

Van de bestuurstafel

Ook deze maand zijn er weer enkele zaken die het bestuur onder jullie aandacht wil brengen. Het betreft de jaarijkse vrijwilligersdag, trainingen, de RABO-clubkasactie en de volgende bestuursvergadering.

Lees meer

Wie komt ons helpen?

Om een grote vereniging als TVB draaiende te houden, moet er heel veel gebeuren. Het kenmerkende van een vereniging is dat de leden zich daarvoor SAMEN inspannen. Gelukkig zijn er al veel leden bereid om een handje toe te steken. Maar tegelijk is meer hulp altijd welkom. Meer hulp is dringend nodig bij het uitvoeren van de plannen om van onze club weer een grote en levendige vereniging te maken. Daarom vragen wij jullie allemaal om eens na te denken over wat je belangrijk vindt voor de club en wat je leuk zou vinden om te doen. Iedereen kan een steentje bijdragen op de manier die bij hem of haar past: door af en toe een klusje te doen of te helpen bij een activiteit; het kan ook door als lid van een commissie of het bestuur echt mee te denken over de de te organiseren activiteiten of de koers van de vereniging. 

Lees meer

Voortgangsrapportage beleidsplan

Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur het beleidsplan gepresenteerd, waarin de plannen en acties van het bestuur in de daaropvolgende periode zijn vastgelegd. Uiteraard is het niet gebleven bij die presentatie, maar zijn er ook daadwerkelijk acties uitgezet. Het bestuur geeft op dit moment graag een tussenstand op de verschillende beleidspunten. We hebben gekozen voor een uitgebreide toelichting, hetgeen dus veel tekst oplevert. Omdat de verschillende punten uiteraard veel met elkaar te maken hebben kiezen we er, in het belang van de samenhang, voor om die tekst ook als 1 verslag te presenteren. Uiteraard horen we heel graag jullie reactie op dit verslag!

Lees meer

Van de bestuurstafel september 2016

Naast het 'verslag' van de voortgang op de beleidsplan zijn er uiteraard ook reguliere zaken mededelingen vanuit het bestuur. Het aantal mededelingen was in augustus beperkt. Dat wordt nu in september ruimschoots ingehaald! Ga er dus even rustig voor zitten.

Lees meer

Van de bestuurstafel juli 2016

Ook in de afgelopen weken is het bestuur natuurlijk doorgegaan met het verder uitwerken en uitvoeren van de vele plannen. In dit verslag vooral informatie over de ontwikkelingen op en rond ons park.

WERK IN UITVOERING, dus!

Lees meer

Maak kennis met Tennis

De uiterste inschrijfdatum voor deze kennismaking nadert snel!!!

In augustus gaan we weer starten met 3-weekse kennismakingslessen voor de jeugd.

Lees meer

Van de bestuurstafel juni

Met alle andere berichten in deze nieuwsbrief heeft het bestuur zich 'ingehouden' met de input: aandacht voor de competitieafsluiting, activiteiten in het Buytenpark de komende periode, ontwikkelingen m.b.t. Padel en de aankondiging van de eerstvolgende bestuursvergadering.

Lees meer

Gedragsregels seksuele intimidatie

TV Buytenwegh vindt het belangrijk zo goed mogelijk te waarborgen dat de leden van de vereniging hun sport kunnen beoefenen in een veilige omgeving en sfeer. Dat betekent dat de leden niet te maken mogen krijgen met ongewenst gedrag van de kant van begeleiders van activiteiten (trainers of leden van commissies). Onder ongewenst gedrag verstaan wij hier een bejegening, waaronder in elk geval begrepen seksuele intimidatie, op een wijze die iemand in zijn waardigheid aantast, of verder in het privé-leven door te dringen dan nodig is voor de georganiseerde activiteiten.

Lees meer

Testformulier

Dit is een test van RDG om middels een [form_act] en soort van simpel inschrijfformulier te maken en te mailen naar redactie@tvbuytenwegh.nl

Lees meer

Van de bestuurstafel mei

Frits Jans overleden

Op 19 april j.l. is ons oud-lid Frits Jans op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een slopende ziekte. Frits was bij velen bekend uit de beginjaren van onze vereniging toen hij op vele fronten actief was. Hij maakte onder andere actief en verdienstelijk deel uit van de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, de Lustrumcommissie voor het tweede lustrum en de Redactiecommissie; ook heeft hij een aantal jaren het Open Herfsttoernooi georganiseerd. Bij de crematieplechtigheid op 26 april, die door tal van leden van onze club werd bijgewoond, zijn namens TVB condoleances overgebracht aan zijn familie. 

Lees meer

Van de bestuurstafel

Baan 10

Enige tijd geleden verzochten enkele leden het bestuur om het gat in de coniferenhaag bij baan 10 weer te dichten door het aanplanten van nieuwe coniferen. Aldus zou worden voorkomen dat rouwstoeten hinder ondervinden van de vrolijk tennissende mensen op ons park en omgekeerd zou deze tennissers het droeve beeld op rouwende mensen bespaard blijven. Ook staat er van die kant nogal wat wind, die het tennissen hindert.

Lees meer

Van de bestuurstafel maart

Open Dag

Op een nog wat koude, maar zonnige zaterdag 5 maart jl. lieten de verschillende commissies van TV Buytenwegh aan belangstellenden zien wat onze club zoal te bieden heeft.

Lees meer

Open Dag op zaterdag 5 maart

 

De voorbereidingen voor een spetterende Open Dag op 5 maart van 13.00 tot 17.00 uur zijn in volle gang. Op die Open Dag zullen alle geledingen van onze club hun beste voetje voorzetten om belangstellenden te laten zien hoe leuk tennis is en hoe gezellig het bij TVB kan zijn. Alle commissies (TC, RC, JC), een aantal competitiespelers, onze rackettrekkers, onze rollers, natuurlijk ook onze trainers en onze Happy Kleuter- trainers en onze pachter en zijn mensen zullen laten zien wat zij in hun mars hebben.

Lees meer

Van de bestuurstafel februari

Contributienota en opzegging

In de eerste week van februari viel bij u de contributienota voor het nieuwe verenigingsjaar weer in de bus. Het is van belang de contributienota tijdig te betalen, zodat u aan het begin van het nieuwe seizoen uw nieuwe lidmaatschapslabel in ontvangst kunt nemen en kunt blijven spelen.

 

Lees meer

KNLTB-cursussen

Ook in 2016 kunnen leden van TV Buytenwegh een basiscursus
verenigingscompetitieleider (VCL) en/of verenigingstoernooileider (VTL)
volgen. In maart gaan deze cursussen van start.

Lees meer

Vrouwelijke tennispartners gezocht

Wij hebben op woensdagmiddag les van Bregt en
zoeken dames die met ons willen tennissen. Wij
hebben een half jaar leservaring.
Heb je interesse? Bel of mail dan naar Anita de Klerk:
0624268917, andreanita@gmail.com

Algemene Ledenvergadering 8 maart 2016

Op 8 maart (20.00 uur) vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Hierna vindt u de conceptagenda. Het bestuur hoopt dat weer veel leden deze vergadering zullen bijwonen. Er worden veel zaken besproken die voor het goed functioneren van de vereniging van groot belang zijn. Tijdens de ALV kan er niet worden getennist.

 

Lees meer

Van de bestuurstafel

Op zondag 10 januari jl. wisselden veel leden de beste wensen met elkaar tijdens een gezellig Nieuwjaarsreceptie. Tijdens de receptie werden beelden vertoond van de festiviteiten bij het 15-jarig bestaan van de vereniging (in 1993). Menigeen kon een melancholieke glimlach niet onderdrukken. Met namen de beelden van het gevecht met skippyballen op de balk boven het waterbassin waren vaak hilarisch.

Lees meer

Van de bestuurstafel

  • Michel Jacobs en Martin Korst hebben om uiteenlopende, persoonlijke redenen besloten hun bestuursfunctie neer te leggen. Dat betekent dat het bestuur voor de korte termijn een aantal taken zal moeten herverdelen. We gaan uiteraard op zoek naar geschikte opvolgers die in de ledenvergadering van maart 2016 kunnen worden voorgedragen.
Lees meer

Clubkasactie RABO Bank

Ook dit jaar hebben we via de clubkasactie van de RABO Bank weer een mooi bedrag opgehaald. Onze voorzitter heeft de cheque in ontvangst genomen tijdens het jaarlijkse gala in Rijswijk. Het zou mooi zijn als we het komende jaar het bedrag van 415 euro kunnen overtreffen!

Van de bestuurstafel

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op dinsdag 1 december 2015. Leden die iets willen bespreken, zijn uiteraard van harte welkom. Graag wel van tevoren even contact opnemen met de secretaris: bestuur@tvbuytenwegh.nl

Voor onze commissies

Het bestuur begint binnenkort weer met de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering van maart 2016. Daarom wil onze penningmeester in december graag van alle commissies een goed onderbouwde begroting van uitgaven en inkomsten voor de activiteiten van volgend jaar.

Lees meer

Van de bestuurstafel

Mailadressen/Nieuwsbrief

Omdat we de leden graag zo goed mogelijk op de hoogte willen houden, vragen we jullie allemaal om wijzigingen in je e-mailadres via de website te verwerken. Ook andere wijzigingen kun je zelf invoeren. Als je dat te lastig vindt, mag je die ook per e-mail doorgeven:bestuur@tvbuytenwegh.nl

 

Lees meer

ClubKasCampagne levert TV Buytenwegh geld op

Elk jaar houdt de Rabobank de ClubKasCampagne. Iedereen die bankiert bij de Rabobank kan dan stemmen op zijn favoriete vereniging; dat levert per stem een bepaald bedrag op voor die club.
Ook TV Buytenwegh profiteert ieder jaar van deze actie. Dus aan alle leden die klant zijn bij de Rabobank het vriendelijke verzoek: ga vooral stemmen ! En je mag natuurlijk ook vrienden en collega’s vragen om op ons te stemmen. Graag zelfs!
Alvast bedankt voor de medewerking.
Het bestuur

Lees meer

Van de bestuurstafel

Om u een goed beeld te geven van de zaken waarmee we ons bezighouden, stippen we die hieronder kort aan. Eind september is de volgende bestuursvergadering. Als u daar een onderwerp aan de orde wilt stellen, bent u uiteraard van harte welkom. In dat geval graag wel even van tevoren een mailtje sturen naar bestuur@tvbuytenwegh.nl.

 

Lees meer

Van de bestuurstafel: juli

Slapende leden?
Het tennisseizoen is intussen al een heel eind op streek en toch zijn er nog heel wat leden die hun pas niet hebben opgehaald. Dat is natuurlijk zonde, want dan kunnen ze niet afhangen en dus niet spelen. Ben jij ook een van die leden die nog niet uit hun winterslaap zijn ontwaakt, kom dan je pasje zo snel mogelijk ophalen in het clubhuis. Je kunt altijd een van de bestuursleden of commissieleden vragen je pasje even uit de bak te vissen. Doen!

Lees meer

Gezocht: Ledenadministrateur

Na vele jaren trouwe dienst heeft Ton Barendrecht onlangs besloten om te stoppen als ledenadministrateur. Hij kan zijn werkzaamheden voor de vereniging helaas niet langer combineren met allerlei andere verplichtingen. Natuurlijk hebben wij alle begrip voor zijn beslissing, maar wij vinden het ook erg jammer! Want Ton heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de ledenadministratie van onze club. Bedankt Ton, voor alles! 

Lees meer

Van de Bestuurstafel

De voorbije periode was het voor het bestuur even pieken op een aantal fronten. Geen tijd om ons te vervelen dus.
Na de geslaagde Open Dag, die via kortingsacties al twintig nieuwe leden heeft opgeleverd, moest direct hard worden getrokken aan de organisatie van het Openingsfeest en de voorjaarscompetitie. De beoogde extra publiciteit via huis-aan-huisblad Dichtbij bleef door tijdgebrek beperkt tot een klein artikel. 

Lees meer

Een triest bericht

Vorige week zaterdag, 11 april, is erelid Huub Hoogman overleden. De meeste leden kennen zijn naam van het Huub Hoogmanplein op onze club; het terras met de mooie boom, waar veel leden graag de tijd doorbrengen op een zonnige lentedag.

Lees meer

In vogelvlucht: Algemene Ledenvergadering TV Buytenwegh

De ALV van 3 maart 2015 werd bezocht door 41 leden en verliep in een goede sfeer. De notulen van de ALV van april 2014 en het jaarverslag over 2014 gaven geen aanleiding tot opmerkingen. De vereniging staat er, ondanks het afnemende ledenaantal, financieel en qua sfeer goed voor.

 

Lees meer
2015: Filmfestival

Jaarlijks feestje

Het Boonekamp Open Herfsttoernooi

Het Boonekamp Open Herfsttoernooi is inmiddels niet meer weg te denken uit de jaarkalender van TV Buytenwegh. Het enthousiaste organisatieteam heeft eigenlijk één doel voor ogen: het wil dat er nóg meer mensen gaan genieten van de feestjes zoals alleen TV Buytenwegh die kan organiseren. Dat is de missie!! De gedachte - iedereen geniet, leeft mee, maar doet vooral ook mee en maakt plezier - is de voornaamste drive om het toernooi elk jaar weer leuker en groter te willen maken.

Lees meer