Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement
Laatst gewijzigd: ALV 03-03-2015
Huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Buytenwegh
(vastgesteld: ALV 10-02-1997, zoals gewijzigd op ALV 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015)

I. Het lidmaatschap

Artikel 1
1. Voor aanmelding als lid wordt gebruik gemaakt van het digitale aanmeldingsformulier op de website van de vereniging dan wel van het daartoe door het bestuur beschikbaar gestelde formulier.
2. De penningmeester laat namens het bestuur tot een door het bestuur vast te stellen maximum seniorleden en juniorleden toe tot het lidmaatschap in de volgorde van aanmelding. De penningmeester laat voorts namens het bestuur tot een door het bestuur te bepalen maximum personen toe als daglid; deze personen hebben slechts speelrecht op werkdagen tot 18.00 uur, alsmede recht op deelname aan het clubkampioenschap en door de vereniging georganiseerde open toernooien.
3. Personen die op grond van het tweede lid nog niet als lid kunnen worden toegelaten, worden op een wachtlijst geplaatst. Zodra dat mogelijk is, worden deze personen in de volgorde van hun aanmelding in de gelegenheid gesteld alsnog te worden toegelaten.
4. Indien de penningmeester van oordeel is dat een persoon niet voor toelating als lid in aanmerking komt, legt hij de aanmelding aan het bestuur voor.
5. Leden ontvangen bij toelating desgevraagd gratis een exemplaar van de statuten en van dit reglement, met dien verstande dat voor leden woonachtig op hetzelfde adres slechts eenmaal een exemplaar van beide wordt verstrekt.

Artikel 2
1. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of met het digitale afmeldingsformulier op de website van de vereniging bij degene die door het bestuur is belast met de ledenadministratie en wel voor 1 november. De aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten eindigen in dat geval met ingang van 1 april daaropvolgend.
2. Op een daartoe strekkend verzoek van een lid zet de ledenadministratie diens lidmaatschap om in een ‘slapend’ lidmaatschap; de aan het lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen zijn opgeschort tijdens het ‘slapend’ lidmaatschap. Een ‘slapend’ lid is het door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag van de contributie voor ‘slapende’ leden verschuldigd. Bij niet-betaling van deze contributie eindigt het ‘slapend’ lidmaatschap.
3. Op een daartoe strekkend verzoek van een ‘slapend’ lid zet de ledenadministratie het ‘slapend’ lidmaatschap met ingang van 1 april daaropvolgend om in een gewoon lidmaatschap en herleven de daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

II. Rechten en verplichtingen van leden en bezoekers

Artikel 3
1. De leden zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de vereniging te allen tijde beschikt over hun adres en telefoonnummer, alsmede in voorkomend geval hun e-mailadres. Zij delen wijzigingen daarin steeds zo spoedig mogelijk per e-mail dan wel schriftelijk mede aan degene die door het bestuur is belast met de ledenadministratie.
2. Door de vereniging wordt een website beheerd. Mededelingen aan de leden, met inbegrip van de op grond van de statuten voorgeschreven schriftelijke oproepen voor vergaderingen, worden aan de leden gedaan met een nieuwsbrief per e-mail, en worden tevens geplaatst op de website. Aldus gedane mededelingen en oproepen gelden als gedaan aan de leden.
3. Indien een lid tevoren schriftelijk aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt mededelingen van de vereniging schriftelijk te willen ontvangen, worden mededelingen en oproepen, in afwijking van het tweede lid schriftelijk gedaan, met dien verstande dat per woonadres slechts één mededeling wordt verstuurd.

Artikel 4
1. De leden zijn verplicht de contributie, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld voor een periode welke loopt van 1 april van het verenigingsjaar tot 1 april van het volgende verenigingsjaar, per overschrijving te betalen voor 1 maart.
2. Juniorleden zijn tot 1 april van het jaar waarin zij negen jaar oud worden, als contributie slechts het bedrag verschuldigd dat de vereniging voor een juniorlid aan de KNLTB moet afdragen.
3. Indien niet is voldaan aan het eerste lid, is de penningmeester, onverminderd de verplichting tot betaling van de contributie, bevoegd het uitreiken van het lidmaatschapsbewijs (verder te noemen: label) achterwege te laten totdat de overschrijving is ontvangen. Contante betaling bij het ophalen van de labels is niet mogelijk.
4. Het bestuur is bevoegd te verlangen dat de leden machtiging geven voor automatische incasso van de contributie.
5. Indien de contributie wordt betaald na 31 maart van het verenigingsjaar, is het lid aan de vereniging een bedrag van € 10 voor administratiekosten verschuldigd.
6. De leden zijn verplicht hun label op te halen dan wel te laten ophalen op de dag die het bestuur daarvoor vaststelt en bekendmaakt.

Artikel 5
1. De leden hebben, naast de rechten die hun ingevolge de wet of de statuten toekomen, recht op deelname aan alle activiteiten van de vereniging, voor zover zij behoren tot degenen voor wie die activiteiten zijn georganiseerd en in voorkomend geval de daarvoor vastgestelde bijdrage hebben betaald. Voorts hebben de leden de rechten die hun in dit reglement zijn toegekend.
2. In afwijking van het eerste lid beslist de Technische Commissie omtrent de deelname aan door de KNLTB georganiseerde competities en door de vereniging mede mogelijk gemaakte trainingen.

Artikel 6
1. De leden en bezoekers zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Zij onthouden zich in elk geval van grof of kwetsend taalgebruik of het maken van lawaai.
2. De leden en bezoekers zijn verplicht schriftelijke of mondelinge aanwijzingen, gegeven door een lid van het bestuur of een lid van een door het bestuur ingestelde commissie op te volgen.
3. De leden en bezoekers zijn verplicht zich zodanig te gedragen dat beschadiging van verenigingseigendommen wordt voorkomen. Tevens zijn zij verplicht het bestuur in te lichten over opzettelijk of niet opzettelijk aangebrachte beschadigingen aan eigendommen van de vereniging.
4. Schade aan de vereniging of haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 7
1. De leden en bezoekers zijn verplicht het tennispark netjes te houden en afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Leden en bezoekers die roken buiten het clubhuis, zijn verplicht hun peuken te deponeren in de daarvoor bestemde peukenbakken.
2. Auto's en motoren mogen, behoudens met toestemming van een lid van het bestuur, niet op het tennispark worden geplaatst. Rijwielen en bromfietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden gezet.
3. Het is niet toegestaan honden, anders dan aangelijnd, op het tennispark mee te nemen.
4. Het is leden en bezoekers te allen tijde verboden te roken in het clubhuis.
5. Alle leden zijn gerechtigd hun medeleden en bezoekers aan te spreken op de correcte naleving van de gedragsregels op het tennispark.

Artikel 8
1. Het bestuur kan leden of bezoekers die handelen in strijd met dit reglement, tijdelijk de toegang tot het tennispark ontzeggen.
2. Bij herhaalde overtreding van dit reglement door een lid is het bestuur gerechtigd tot het opleggen van een schorsing en het voor bepaalde tijd innemen van het label. Tijdens de schorsing is het lid niet bevoegd deel te nemen aan activiteiten van de vereniging.

Artikel 9
De vereniging en het bestuur nemen geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemding of verlies van eigendommen van leden of bezoekers van het park.

III. Het gebruik van de banen

Artikel 10
1. Tot het spelen of trainen op de banen hebben uitsluitend leden en door een lid op de daartoe vastgestelde wijze geïntroduceerde anderen toegang.
2. De banen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Het betreden van de banen met donkere zolen is niet toegestaan.
3. Er mag alleen worden gespeeld en getraind in gangbare tenniskleding. Tijdens wedstrijden mag deze kleding geen reclame bevatten die niet in overeenstemming is met de voorschriften van de KNLTB. In geval van twijfel beslist een lid van het bestuur of een lid van de door het bestuur ingestelde commissie die de desbetreffende activiteit organiseert.
4. Leden van een team dat aan de competitie van de KNLTB deelneemt, dragen op de competitiedagen de voor dit team beschikbaar gestelde kleding.
5. De leden en introducés hebben geen toegang tot de banen, indien door een lid van het bestuur of een lid van de Technische Commissie is vastgesteld dat deze niet bespeelbaar zijn. Het onbespeelbaar zijn van de banen wordt in het clubgebouw, en indien de onbespeelbaarheid meerdere dagen zal duren, op de website van de vereniging bekend gemaakt.
6. De vereniging stelt behalve voor wedstrijddoeleinden geen ballen ter beschikking. Men dient dus met eigen ballen te spelen.
7. Aan de leden die deelnemen aan wedstrijden kan een door het bestuur of de Technische Commissie vast te stellen bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Artikel 11
Tijdens het spelen mogen spelers op de naastgelegen baan niet worden gehinderd. Indien een bal terecht komt op een andere baan, wordt deze niet eerder teruggevraagd dan nadat het spel op die baan tijdelijk is onderbroken.

Artikel 12
1. Een baan reserveren (verder te noemen: afschrijven) geschiedt met een geldig label of introductielabel op het digitale afhangsysteem, tenzij dit systeem buiten werking is. Daarbij wordt het eerst afgeschreven op een baan waarop niet door anderen is afgeschreven; indien op alle banen is afgeschreven, wordt afgeschreven op de baan waarop al het langst wordt gespeeld; bij gelijke verstreken speeltijd, wordt het eerst afgeschreven op de baan waarop voor een enkelspel is afgeschreven.
2. Afschrijven kan slechts geldig gebeuren door twee of meer personen die op het park aanwezig zijn en kennelijk de intentie tot spelen hebben. Verder is de afschrijving slechts geldig als op de baan de personen staan, wier label is gebruikt.
3. Afschrijven geeft een speelrecht tot men door anderen geldig wordt afgeschreven, doch in elk geval:
* gedurende 45 minuten indien men met vier labels (dubbelspel) heeft afgeschreven;
* gedurende 30 minuten indien men met minder dan vier labels (enkelspel) heeft afgeschreven.
4. Indien als gevolg van drukte op geen van de banen eerder dan binnen 60 minuten kan worden afgeschreven, kan door een lid van het bestuur of een lid van de Technische Commissie door middel van een bord met de tekst “dubbelen verplicht” worden aangegeven dat leden die dat wensen, het recht hebben hun label bij te plaatsen op banen waar voor een enkelspel is afgeschreven, als er op die baan nog niet is afgeschreven voor een volgende partij. De leden zijn verplicht dit bijplaatsen te accepteren.
5. Opnieuw afschrijven is slechts toegestaan nadat men de baan heeft moeten verlaten omdat op die baan door anderen is afgeschreven.
6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij problemen met het afschrijven beslist een lid van het bestuur of een lid van de Technische Commissie.

Artikel 12a
1. Indien het digitale afhangsysteem buiten werking is, wordt afgeschreven op het afschrijf-bord.
2. Na een storing in het digitale afhangsysteem geldt een wachttijd van 20 minuten voor het gebruik van het afschrijfbord.
3. Het is niet toegestaan labels van anderen op het afschrijfbord te verplaatsen of te verwijderen.

Artikel 12b
1. Indien een lid zijn label is vergeten of verloren, kan hij aan de bar tegen een borgsom van € 5 een leenlabel verkrijgen om mee af te schrijven.
2. Het leenlabel dient na afloop van de speeltijd aan de bar te worden ingeleverd, waarna de borgsom wordt terugbetaald.

Artikel 13
1. Competitiespelers mogen op de dag waarop zij aan de competitie deelnemen, niet afschrijven[20].
2. Deelnemers aan de wintercompetitie, een laddercompetitie of de recreatiecompetitie mogen op de dag waarop zij hiervoor spelen, niet afschrijven voor vrij spelen na 17.00 uur. Indien zij op een zaterdag of zondag voor die competitie spelen, mogen zij die dag niet afschrijven om vrij te spelen.

Artikel 14
De banen zijn verlicht op maandag tot en met vrijdag van donker worden tot ten hoogste 23.00 uur. Maatstaf voor ‘donker’ is de automatische ontsteking van de buitenverlichting aan het clubhuis.

Artikel 15
1. Het licht wordt slechts ontstoken indien de weersomstandigheden goed zijn. Bij neerslag zal het licht niet aangaan.
2. Het aantal verlichte banen is afhankelijk van het aantal aanwezige spelers en wel als volgt:
minimaal 4 personen: 1 unit van 2 banen;
minimaal 10 personen: 2 units van 2 banen;
minimaal 18 personen: 3 units van 2 banen;
minimaal 26 personen: 4 units van 2 banen;
minimaal 34 personen: 5 units van 2 banen.

Artikel 16
1. Het licht wordt gedoofd bij aanhoudende regenval of frequente buien die langer dan dertig minuten aanhouden.
2. Als het aantal tennissers minder wordt dan 4 per 2 banen, gaat het licht op die banen na dertig minuten uit.
3. Nadat het licht op een avond is uitgegaan, zal het die avond niet meer worden ontstoken.
4. De beslissing over het aan- en uitgaan van de verlichting wordt genomen door een lid van het bestuur of een lid van de Technische Commissie.

Artikel 17
1. Alle leden hebben het recht van introductie. Van het recht van introductie dient spaarzaam gebruik te worden gemaakt. De bedoeling van dit recht is om leden in de gelegenheid te stellen een enkele keer met kennissen, die geen lid zijn, te spelen.
2. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mag iemand niet meer dan vijf maal per verenigingsjaar worden geïntroduceerd.
3. De introducé mag slechts spelen met degene die hem introduceert.
4. Bij introductie dient € 5,- te worden voldaan als borg voor het introductielabel waarmee dient te worden afgeschreven.
5. Het introductielabel dient na afloop van de speeltijd aan de bar te worden ingeleverd, waarna de borgsom wordt terugbetaald.
6. Introductie is niet toegestaan tijdens evenementen als competitie, clubtoernooien en clubkampioenschappen en na 18.00 uur.
7. Leden van het bestuur en leden van de Technische Commissie hebben het recht in te grijpen wanneer zij van mening zijn dat er een onjuist gebruik wordt gemaakt van de introductieregeling.

Artikel 17a
1. Leden die met kennissen of collega’s gebruik willen maken van banen van de vereniging, kunnen daarvoor tegen betaling van € 10 per baan en per uur overdag tot uiterlijk 17.00 uur incidenteel een of meer banen huren, indien er geen andere activiteiten zijn. Baangebruik voor schooljeugd is gratis. Afspraken als hier bedoeld worden gemaakt met het bestuur. De opbrengst is bestemd voor het jeugdbeleid.
2. Leden die met familie, kennissen of collega’s en feestavond willen houden, hebben incidenteel het recht daarvoor tegen betaling van € 100, - het clubhuis te gebruiken - uitsluitend op avon¬den waarop geen ver¬enigingsactiviteiten staan ge¬pland en uitsluitend gedurende het winter¬seizoen (1 november tot 1 april) - op voorwaarde dat zij met de pachter van het clubhuis overeenstemming hebben bereikt over de door deze te leveren diensten en producten en met hem goede afspra¬ken hebben gemaakt omtrent begin- en eindtijdstip en eventueel de soort van muzikale omlijsting, alsmede het geluidsniveau. Het lid dat de feestavond geeft en de pachter zijn jegens de vereniging aansprakelijk voor de gevolgen van maat¬regelen van overheidswege in verband met ge¬luidsoverlast op een feestavond. Van het houden van een feestavond wordt tevoren kennis gegeven aan het bestuur.

Artikel 17b
1. Teneinde het ledenaantal van de vereniging op het gewenste niveau te brengen, is het bestuur bevoegd personen in het kader van een in de tijd beperkte kennismakings- of wervingsactie:
a. gedurende ten hoogste zes maanden als aspirant-lid toe te laten en gratis te laten spelen op de banen, mits zij in die periode lessen nemen;
b. gedurende maximaal twee jaar een door het bestuur vast te stellen korting op het toepasselijke contributiebedrag te verlenen;
c. tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen bedrag het recht te geven gedurende een bepaalde periode een aantal malen te spelen op de banen.
2. Het bestuur doet van acties als bedoeld in het eerste lid mededeling aan de leden en informeert de ALV achteraf omtrent het resultaat.

IV. Het bestuur

Artikel 18
1. De op statutaire wijze tot bestuurslid benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
2. Elk bestuurslid is bevoegd alle bestuursvergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en zijn stem uit te brengen.
3. Ieder bestuurslid heeft in de bestuursvergadering een stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
4. De benoeming tot bestuurslid geldt voor ten hoogste drie jaren. Ieder jaar treden twee of drie bestuursleden af volgens een op te maken en op de website bekend te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
5. Een bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
6. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 19
1. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Tevens worden in die vergadering de overige bestuursfuncties verdeeld. De verdeling van de bestuursfuncties wordt op de website[24] van de vereniging bekend gemaakt.
2. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
3. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 20
1. Het bestuur vergadert volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, dat op de website van de vereniging wordt bekendgemaakt. Vergaderingen van het bestuur worden voorts gehouden telkens wanneer de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit verzoeken.
2. De voorzitter heeft in de vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
3. Een bestuursvergadering wordt, onder opgave van de agenda, bijeengeroepen door convocatie van de bestuursleden op een voor dat doel geschikt te achten wijze[25], ten minste zeven dagen voor de datum der vergadering, door de secretaris.
4. Indien de secretaris aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid niet binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven of de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 21
1. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van de rechten en plichten der vereniging. Deze administratie wordt gedurende tien jaren bewaard.
2. Het bestuur is bovendien verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, speelsterkte en bondsnummer van de seniorleden, juniorleden, dagleden, ereleden, leden van verdienste, slapende leden en ondersteunende leden;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging, met uitzondering van kleine voorwerpen van geringe waarde, die korter dan een jaar gebruikt plegen te worden.
3. De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder a, worden geplaatst op de website van de vereniging, tenzij een lid schriftelijk heeft kenbaar gemaakt daartegen bezwaar te hebben.
4. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis een bedrag van € 25.000, - te boven gaat.

V. Commissies

Artikel 22
1. Het bestuur stelt een Technische Commissie in, welke tot taak heeft:
a. de beoordeling van de speelsterkte van leden;
b. de indeling van competitieteams;
c. het organiseren van toernooien;
d. het in samenspraak met de trainers opstellen van trainingsplannen;
e. het in samenspraak met de trainers selecteren van leden die in aanmerking komend voor gesubsidieerde trainingen.
2. Het bestuur kan andere commissies instellen met algemene of bijzondere opdrachten.
3. De commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur. Leden van een commissie kunnen door het bestuur worden geschorst. Indien het bestuur zulks besluit, zal binnen twee maanden een algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen, waarin deze schorsing punt van bespreking zal zijn.
4. Een vaste commissie stelt uiterlijk in de maand november een begroting en een activiteitenplan voor het volgende verenigingsjaar op. Commissies die uitsluitend een, al dan niet jaarlijks terugkerende, activiteit organiseren, stellen uiterlijk drie maanden voor het begin van de activiteit hun begroting op. De begrotingen behoeven de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 23
De kascommissie, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de statuten, wordt bij haar benoeming aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

VI. Kandidaatstelling

Artikel 24
1. Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.
2. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.
3. Kandidaatstelling door de leden als bedoeld in het eerste lid geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. De indiening geschiedt uiterlijk 21 dagen voor de datum waaropen algemene ledenvergadering zal plaatsvinden. Indien de convocatie voor de algemene ledenvergadering op het tijdstip van indiening van een kandidaatstelling reeds heeft plaatsgevonden, zorgt het bestuur voor bekendmaking van de kandidaatsteling door een e-mail aan de leden en vermelding op de website van de vereniging.

Artikel 25
Een besluit van of benoeming door de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering is ongeldig, tenzij artikel 16, achtste of negende lid, van de statuten van toepassing is. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of zodanige benoemde is gekozen met minstens tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen, en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

VII. Algemene ledenvergadering

Artikel 26
Het bestuur plaatst op de agenda van de algemene ledenvergadering ieder voorstel dat ten minste 21 dagen voor de datum waarop een algemene ledenvergadering zal plaatsvinden, door ten minste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend. Indien de convocatie voor de algemene ledenvergadering op het tijdstip van indiening van een voorstel reeds heeft plaatsgevonden, zorgt het bestuur voor bekendmaking van het voorstel door een e-mail aan de leden en vermelding op de website van de vereniging.

Artikel 26a
Een voordracht voor benoeming tot erelid kan slechts worden gedaan indien de voorgedragen kandidaat zich gedurende vele jaren op bijzonder eervolle wijze heeft onderscheiden door:
a. met buitengewone inzet of onder uitzonderlijke omstandigheden een functie in het bestuur, in een commissie of anderszins als vrijwilliger te vervullen of
b. anderszins een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw en uitbouw van de vereniging of aan de bloei van het verenigingsleven.

VIII. Besluitvorming

Artikel 27
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en, tenzij tot uitstel van behandeling wordt besloten, behandeld. Bij ieder agendapunt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met dat agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door ten minste vier andere leden.

Artikel 28
Indien omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming verlangt, is het voorstel aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 29
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige stemmen en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 30
1. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en dit reglement is geregeld.
2. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij de statuten of dit reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Welkom bij TV Buytenwegh Overzicht