Gedragsregels seksuele intimidatie

TV Buytenwegh vindt het belangrijk zo goed mogelijk te waarborgen dat de leden van de vereniging hun sport kunnen beoefenen in een veilige omgeving en sfeer. Dat betekent dat de leden niet te maken mogen krijgen met ongewenst gedrag van de kant van begeleiders van activiteiten (trainers of leden van commissies). Onder ongewenst gedrag verstaan wij hier een bejegening, waaronder in elk geval begrepen seksuele intimidatie, op een wijze die iemand in zijn waardigheid aantast, of verder in het privé-leven door te dringen dan nodig is voor de georganiseerde activiteiten.

Door NOC*NSF zijn voor sportbegeleiders gedragsregels vastgesteld om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie tussen trainers en andere begeleiders en deelnemers aan activiteiten te verkleinen. Die gedragsregels, welke door de Nederlandse sportbonden zijn onderschreven, fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters.

Het bestuur heeft besloten die gedragsregels ook bij TV Buytenwegh te hanteren. Niet omdat er concreet aanleiding zou zijn om te denken dat bij onze vereniging sprake zou zijn van ongewenst gedrag, maar wel om vooraf duidelijkheid te bieden over wat we bij deze club van elkaar verwachten. In het verlengde daarvan vraagt het bestuur sinds kort van trainers en begeleiders van jeugdactiviteiten dat zij periodiek (een keer per drie jaar) een Verklaring omtrent het gedrag overleggen. Als onverhoopt sprake zou zijn van ongewenst gedrag, kan dat aanleiding zijn voor het toepassen van disciplinaire maatregelen (schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap).

De Gedragsregels zijn:

De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij betrokkene daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Downloads:

Bestuur van TVB werkt aan vernieuwing overzicht