Algemene Ledenvergadering 5 maart

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 5 maart a.s. om 20.00 uur. De agenda en de stukken ontvangen jullie uiterlijk 19 februari a.s.

Iemand voordragen voor een functie? Lees hierna hoe dat moet.

In de ALV van 5 maart zal het bestuur zijn jaarverslag over 2018 aan de leden voorleggen en rekening en verantwoording afleggen over het in 2018 gevoerde bestuur. Uiteraard worden ook de begroting voor 2019 en de contributie voor 2019 en 2020 behandeld. De agenda en overige stukken voor de vergadering zullen twee weken voor 5 maart aan de leden worden gezonden.

Iemand voordragen voor een functie?

In de ALV zal ook de benoeming van bestuursleden en commissieleden aan de orde komen. Het bestuur is nog steeds op zoek naar aanvulling met enkele bestuursleden, onder wie in elk geval een penningmeester.

Het bestuur wijst de leden op de mogelijkheid om kandidaten voor benoeming tot bestuurslid voor te dragen. Dat kan door bij de secretaris (bestuur@tvbuytenwegh.nl) een bereidverklaring van de gestelde kandidaat in te dienen met de handtekening van vijf seniorleden die de kandidaatstelling doen. De kandidaatstelling moet uiterlijk 21 dagen voor 5 maart plaatsvinden.

Bestuur van TVB werkt aan vernieuwing overzicht