Voortgangsrapportage beleidsplan

Tijdens de laatste ALV (2016) heeft het bestuur het beleidsplan gepresenteerd, waarin de plannen en acties van het bestuur in de daaropvolgende periode zijn vastgelegd. Uiteraard is het niet gebleven bij die presentatie, maar zijn er ook daadwerkelijk acties uitgezet. Het bestuur geeft op dit moment graag een tussenstand op de verschillende beleidspunten. We hebben gekozen voor een uitgebreide toelichting, hetgeen dus veel tekst oplevert. Omdat de verschillende punten uiteraard veel met elkaar te maken hebben kiezen we er, in het belang van de samenhang, voor om die tekst ook als 1 verslag te presenteren. Uiteraard horen we heel graag jullie reactie op dit verslag!

(1) Vernieuwing van TVB

TVB is bijna 40 jaar actief als tennisvereniging binnen Zoetermeer. Gestart in de toenmalige nieuwbouwwijk Buytenwegh werd TVB, opgericht door Eric Savalle, de derde tennisvereniging in Zoetermeer. Door de jaren heen is TVB een bruisende en gezellige tennisvereniging geweest waar altijd veel te beleven viel en waar gezelligheid met een vleugje prestatie voorop stond. Lange wachtlijsten waren destijds aan de orde. 

Door de veranderende en meer geïndividualiseerde maatschappij en de opkomst van andere sporten in combinatie met de terugloop van interesse van jongeren in de tennissport kent de KNLTB een teruggang van het aantal leden en een vergrijzing van het bestand. Met uitzondering van enkele verenigingen heeft nagenoeg elke tennisvereniging last van dit fenomeen, zo ook TVB. Het bestuur wil zich niet verschuilen achter omstandigheden buiten onze eigen invloedssfeer. Om onze prachtige club en al haar leden een mooie en bestendige toekomst te bieden, is in de ogen van het bestuur vernieuwing en verfrissing op vele fronten dan ook noodzakelijk. De stappen die noodzakelijk zijn, heeft het bestuur – in grote lijnen – beschreven in een beleidsplan voor de vernieuwing van TVB in de komende jaren.  Het bestuur heeft de ambitie en vertrouwt erop dat de uitwerking en uitvoering van het beleidsplan mogelijkheden biedt om van TVB opnieuw een grote en gezellige vereniging te maken.

Het bestuur heeft daarom in de ledenvergadering van maart zijn ideeën en uitgangspunten voor de vernieuwing van TVB in de komende jaren aan de leden gepresenteerd en is er blij mee dat de leden daaraan in algemene zin steun hebben verleend.  Om ook degenen die de ledenvergadering niet hebben bijgewoond, bij dit denk- en uitvoeringsproces te betrekken, nemen we in deze nieuwsbrief dit stuk over het beleidsplan op.

 

 

(2) De Missie

In het beleidsplan is opgenomen wat wij als vereniging zijn en willen uitstralen. Het beleidsplan vormt de basis (is feitelijk een leidraad) voor keuzes die de komende jaren moeten worden gemaakt, en wordt uitgewerkt in jaarplannen. Inmiddels is voor de zomer een start gemaakt met de uitvoering van verschillende activiteiten die passen binnen deze jaarplannen. Alle nieuwe, bestaande en vernieuwende activiteiten die op ons park worden ondernomen of ontplooid, dienen hieraan bij te dragen.

Wij willen: 

 • een tennisvereniging zijn voor jong én oud op recreatief niveau met een vleugje prestatie,
 • waar plezier beleven aan de tennissport voorop staat, maar waar ook enkele andere/nieuwe sporten bedreven kunnen worden,
 • met een goede en passende sport- en clubhuis accommodatie,
 • die fungeert als een sociale ontmoetingsplaats, waar leden maar ook niet-leden, zich overdag, in de avonduren en in het weekend welkom en thuis voelen,
 • waar 70% van de leden geregeld deelneemt aan verenigingsactiviteiten 
 • en die met een betaalbare contributie op middellange termijn een financieel gezonde exploitatie kent.

In het beleidsplan hebben we twee primaire aandachtsgebieden onderscheiden, te weten: Algemeen en Sport gerelateerd. Voor beide aandachtsgebieden is een verdere onderverdeling gemaakt naar onderwerpen die binnen dit aandachtsgebied spelen en waar de komende jaren volgens het bestuur actie op dient te worden ondernomen. De onderverdeling naar de genoemde onderwerpen moet helpen bij het uitwerken van concrete maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn.

Algemeen:

 • Vereniging
  • Primair gericht op de wijken Buytenwegh, Meerzicht, De Leyens, Stadshart en Leidschenveen, aanpak terugloop ledenaantal, omgaan met verdere vergrijzing, andere vormen van lidmaatschap.
  • Binding, groepsgevoel, gezelligheid, sociale ontmoetingsplek voor alle leden.
  • Lustrum 2018, jaarlijks veel bekende en vernieuwende evenementen.
  • Interne communicatie bestuur/commissies/leden en leden onderling laagdrempelig.
  • Samenwerking met kinderopvang, scholen, gemeente etc.
 • Accommodatie
  • Sportfaciliteiten: baanvernieuwing, LED verlichting.
  • Clubhuis: uitstraling aankleding/inrichting bar, meubilair, keuken, kleedkamers, terrassen, beeld en geluid, bijdragen aan duurzaamheid.
  • Park: verzorgde speeltuin en groenvoorziening, afwatering en bestrating op orde, passende opslag.
 • Horeca
  • Aanbod, vraag gestuurde openingstijden, gastvrijheid.
 • Financieel
  • Komende 5 jaar: sluitende exploitatie op basis van betaalbare contributie;
  • Daarna: jaarlijks exploitatie-overschot met ruimte voor verdere investeringen in toekomstige vernieuwing.

Sport gerelateerd:

 • Tennis
  • Groei aantal deelnemers aan verenigingsactiviteiten, met nieuwe instroom;
  • Groei aantal deelnemende teams aan competitie, met nieuwe instroom;
  • Stijging gemiddelde speelsterkte (behoud nieuwe instroom);
  • Breder, gedifferentieerder en ‘moderner’ trainingsaanbod;
  • Groei aantal leden dat gebruik maakt van trainingsaanbod.
 • Voor elk wat wils 
  • Prestatief tennis, recreatief tennis, kleuter- en kidstennis, rolstoeltennis, veteranen.
 • Vernieuwing sportaanbod 
  • Padel tennis, jeu de boule, fitness, conditietraining etc.: plan uitwerken en samenwerking zoeken.

 

Vanuit de identiteit van TVB (wie willen we zijn en waar staan we voor) wil het bestuur - in samenspraak met de leden - de komende jaren invulling geven aan zijn ambitie om van TVB weer een bruisende, bloeiende en gezonde tennisvereniging te maken. 

 

Hiervoor is het in onze ogen noodzakelijk om in de komende jaren verschillende veranderingen door te voeren. Hierbij is voor sommige onderwerpen eerst verder onderzoek nodig (bijvoorbeeld de uitbreiding van het sportaanbod met bijvoorbeeld Padel tennis of de samenwerking met andere organisaties). Andere onderwerpen kunnen al snel tot uitvoering gebracht worden, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan park- en accommodatie gerelateerde onderwerpen, de communicatie binnen de vereniging of de verbetering van het trainingsaanbod. 

 

Het bestuur is er bijzonder veel aan gelegen om dit proces op een weloverwogen en zorgvuldige wijze uit te voeren en de leden hier zo veel mogelijk bij te betrekken. Het is echter niet uit te sluiten dat niet iedereen de uiteindelijk gemaakte keuzes de beste vindt. Het is ook niet ondenkbaar dat ‘harde noten’ gekraakt zullen moeten worden. In een dergelijk veranderproces is dat helaas onvermijdelijk. Voorop staat hierbij altijd dat alle actie gericht is op een vernieuwd en gezond TVB. 

 

Mochten er naar aanleiding van dit stuk vragen ontstaan, schroom dan niet om een van de bestuursleden hierop aan te spreken. Je kunt je natuurlijk ook aanmelden om voorafgaand aan een bestuursvergadering aan te schuiven. Alle reacties zijn meer dan welkom.

 

(3) Vooronderzoek naar Padel tennis

Zoals tijdens de ledenvergadering van maart al aangekondigd en in eerdere nieuwsbrieven al genoemd, is voor de zomer een voorzichtige start gemaakt met een vooronderzoek naar de mogelijkheden van Padel tennis op ons park. Het bestuur heeft Paul van de Riet en Aad Heemskerk gevraagd het voortouw hierin te nemen. 

Padel tennis als eventueel nieuw sportaanbod op ons tennispark is ontstaan vanuit de wens naar vernieuwing en verfrissing in het verlengde van de tennissport. Een overweging waar vele tennisverenigingen in Nederland mee bezig zijn, de belangstelling is groot waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Padel tennis nog aan de vooravond staat van een eventuele doorbraak. 

Hoewel Padel tennis flink in de belangstelling staat, kunnen wij ons voorstellen dat nog niet ieder lid van TVB bekend is met deze relatief jonge sport. Om hier een eerste indruk van op te doen, verwijzen wij de leden graag naar de website van de officiële Padel bond: www.padelbond.nl. Op internet zijn vele filmpjes te vinden die een goede indruk geven van deze jonge sport. 

De belangrijkste inhoudelijke redenen om Padel tennis verder te willen onderzoeken, zijn gelegen in onderstaande argumenten:

 • Padel tennis zit in de tennisfamilie en is een erg leuk spelletje.
 • Padel tennis is relatief snel te leren en technisch minder moeilijk dan gewoon tennis en is daarmee laagdrempelig om als nieuwe sport op te pakken of als bestaande tennisser ‘erbij’ te doen of indien gewenst naartoe over de schakelen. 
 • Padel tennis is minder intensief dan gewoon tennis (baan is kleiner en er hoeft minder gelopen te worden) en dus ook uitstekend te spelen door de ‘wat’ oudere beoefenaar;
 • Padel tennis staat erg in de belangstelling, is hip en voor de vereniging mogelijk een blijvende hype om op mee te liften. 
 • In Zoetermeer zijn nu nog geen alternatieven aanwezig buiten een tijdelijke proef met een baan bij een van de andere tennisverenigingen. 
 • KNLTB heeft samenwerking gezocht met de Padel bond vanuit bovenstaande gelijksoortige overwegingen, hetgeen het nodige vertrouwen geeft.

Paul en Aad hebben met verve dit vooronderzoek opgepakt en in de maanden mei en juni een ronde gemaakt langs leveranciers en locaties waar Padel tennis al is aangelegd. Dit om een eerste beeld te vormen van wat het voor een vereniging betekent, hoe de ontwikkelingen op dit gebied zijn, welke aanbieders er op de markt zijn en wat eventuele valkuilen of kansen kunnen zijn. 

Op basis van deze globale oriëntatie zijn daarna de eerste globale kostenramingen opgevraagd, subsidiemogelijkheden onderzocht en heeft het bestuur een, eveneens eerste, integrale investeringsschets gemaakt van een eventuele investering in Padel tennis. Deze schets is in combinatie met twee andere omvangrijke projecten die ons de komende tijd te wachten staan uitgevoerd. Het gaat hierbij om de toekomstige tennisbaanvervanging (dit moet ook echt) en de eventuele omschakeling naar LED-verlichting (dit kan). 

Op basis van deze haalbaarheidsstudie en al het huiswerk dat Paul en Aad hebben uitgevoerd, heeft het bestuur groen licht gegeven voor de volgende stap in het zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen traject. Hierbij gaat het vooral om het peilen binnen de vereniging hoe er door de leden tegen deze eventuele nieuwe ontwikkeling aangekeken wordt. Hiervoor wordt met verschillende groepen binnen de vereniging gesproken over de gedachte hierachter en wordt gevraagd naar eerste reacties hierop. Ook worden bestaande commissies hierbij betrokken en kan iedereen zijn of haar feedback geven. 

Tevens is het de bedoeling om na het Open Herfsttoernooi op dinsdag 25 oktober een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Niet om tot besluiten te komen, maar om aan alle belangstellenden een toelichting te geven op Padel tennis als sport en met elkaar te sparren over de voors en tegens om Padel tennis eventueel mogelijk te maken op ons park. Aanvullend hierop is het de bedoeling om belangstellenden de gelegenheid te bieden om zelf daadwerkelijk Padel tennis te spelen op een van de locaties in de buurt waar Padel tennis al gespeeld wordt. 

Nadat dit alles doorlopen is, kan de balans opgemaakt worden en zal het bestuur in een eventueel daarvoor te beleggen ledenvergadering met een mogelijke vervolgstap komen. Naar verwachting zal dit op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2016 kunnen plaatsvinden. 

Tot zover deze update over de vordering van het vooronderzoek naar Padel tennis. Met eventuele vragen of opmerkingen kan altijd contact gezocht worden met een van de bestuursleden. Paul van de Riet en Aad Heemskerk zijn vanzelfsprekend ook altijd bereid eventuele vragen te beantwoorden. In de aankomende nieuwsbrieven zullen wij verder verslag doen dan ontwikkelingen aan dit front.

 

(4) Diverse ontwikkelingen op het tennispark

Huub Hoogman pleintje en jeu de boule

Zoals iedereen heeft kunnen zien, is het Huub Hoogmanpleintje stevig onder handen genomen. De ‘wat’ vervallen pergola’s, scheefliggende tegels en vergroeide struiken en takken hebben plaats gemaakt voor een heuse jeu de boule baan. Met name Gerard, Joop, Jan en ook Aad Bakker hebben er stevig aan getrokken om het terrein bouwrijp te maken. Hierna heeft Mike Vissers het stokje overgenomen en heeft hij als lid én sponsor van de vereniging tegen een voor de vereniging aantrekkelijke financiële compensatie gezorgd voor complete herbestrating van het terrein. 

Tussen neus en lippen door is ook de afwatering onder handen genomen en is een al langer bestaande verstopping verholpen. Met andere woorden: er is het nodige werk verzet en er kan inmiddels een ‘balletje gegooid’ worden. Hoewel het pleintje nog niet helemaal af was, heeft tijdens het Classicstoernooi van 3 en 4 september de officiële opening van de baan plaats gevonden. 

De komende tijd zullen we nog verder bezien welke meubilair het beste past op het pleintje en of er nog aanvullend groen geplaatst moet worden, dit al dan niet in een nog op te metselen bloembak. Daarnaast zal binnenkort nog een aantal grote parasols geplaatst worden op verschillende terrassen, waarmee die wat meer aankleding krijgen. 

Gerard, Joop, Jan, Aad en Mike dank voor alle inspanning. Iedereen is van harte uitgenodigd om een spelletje te komen spelen. Vrienden, buren, leden en voormalig leden zijn van harte welkom. Via de personeel achter de bar zijn verschillende jeu de boule sets beschikbaar. 

Bij voldoende belangstelling wordt er mogelijk binnenkort een heuse jeu de boule clinic georganiseerd met hulp van de ‘echte’ jeu de boule vereniging van Zoetermeer. Hierover later mee. 

Ideevorming herinrichting clubhuis

Al langer bestaat de wens om het clubhuis te restylen. De huidige kleuren, gebruikte materialen en het meubilair zijn toe aan verfrissing en vernieuwing. Over dit onderwerp denkt het bestuur momenteel na hoe dit project aan te vliegen, waarbij het de wens is om de komende maanden tot ideeën en een ontwerp te komen en in de winter de vernieuwing door de voeren. Het zou mooi zijn als we aan het begin van het nieuwe tennisseizoen in een vernieuwde inrichting van het clubhuis ons openingsfeest kunnen vieren. 

Gedacht wordt aan de vorming van een kleine en tijdelijke werkgroep die dit onderwerp op zich neemt en waarbij aan de hand van zogenaamde mood boards twee of drie inrichtingsstijlen gedefinieerd worden. De ontstane mogelijkheden kunnen in enige vorm aan de vereniging voorgelegd worden op basis waarvan langs een democratisch proces tot een keuze gekomen worden. 

Wie heeft belangstelling om hierin mee te denken en te doen? Aanmelding zijn welkom. 

Vervanging apparatuur in de keuken

Nu we toch bezig zijn, wordt ook aandacht besteed aan de noodzakelijke vervanging van enkele apparaten uit de keuken en wordt onderzocht welke verbeteringen in de keuken kunnen worden aangebracht zonder dat dit tot een grootschalige verbouwing leidt. Tevens wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om de bar te vernieuwen/verbeteren, zodat deze er ook fris en fruitig bij staat bij aanvang van het nieuwe seizoen. 

Voor de keuken en de bar wordt in samenspraak met Marcel als pachter en Boonekamp als leverancier van de pachter en als sponsor van de vereniging gekeken naar een goede en passende invulling. De aankomende winterperiode lijkt een mooie periode om de nodige vernieuwingen door te voeren. 

Uitbreiding parkeerplaatsen achter baan 9 en 10

Op verzoek van de Gemeente Zoetermeer zijn enkele coniferen achter baan 10 verwijderd. Dit om extra parkeerplaatsen te realiseren. TVB heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarde dat de Gemeente zou zorgdragen voor afdoende afscherming achter baan 10, zodat het daar aanwezige gat tussen de coniferen niet nog groter zou worden. 

Hierop heeft de Gemeente het aanbod gedaan om de kosten hiervan te dragen. Met de wens vanuit de vereniging om dan direct de complete unit te voorzien van goede winddoeken, is al het achterliggend hekwerk inmiddels voorzien van winddoeken en heeft TVB hierin slechts een beperkte investering hoeven doen. De banen liggen, en de hekken staan, er strak bij.

Welkom bij TV Buytenwegh Overzicht